Page 10 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:101
P. 10

10                          Devlet-i Aliyye-i Osmaniye


                                                      OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN 3. PADİŞAHI
                                                      I. MurAD                                                                                   Sofya fethedildi. 1383’de Can-
                                                                                   daroğulları Osmanlılara tâbi
                                                                                   oldu. 1385’de Arnavutluk’un
                                                                                   kuzeyi tamamen alındı, 1386’da
                                                                                   Karamanlılarla harp yapıldı,
                                                                                   1388’de Silistre, Ziştovi, Niğ-
                                                                                   bolu, Plevne, Lofça, Deliorman
                                                                                   ve Dobruca Türk hâkimiyeti
                                                                                   altına alındı. 1389’da Haçlılar
                                                                                   bir defa daha perişan edildiler
                                                                                   ve İslâm ordusunun yiğitlikleri
                                                                                   sonunda Kosova Meydan Mu-
                                                                                   harebesi kazanıldı. Ne yazık ki
                                                                                   bu şanlı zafer çok büyük bir acı
                                                                                   ile neticelendi. Bütün gazileri
                                                                                   derin bir matem içinde bırak-
                                                                                   tı. Şöyle ki; bu zafer sonunda
                                                                                   yaralıların büyük bir kısmı
                                                                                   düşman askerleri idi. Yerdekiler
                                                                                   arasında tek tük Türk şehidi de
                                                                                   vardı. Sultan Murad her şehidin
                                                                                   önüne geldiği vakit büyük bir
                                                                                   üzüntü ile “İnna lillâhi ve inna
                                                                                   ileyhi râciün” diyor ve şehidin
                                                                                   derhal kaldırılarak defnedil-
                                                                                   mesini emrediyordu. Yaralı bir
                                                                        Sultan Murad uzun   Türk’ün yanına geldiği zaman,
                                                                        boylu, değirmi yüzlü,  onu okşuyor, yarasının acıyıp
                                                                    eiri burunlu idi. Kalın   acımadığını ve bir arzusu olup
                                                                    ve adaleli bir vücuda sahipti.  olmadığını soruyordu. Böylece
                                                                    Başına mevlevi sikkesi üzerine  dolaşırken biraz uzakta ölüler
                                                                    yuvarlak testar sarılı bir başlık  arasında bir kımıldama oldu.
                                                                    giyerdi. Çok sade giyinir ve  Sultan Murad o tarafa döndü.
                           GİRNE EVLERİ                                   kırmızı zeminli beyaz elbiseden  Ölüler arasından, dev gibi uzun
                                                                    hoşlanırdı. Gayet nazik, sevimli,
                                                                                   boylu bir Sırplının kalktığı
                                                                    çok halim ve selimdi. Âlim ve
                                                                    sanatkârlara hürmet gösterir, fa- görüldü. Miloş ismindeki bu
                                                                                   Sırplı (Kral Lazar’ın damadı)
                                                                    kirlere ve kimsesizlere büyük bir  yerden kalkarak Padişaha doğ-
                                                                    şefkatle muamele ederdi. Halk  ru gelmeye başladı. Padişahın
                                                                    tarafından “Gazi Hünkâr” diye  muhafızları ise, Sırplıyı derhal
                                                                    anılır ve bir baba olarak sevilirdi. yakaladılar. Fakat Sırplı, padi-
                                                                     Terbiyesi ile annesi Nilüfer  şahı mutlaka görmek istiyordu
                                                                    Hatun meşgul oldu: Gençliğini  ve : “Beni bırakınız, korkmanı-
                                                                    Bursa’da medreselerde, ilim ve  za lüzum yok. Ben Padişahın
                                                                    sanat adamları ile geçirdi. Bütün  elini öpmeye ve hem de Müslü-
                                                                    hayatı sınır boylarında ve harp  man olmaya geldim. Ayrıca size
                                                                    meydanlarında geçmiştir. Hiç  bir de müjdem var. Kral Lazar
                                                                    durmadan Rumeli’den Anado-  yakalandı, bakınız getiriyorlar”
