Page 10 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:103
P. 10

10                          Devlet-i Aliyye-i Osmaniye
                               OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN 5. PADİŞAHI
    Murad Hüdavendigar


                                                                                  (I. Murat)

        I. Murad, Murad-ı Hüdavendigâr
        veya Gazi Hünkar, Osmanlı Dev-
    eleti’nin üçüncü padişahı. Babası
    Orhan Gazi, annesi Nilüfer Hatun’dur.
    Babası Orhan Gazi döneminde 95.000 km²
    olan devlet toprakları onun döneminde
    yaklaşık 500.000 km² kadar genişlemiştir.
      “Hükümdar”, “bey” anlamına gelen
    hüdavendigâr unvanı verilmiştir. Tuğrası
    Sultan Murad bin Orhan olarak istiflen-
    miştir. Bazı kitabelerde Melikû’l-Âdil İl
    Gazi es-Sultan Giyâsû’d-Dünya ve’d-Din
    şanı ile anılmıştır. Adına kesilmiş olan
    gümüş ve bakır sikkelerde ve bazı diğer
    kitabelerde Murad bin Orhan el-Melik,
    el-Adil, es Sultanü’l Gaalib ad ve unvan-
    ları kullanılmıştır. Bazı kaynaklara göre,
    bu Osmanlıların İlhanlılara olan bağım-
    lılığının sona erdiğini göstermektedir.
    Böylece Sultan unvanı ilk kez I. Murad
    zamanında kullanılmıştır. Batı kaynakla-
    rında Amourad I olarak anılmaktadır.
      Şehzadeliği döneminde Edirne’yi
    alarak Balkanlara geçmiştir ve Balkanlar-
    da fetihler yapmaya başlayarak Osmanlı
    Devleti’nin sınırlarını genişletmiştir. Kır-
    kın üzerinde savaşı yönettiği ve hiç yenil-
    mediği çeşitli kaynaklarda söylenmektedir.
    I. Kosova Savaşı’ndan sonra savaş alanını
    gezerken bir Sırp askeri olan Milos Obilic
    tarafından hançerlenerek öldürüldü.
    PADİŞAHLIK ÖNCESİ
    Şehzadelik yılları hakkında elimizde hiç
    bilgi bulunmamaktadır. Annesi Rum asıllı
    Yarhisar tekfurunun kızı olduğu için, bun-
    dan ne kadar etkilendiği, örneğin Rumca
    bilip bilmediği meçhuldür. Çocukluğu ve  edip hemen Rumeli’ye dönme hazırlı-                  deleri sağlayan ana yolların geçtiği Meriç  idaresinde kalıp ancak 1377 sonunda
    gençliğinde İznik ve Bursa’da medreseler  ğı yapmaya başlamıştır. Fakat komşu      HÜKÜM SÜRESİ: 1362–1389 Irmağı vadisini idaresine aldı. Bu aynı  yine Osmanlılar tarafından geri alındı.
    açıldığı bilinmekle beraber I. Murad’ın  devletler ve diğer düşmanlar bu hüküm-              (27 Yıl) zamanda Bulgar Çarı John Aleksander’a  1371’de Sırpsındığı Savaşı’nın intikamı-
    bu kurumlarda veya bunlarda bulunan  dar değişikliğinden faydalanmak için        bAbASI: Orhan Gazi   Bizans aleyhinde Osmanlılara destek  nı almak isteyen Sırpları Çirmen Savaşı’nda
    değerli hocalardan İslamî eğitim görüp  hemen harekete geçmişlerdir. Bizanslılar    ANNESİ: Nilüfer Hatun  sağlaması için bir baskı yolu oldu.  yendi. Aynı yıl İstanbul’un yakınında bulu-
    görmediği; yahut da babası ve dedesi gibi  Çorlu, Burgaz ve Malkara’yı geri almış-   DOĞUM: 29 Haziran 1326   Artık hedef Bizans değil Balkanlar  nan Çatalca ele geçirildi. Osmanlı sınırları
    geleneksel Türkmen eğitimi görüp görme- lardır. Kısa bir zaman önce Osmanlılara     ÖLÜM: 28 Haziran 1389 (62) olmuştu. Bu yeni stratejik durum Bulgar,  Sırp Despotluğu’na dayanmıştı. 1374’te
    diği bilinmemektedir.         katılmış olan Ankara’nın Ahileri şehir-                  Bosna, Sırp, Macar ve Eflak devletlerini et- Sırp Despotu Lazar ile yapılan bir anlaşma
      Babası Orhan Bey Bursa’yı aldığı  lerinden Osmanlı kale muhafızlarını kov-                  kiledi ve Papa V. Urbanus’ın teşvikiyle yeni  ile yıllık vergi vermek suretiyle Sırbistan ‘in
    zaman (1326’da veya bazı kaynaklara göre  muşlardır. Büyük şehzade İbrahim ayak- muharebede galibiyet kazanıp; Edirne’nin  bir bağdaşıklık kuruldu.Hıristiyan devletle- Osmanlılar yüksek egemenliği altında bir
    1324’de), Aşıkpaşazade tarihine göre bu  lanmıştır. Bizanslılar, anne tarafından VI.  fethine yol açtı. Böylece I. Murad Bizans’in  rin birliklerinden oluşan ve Macaristan Kra- vasal ülke olması kabul edildi.
