Page 10 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:99
P. 10

10                          Devlet-i Aliyye-i Osmaniye
         Osman Gazi     Orhan Gazi      I. murad      I. BeYazId     I. mehmed      II. murad    II. mehmet (Fatih)   II. BaYezid   I. selim (YaVuz)        I. süleYman (Kanuni)  II. selim     III. murad                                  III. mehmed     I. ahmet      I. mustaFa
        II. Osman (Genç)    IV. murad     I. iBrahim                                  IV. mehmed     II. süleYman     II. ahmet         II. mustaFa     III. ahmet     I. mahmud                                   III. Osman     III. mustaFa   I. aBdülhamid
         III. selim     IV. mustaFa     II. mahmud     aBdülmecid     aBdülaziz      V. murad     II. aBdülhamid  V. mehmed (reşad)  VI. mehmed (Vahideddin)


                                                                             Tasarım: Mustafa erden (mustafaerden.ilef@gmail.com)

                             OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN 1. PADİŞAHI

                       Osman Gazi
                                                                        Osman Gazi'nin

                                                                           Vasiyeti


                                                                       Önce dedi ki: Oğul! Ben öl-
                                                                       düğüm vakit beni Bursa'da
                                                                        şu Gümüşlü Kubbe'nin
                                                                       altına koy. Bir kimse sana
                                                                        Tanrı'nın buyurmadığı
                                                                        sözü söylese sen onu ka-
                                                                        bul etme. Eğer bilmezsen
                                                                       Tanrı ilmini bilene sor. Bir
                                                                       de sana itaat edenleri hoş
                                                                       tut. Bir de nökerlerine dai-
                                                                        ma ihsan et ki senin ihsa-
                                                                       nın onun halinin tuzağıdır.

        Osman Gazi, Ertuğrul Bey'in  saygısından yatmadığı ve geceyi uykusuz                  çok uzaklara götürünüz. Hanedanımdan   Osman Bey vefat ettiği zaman zayıf
        üç oğlundan birisidir. Osman  geçirdiği çok meşhurdur. Şeyh bu durum-   HüküM SüReSİ: 1299      her kim, hak yoldan ve adaletten saparsa  bir rivayete göre, Söğüt'te babasının
    eBey diğer kardeşlerinden büyük    dan çok memnun kaldığı için kendisini kızı                 1326 (27 Yıl) mahşer gününde, Rasülü Azam'ın şefaa- yanına defnedilmiş ve Bursa alınırsa
    değildi, fakat adeta bir idareci olarak  ile evlendirmiş ve hayır dualar etmiştir. BABASI: Ertuğrul Gazi   tinden mahrum kalsın.         oraya defnini vasiyet etmişti. Bunun için
    yaratılmıştı. Zira bu hususta çok büyük  Osman Bey, 1287'de Karacahisar'ı    ANNeSİ: Hayme Hatun       - Oğlum! Dünyaya gelen hiç bir   1326'da Bursa alındıktan sonra vasiyeti
    yetenek sahibi idi. Babası vefat ettikten  fethetti.1280'de Domaniç'te Bizanslıları  DOĞUM: Söğüt-1258    insan yoktur ki, ölüme boyun eğmesin.  yerine getirilerek naaşı Bursa'ya nakledi-
    sonra diğer bütün beyler, ittifakla Os- yenerek Bilecik'i fethetti ve Selçuklu  ÖLüM: Bursa-1326       Bana da, Hz. Allah'ın emri ile şimdi  lip, Hisar'da (Saint Eli) namına yapılmış
    man Bey'i aşiretin reisi olarak tanıdılar. Hükümdarı tarafından uç beyliğine ve-                ölüm yaklaştı. Bu devleti sana emanet  olan Gümüşlü Kümbete defnedilmiştir.
      Osman Bey, beyliğin başına geçtiği  rildi. 1299'da İnegöl fethedildi. Selçuklu               ediyorum. Seni de Mevlâ'ya emanet   Fakat uzmanların araştırmasına göre
    zaman 23 yaşında idi. Uzun boylu, geniş  Devleti yıkıldı ve Osman Bey müstakil  -Oğullarıma ve bütün dostlarıma  ettim. Her işinde adaleti üstün tut. vefatının 1326'da Bursa'nın teslim alın-
    göğüslü, kalın ve çatık kaşlı, elâ gözlü ve  beyliğini ilân etti. 1300'de Yenişehir  birinci vasiyetim Şudur ki; her zaman ga- Vefatında 68 yaşında idi. Tarih ise,  masından sonra olduğu anlaşılıyor.
    koç burunlu idi. İki omuzları arası oldukça  ile Köprühisar, 1302'de ise Akhisar ve  zaya devam ederek, Din-i Celil-i İslâm'ın  Ağustos 1326'yı gösteriyordu. (Allah  Osman Bey zamanında yaşayan İslâm
    geniş, vücudunun belden yukarı kısmı,  Koçhisar fethedildi.        yüceliğini yaşatınız. Cihadın kemâline  rahmet eylesin.)         büyükleri: Silsile-i Sâdât-ı Nakşıbendiy-
    aşağı kısmına oranla daha uzundu. Çeh-  Osman Bey'e babasından kalan arazi- ererek, sancağı şerifi hep yüksekte tutu- Vefat ettiğinde geriye bıraktığı mal  ye'nin onuncu ve on birinci halkalarını
    resi yuvarlak ve teni buğday renginde idi. nin genişliği 4800 km² idi. Kendisi vefat et- nuz. Her zaman İslâm'a hizmet ediniz.  varlığı şunlardı: Bir at zırhı, bir çift  teşkil eden, Hâce, Arif Rivgiri ve Hâce
      Büyük şeyhlerden Edebali'nin evinde  tiğinde ise, beyliğin toprak genişliği 16.000  Zira Cenâb-ı Hak benim gibi zayıf bir ku- çizme, birkaç tane sancak, bir kılıç, bir  Mahmud İncir Fagnevi (k.s.)Hazretleri,
    misafir iken, istirahat için gösterilen odada,  km² ye ulaşmıştır. Vefat etmeden önce  lunu ülkeler fethetmek için memur etti.  mızrak, bir tirkeş(ok kılıfı), birkaç at, üç  şeyh Saadettin Cibavi, Bahaüddin Veled
    Kur'an-ı Kerim'i görünce, sabaha kadar  oğlu Orhan Bey'e şöyle vasiyet etmiştir: Gaza ve cihatlarınızla Kelime-i Tevhid'i  sürü koyun, tuzluk ve kaşıklık. ve müellif Pehlivan Mahmud Poyraz.
   5   6   7   8   9   10   11   12