Page 10 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:116
P. 10

Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak...

                                     Görünürlük arzetmese bile; toplumsal katmanların
                                  tamamına yakınını kapsayacak boyuttaki bu ideolojiler,

                                  temsil edilen siyasetler eliyle pasifize halde ve etkisizleşti.


                                                                   Sesli dinlemek için
                                                                   barkodu okutunuz
     Cengiz AYGÜN         Küresel hakimiyette dehşet

     cengiz@enerjidunyasi.com.tr
                 dengesi ve toplumsal dip dalga


               Sevgili Portreler okurları, yeni bir
               sayıda daha sizlerle beraber olma-
               nın haklı gururunu yaşıyorum.
               Küresel Hakimiyet Savaşının acıma-
               sız gidişatına hep vurgu yaptım.
               Pek çok yazımı bu konu üzerine
               teksif ettim.
               Ve geldiğimiz noktada bu savaş
               tüm acımasızlığı, hızı ve açık-örtülü
               haliyle devam ediyor.
               Olayı netleştirecek olursak;
               Durum savaşla ve savaş sonrası
               karmaşık hale gelen ülkeler ve
               coğrafyalarla devam ediyor.
               Mesela, Libya, Irak, Yemen, Afganis-
               tan, Suriye…
               Bu ülkeler istikrarı kaybetti ve ön-
               ceki hallerine rahmet okur haldeler.
               İkincisi; Arap baharına benzer
               şekilde toplum mühendisliği bo- yokoluyor. İdeolojiler, yerini daha  da yaptıkları dizayn, mühendislik  sayan bir “toplumsal dip dalga” var.
               yutlu “halk hareketleri” şeklinde bir  bireysel, edinimci ve ekonomikle- ve dönüştürme eylemlerinin olası  Toplumları geleneksel reflekslerin-
               kulvarda sürüyor.       şen reflekslere bırakıyor.   etkilerine projeksiyon yapmıyoruz. den kopartan ve marjinalleşmeye
               Mesela, Sudan, Venezuela, Arna- Siyasetin kutuplaştırıcı diline rağ- Bunu söylerken de, tek bir tarafı  doğru iten bir dip dalga.
               vutluk, Sırbistan, hatta Fransa, hatta  men seçmenler arasında “tercihsel  hedef alarak konuşmuyorum. Ülke halklarını ekonomik saiklerle
               Brezilya ve hatta Arjantin... köşelilik” azalıyor.      Tespitimin muhatabı tüm siyaset  kendi muhafazakarlıklarından
               Siz sanıyor musunuz, dün Yeni  Ülkede geleneksel yaklaşımı  ve siyasilerdir.        uzaklaştıran, bilindik ve öngörü-
               Zelanda’daki katliamın ve bugün  özetleyebileceğimiz üç doktrin,  Ne acıdır ki, muhalefet iktidarı dü- lebilir davranışlardan alıkoyan ve
               Fransa’daki yangının tesadüfi  kavramsal boyuta indirgenmiş  şürmek uğruna devleti düşürmeye  “tepkisel sınırsızlaşmaya” götüren
               olduğunu...          halde ve neredeyse tükenmiş.  razı boyutta, bir düşünsellik içinde. bir sosyolojik başkalaşım.
               Asla değil.          Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasır- İktidar, gerçekleri kabullenmez ve  Bu durum Avrupa’da aşırı sağın
                               laşmak...                           iktidara gelmesi şeklinde tezahür
               Fransa’daki Sarı Yelekliler duru-               iktidarı konsolide etmek amaçlı;  ederken; Ortadoğu-Afrika halk-
               mu nasıl spontane değil ve ciddi  Görünürlük arzetmese bile;  salt muhalefeti küçük tutmaya ve  larında “daha iyi yaşam, hak-hu-
                               toplumsal katmanların tamamına
           PORtRELER aynı hakimiyet savaşının bir nüvesi,  eliyle pasifize halde ve etkisizleşti. tu, yolsuzluk iddiaları artıyor, hayat  Hele de bu ülkelerde gelir dağılı-
               planlama ve organizasyon içeriyor
                                              küçültmeye matuf bir söylem ve
                                                              kuk-adalet ve eşitlik” istekli sokak
                               yakınını kapsayacak boyuttaki bu
               ise; Paris’teki Notre Dame yangını
                                              refleks içinde. Hele de ekonomi ve
                                                              hareketleri olarak vücut buluyor.
                               ideolojiler, temsil edilen siyasetler
               da, sıradan bir durum olmayıp,
                                              ekonominin halka yansıyan boyu-
                                                              mında eşitsizlik, eş-dost kayırmacılı-
                               Sosyolojideki bu dönüşüm, deği-
                                              pahalılığı kabul edilemez düzeyler-
               destinasyonu ve enstrümanıdır.
                                                              ğı, kamusal temsilde dengesizlik ve
                               şim ve silikleşmeye bir de güncel
                                              de seyrediyor ise; toplumsal milli
               Artık her türlü silah ve hedef sah-
                                                              bunların ötesinde ciddi hayat paha-
                               sorunlar ve topluma zul gelen
                                              direnç ve ülkesellik algı ve olgusu
               nededir.
                                                              lılığı var ise; giz’lerdeki dip dalganın
                               kamusal eylemler eklenince; öngö-
                                              bireyler için göze görünmüyor.
               Her iki tarafın da herşeyini kullan-
                                                              tahrik edilip yüzeye vurması için en
                               rülmezlik daha da beterleşiyor.
                                              Çünkü karnı aç ve kızgın birisinin
               maya başladığı bir süreçteyiz.
                                                              uygun zemin oluşmuş demektir.
                               Ne yazık ki; küresel ölçekte cereyan
                                              daha ulvi, manevi ve deruni amaç-
               Küresel bazda hal böyleyken,
                                                              Zaten ekonomik tetikçiler, top-
                               eden olayları doğru okuyamıyoruz
               Türkiye olarak ne durumdayız ve
                                              çok zordur.
               bu global olayları nasıl okuyor veya
                                                              ayrıştırıcı ve yozlaştırıcı el’ler ve
                               süzlük içindeyiz.
                                              Bu, yaratılışa da mugayir bir du-
               okumuyoruz...
                                                              yerel işbirlikçiler planlı şekilde hazır
                               Ne iktidar ne muhalefet ve ne de
                                              rumdur.
               Türkiye ciddi bir sosyolojik transfor- ve bütüncül boyutlu bir öngörü- lara motive edilip yönlendirilmesi  lum mühendisleri, dönüştürücü,
                                                              haldeler.
                               akademiya sağlıklı bir okuma içinde
           10   masyondan geçiyor.       değil. Küresel hakimiyetin iki tarafı- Hal böyleyken ve iş işten geçme- Bir sonraki Portreler yazımızda
                                              den ne yapılmalıdır...
                                                              buluşmak ümidi ile Allah’a emanet
               Toplumsal katmanlar arasında
                               nın dünya düzleminde ve özellikle
               geçişkenlik artıyor ve çizgiler hızla  benzerlik arzettiğimiz ülkeler bazın- Global boyutta; Avrupa’yı da kap- olun sevgili okurlar.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15