    şehir “Bey Sancağı” olarak örgütlendi ve  İoannis Kantakuzinos’un torunu olan  Trakya’daki merkezi ve imparatorlukta  lı I. Layos komutanlığında bir Haçlı ordusu  Bu gelişmeler Bizans’ı da yakından et-
    Şehzade Murad sancak beyi olarak atandı.  ve imparator V. İoannis Paleologos’un  üçüncü büyük şehir olan Edirne’yi (Adria- toplandı ve 1364 yazında bu ordu Balkanlar  kilemişti. Bizans İmparatoru V. İoannis Pa-
    Diğer kaynaklara göre ise Bursa doğrudan  kızıyla nişanlı olan küçük şehzade Halil’i  nopolis) 1361’de ele geçirdi.  üzerinden Meriç vadisine inip Meriç Irmağı  leologos I. Murad ile müzakerelere girerek
    doğruya devlet merkezi yapılmıştır.  kışkırtarak ağabeyinin hükümdarlığını  Balkanlarda genişleme stratejisi uygu- kenarından ilerlemeye başladı. Bu sırada I.  1373 başlarında bir anlaşma yapıp Bizans
      I. Murad’a Hüdavendigar unvanı   kabul etmemesine neden olmuşlardır. lamak ve bunun daha kolay başarılmasını  Murad Anadolu’da Bursa’da devlet reform- İmparatorluğu’nun yıllık vergi ödeyerek
    verildiği bilindiği; bu unvanın daha çok  Anadolu’da durumu dengeli hale  sağlamak için Edirne’yi devletin ikinci  ları ile uğraşmakta idi.    Osmanlılar yüksek egemenliği altında bir
    Bursa Sancağı’nda kullanıldığı; sonra- soktuktan sonra I. Murad Rumeli’ye hemen  başkenti olarak seçti. Edirne, İstanbul ile  1366’da Savoy Kontu olan Amedeus,  vasal ülke olmasını kabul etti.[10] Böylece
    dan II. Murad’a da verildiği göz önüne  1361’de dönüp Bizanslıların tekrar ellerine  Tuna yalıları arasındaki yolda en güçlü  yakın akrabası olan Bizans İmparatoru  Osmanlıların Rumeli’ye geçip yerleşmele-
    alınırsa, Bursa Sancak beyi olarak görev  geçirdikleri Lüleburgaz ve Çorlu’yu yeni- kaleydi; Bizans başkenti ve Balkan Dağla- V. İoannis Paleologos’a destek sağlamak  rinden 20 yıl sonra Balkanlarda bulunan üç
    yaptığı çok olasıdır.         den eline geçirdi. I. Murad Lüleburgaz’da  rından giden yolun önemli menzili olarak  için denizden küçük bir Haçlı seferine  devlet de (Bizans, Bulgaristan ve Sırbistan)
                       bir savaş meclisi topladı ve burada Edir- bu yolu kontrol etmekteydi ve Bizans’ın  girişti. Venedik’ten 15 kadırga ile ay- Osmanlıların yüksek egemenliğini kabul
    SALTANATI               ne’nin alınması kararlaştırıldı. Hacı İl-Beyi  Balkanlardaki ordu ve idari merkezi idi.  rılıp Konstantinopolis’e gitmekte iken  etmiş oluyordu.