                                                                    lu’ya, Anadolu’dan Rumeli’ye  dedi. Padişah onun sözlerini
                                                                    seferler yapmıştır. Bu kadar  işitmişti. İşaret ederek bırak-
                                                                    harp meşguliyetleri arasında,  malarını söyledi. Muhafızlar da
                                                                    büyük ve kıymetli binalar, sanat  Kralın tutulduğu tarafa bakar-
                                                                    eserleri meydana getirmeye  larken, yaralı taklidi yapan hain
                                                                    de vakit bulmuştur. Bursa’da  Sırplı, Padişaha yaklaştı, elini
                                                                    camiler, medreseler ve imaret- öpecekmiş gibi eğildi, bir anda
                                                                    haneler yaptırmıştır. Edirne’yi  ve yıldırım sürati ile koltuğu-
                                                                    ilk defa O, hükümet merkezi  nun altında sakladığı hançerini
                                                                    yapmıştır. İlk Edirne sarayı da  çekerek, Gazi Hünkâr’ın mü-
                                                                    kendisi bina ettirmiştir.  barek göğüs ve karnına sapladı.
                                                                     Orhan Gazi’nin vefatında  Muhafızlar neye uğradıklarını
                                                                    95.000 km² olan toprakların  anlayamadılar. Katil kaçmaya
                                                                    genişliğini 500.000 km² çıkardı. başladı. Sonra muhafızlar kâfiri
                                                                     Zamanında alınan yer-   yakalayarak parça parça ettiler.
                                                                    ler:1362’de Edirne, 1363’de   Sultan Murad’ın hançerle
                                                                    eski Zağra ve Filibe fethedildi.  parçalanan bağırsakları, şehit
                                                                    1364’de Sırpsındığı zaferi kaza- olduğu yere bir türbe yapılarak
                                                                    nıldı ve Haçlılar perişan edildi.  gömüldü. ,Cesedi ise Bursa’ya
                                                                    1365’de Kara Biga Osmanlı  nakledilerek Çekirge’deki tür-
                                                                    topraklarına katıldı. 1369’da  besine defnedildi.
                                                                    Hayrabolu, Kırklareli, Pınar-  Silsile-i Sadât-ı Nakşiben-
                                                                    hisar ve Vize alındı.1370’de  diyye’den Hâce Seyyid Emir
                                                                    Bulgar Krallığı Osmanlılara  Kilâl (k.s.) Hazretleri, Muğ-
                                                                    tâbi oldu. Bir müddet sonra  nullebib isimli eserin sahibi ve
                                                                    da Çamurlu savaşı kazanıldı.  topun mucidi olarak bilinen
                                                                    1371’de Çirmen zaferi elde  Cemaleddin Abdullah Efendi,
                                                                    edildi, Haçlılar bir defa daha  Buhari’nin şârihi Semseddin
                                                                    yenildiler. 1372’de Çatalca  Kirmani, Birinci Murad zama-
                                                                    Bizans’tan alındı. 1374’de  nında vefat etmişlerdir.
                                                                    Sırbistan Osmanlılara tâbi oldu.  İlk kazasker tayinleri, tımar
                                                                    1375’de Niş fethedildi. 1378’de  kanunu ve minarelerden salatu
                                                                    Kütahya Vilâyeti Osmanlı   selâm okuma adetleri bu devir-
                                                                    topraklarına katıldı.1382’de  de başlamıştır.                                                                                 HÜkÜM SÜRESİ: 1359
                                                                                                 1389 (30 Yıl)
                                                                                 BABASI: Orhan Gazi
                                                                                 ANNESİ: Nilüfer Hatun
                                                                                 DOĞUM: 1326
                                                                                 ÖLÜM: 1389
                                                                      HÜnkâr'ın Son SöZlEri

                                                                       "islâm'ın muzafferiyeti, benim şehit olmama bağlı ise,
                                                                       şehadet şerbetini nasip buyurmasını cenab-ı hak'tan
                                                                 mş 12254  dua ve niyaz etmiştim. duam kabul buyuruldu. hazreti
                                                                      allah'a hamd ve sena olsun ki, islâm askerinin zaferini
                                                                       gördükten sonra hayatım sona ermektedir. oğlum
                                                                       bayazid'e biat ediniz. Sakın esirleri incitmeyiniz. mal
                                                                       ve canlarına tecavüz etmeyiniz. ben artık sizleri ve
                                                                      muzaffer ordumuzu cenab-ı hakk'a emanet ediyorum.
                         YA-HO PROPERTIES LTD.                                     mevla devletimizi bütün fenalıklardan korusun!"
                  Hikmet Ağa Sokak Genç Apt. kıbrıs Tel: 815 83 26-27 Fax: 815 59 68
   5   6   7   8   9   10   11   12