    1362’de Orhan Bey ölünce, kendisi Ru- ve Gazi Evrenos idaresi altında akıncı  Edirne yeni kurulan Rumeli Beylerbeyli- Çanakkale Boğazı ağzında bulunan ve 12  Bizanslılarla yapılan anlaşmaya göre
    meli’de bir muharebe ortamında iken,  kolları Malkara, Keşan, İpsala ve Dimetoka  ği’nin de merkezi oldu.   yıl önce Osmanlılar tarafından Trakya’da  Bizans İmparatoru Osmanlı Sultanı istediği
    Bursa ahilerinin kararıyla, hükümdar  doğrusu üzerinde ilerleyip hem buraları  Bu stratejik avantajını kullanan I.  ele geçirilip yerleşke kurulan ilk kent olan  zaman imparatora yakın bir komutan al-
    ilan edilmiş ve Bursa’ya çağrılmıştır. ele geçirip hem de Balkanlardan yardım  Murad 1363’te Filibe (Philippolis/Plov- Gelibolu’ya hücum edip I. Murad kale  tında asker de gönderecekti. Böylece Mayıs
      Murad Bey tahtına geçtikten hemen  gelmesini önlediler. Lala Şahin Paşa komu- div)’i ve Gümülcine’yi de eline geçirip  garnizonuna zamanında yardım sağla- 1373’te Bizans İmparatoru Anadolu’da I.
    sonra Aşıkpaşazade’nin deyişiyle kendi  tasında Osmanlı birlikleri bir karmaşık Bi- İstanbul’a hem çok önemli vergi geliri,  yamadığı için bu şehri eline geçirdi. Bu  Murad’ın Çandaroğulları’na karşı açtığı bir
    vilayetinden ve Karesi’den eyi leşker cem  zans-Bulgar ordusuna karşı Sazlıdere’daki  hem de hububat, pirinç gibi yiyecek mad- stratejik kale böylece 10 yıl Latin-Bizans  savaşa katılmak zorunda kaldı.
                                                             saltanatının değerlendirilmesi


                                                             ı. Murad Osmanlı tarihinde ilk Sultan lakabı  Tarihi ise adaletinden, iyilikseverliğinden
                                                             ile tanınan hükümdardır. 27 yıllık saltanatı  ve merhametinden söz eder.
                                                             sırasında Anadolu ve Rumeli'de 37 önemli  Öldükten sonra sanki kutsallığa yüksel-
                                                             muharebe yapmış ve bunlardan hepsini  tilmiştir ancak zamanında pek dindar olma-
                                                             zaferle sonuçlandırmıştır.    dığı hakkında bazı ipuçları bulunmaktadır.
                                                              Şahsi karakterlerine gelince tarihlerde  Dimitri Kantemir tarihi Bursa kadısının bir
                                                             "orta boylu, uzun boyunlu, değirmi çehreli,  özel davada ı. Murad'ın şahitliğini cemaatle
                                                             seyrek dişli, koç burunlu, şahin bakışlı" ola- birlikte namaz kılmaması nedeniyle kabul
                                                             rak betimlenmiştir. Az ve güzel konuşması,  etmediğini hikâye eder. Ancak Ahiler ara-
                                                             cengaverliği ve avcılığa düşkünlüğünden söz  sında en yüksek mertebeye ulaştığı, yaptır-
                                                             edilmiştir. Katıldığı savaşlarda çarpışmalar  dığı bir vakfiyenin kitabesinde "Ahilerden
                                                             başlamadan önce ordusuna yaptığı ateşli  kuşandığım kuşağı Ahi Musa'ya kendi elimle
                                                             moral verici söylevler hala rivayet edilmek- kuşattım" cümlesinden çıkartılabilmektedir.
                                                             tedir. Neşrî Tarihinde şöyle tasvir edilmiştir:  Hayırları ile ilişkili olan 1385 tarihli Vakfi-
                                                              Atası gibi hayır sahibi idi. Cemi ömrünü  ye belgesi Arapça olarak elimizde bulunmak-
                                                             gazaya sarfetmiştir. Osmanoğullarında bunun  tadır. Bursa'nın Çekirge semtinde Hüdaven-
                                                             ettiği gazayı hiçbir padişah etmemiştir. Dahi  digar Camii ve imaret, medrese, misafirhane,
                                                             avı gayet sever idi ve nice bin altın ve gümüş  türbe ve kaplıcayı kapsayan külliyesi vardır.
                                                             halkalı itleri vardı. Doğanları yine öyle idi. Ayrıca Bursa Hisarı'nda Hisar Camii, Bilecik
                                                              Yabancı kaynaklar ondan "kibar şö- ve Yenişehir'de camiiler ve zaviye ve annesi
                                                             valye" olarak bahsederler. Müneccimbaşı  adına İznik'te bir imaret yaptırmıştır.
   5   6   7   8   9   10   11   12