Page 10 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:115
P. 10

Eğitim zor, önemli ve en hassas olmamız gereken

                                 konudur. Kılı kırk yararcasına ince ince düşünülüp, karar
                                  alınması gerekir. Ve radikal kararları kaldırmayacak bir
                                          önemdedir. Eğitimde kararlar tedrici olur.                                                                   Sesli dinlemek için
                                                                   barkodu okutunuz
     Cengiz AYGÜN

     cengiz@enerjidunyasi.com.tr özel kurslar neden kapatılıyor?               Sevgili Portreler okurları, yeni bir                             demik nosyona sahip Milli Eğitim
               sayıda daha sizlerle beraber olma-                              Bakanı’nın konuya bigane kalma-
               nın haklı gururunu yaşıyorum.                                yıp; 2600 kursun, çalışanlarının
               Mehmet Akif’in, “Maarif, maarif,                               ve bu kurslara rağbet gösteren
               maarif” diye parmak bastığı,                                 öğrenci ve ailelerinin mağdur ol-
               olmazsa olmazımız.                                      masına müsaade etmeyeceğine
               Bir karar alınmadan bin düşünü-                               inanıyor ve ümit ediyorum.
               lüp bir adım atılması gereken bir                              Aksi takdirde, eğitim alanında son
               alan. Alınan bir kararın onbinleri                              dönemlerde görülen yanlışlara
               etkilediği, herkesi, hepimizi bir şe-                            bir tanesi daha eklenmiş olacaktır.
               kilde ilgilendiren en önemli alan.                              Yazık olacaktır.
               “Yaptım oldu” denmemesi gere-                                Binlerce çalışana, milyonlarca
               ken en birinci alan.                                     liraya, onbinlerce orta-alt gelirli ve
               MEB’in bir kararıyla Özel Öğretim                              çocuklarını devlet okuluna gön-
               Kursları kapanıyor. 2600 kurs                                dermekten başka çaresi olmayan
               feryat ediyor, sesini duyurmak                                ailelere yazık olacaktır.
               istiyor.                                           Bazen anlamakta güçlük çekiyo-
               On dakika olsun, bizi dinleyin                                rum… Bu kursların öğretmenleri,
               diyor. Dinleyen var mı…                                   idari personelleri, buraya gelen
               Evet… Bazı yetkililer dinliyor.                               öğrenciler bu memleketin ve
                                                              bizim vatandaşımızın çocukları ve
               Ama sonuç alınıyor mu… Hayır.                                evlatları değil mi…
               Arz-talep dengesi sadece ekono-
               miye mahsus değildir.                                    İnsanların işleri, aşları, ekmekle-
                                                              ri, gelecekleri neden iki dudak
               Hayatın hemen her alanında vü-                                arasında…
               cut bulan bir olgu ve durumdur.                               Bu kadar kolay mı…
               2600 adet özel öğretim kursu…                                Bu kadar basit mi…
               Sahipleri bu kursları, öylesine ve
               keyif olsun diye kurmadı.                                  Neden çok boyutlu ve çok pay-
                                                              daşlı değerlendirip düşünmüyo-
               Çünkü talep, arzı doğurdu.
                                                              ruz.! Herşeyi geçtik; maişetini ucu
               Yani, FETÖ belasıyla ortaya çıkan                              ucuna denk getiren geniş halk
               dersaneler operasyonu sonrası  gidecek.! Merdiven altı kurumlar  istişareyle bunlar üzerinden yap- kitlesinin çocuklarının istikballeri
               ortaya ciddi bir boşluk çıktı. sahne almayacak mı.!     mıyorsunuz.!          bu kadar önemsiz mi.!
               Özellikle devlet okulunda okuyan  SGK-KDV-Stopaj adı altında bu  Eğitim zor, önemli ve en hassas  Tam da, çok kritik bir seçim ön-
               orta-alt gelir grubu vatandaşla- kurumların devlete verdiği yıllık  olmamız gereken konudur. cesi ikiyüzbini aşkın insanımızı ve
               rımızın çocuklarının talebiyle bu  750 milyon TL civarı nereden  Kılı kırk yararcasına ince ince dü- yüzbinlerce öğrenciyi ilgilendiren
           PORTRELER İmkanları elvermiyor. Özel okullar  ortaya 1,250,000,000 TL civarı ya- Eğitimde kararlar tedrici olur. da olduğu gibi, bu hususla da AK
               kurslar kuruldu. Çünkü bu gelir
                               ikame edilecek.!
                                              şünülüp, karar alınması gerekir.
                                                              konuda, böylesi bir karar alınma-
               grubu insanımız çocuklarını özel
                                                              sını aklım almıyor.
                               Ortalama 500 bin TL harcanmış
                                              Ve radikal kararları kaldırmayacak
               okullara gönderemiyor.
                               olan bu kurumların kapatılmasıyla
                                              bir önemdedir.
                                                              Acaba birileri, pek çok farklı konu-
               30-40 bin TL civarı, bu kurslar ise
                               tırım, heba olup gitmeyecek mi.!
                                                              Parti’nin kazanmaması için çaba
                                              Çok yönlü çalışma, istişare ve
               2500-5000 TL ücretlerde.
                                                              mı sarfediyor demekten kendimi
                               Bu kursların yerine düşünülen
                                              değerlendirme sonrasında karar
               Eğitimde fırsat eşitliğini -bir neb-
                                                              alamıyorum.
                               dijital kurs, halk eğitim kursları
                                              alınmalı ve kademeli geçiş sağ-
               ze olsun- sağlayan bu kurslar da
                               ve okul kursları halihazırda zaten
                                                              Sayın Cumhurbaşkanım, bu
                                              lanmalıdır. Bu konuda yapılması
               kapatılınca ne olacak..!
                               var. Eğer bunlar ihtiyacı karşılıyor
                                                              insanları dinlemelisiniz, bu
                                              gereken; bu özel öğretim kurs-
               Bu çocuklar, eksiklerini nasıl kapa-
                               olsa idi; bu 2600 kursa ne ihtiyaç
                                                              insanların sesine kulak verme-
                                              larının kapatılmaması ya da Milli
               tacak.! Devlet okullarının nitelikli
               öğrencileri özel okullara kayarak
                               kurslar yanlıştı, neden açılmasına
                                                              olanların hakkını teslim edensiniz.
                                              nitelik farkı ortadan kaldırılıncaya
               devlet okullarında nitelik kaybı
                               müsaade ettiniz.!
                                                              Siz yanlışı engelleyen, doğruya
                                              kadar 2023 Eğitim Vizyonuna
               olmayacak mı.!         olurdu.! Son olarak; madem bu  Eğitim Bakanlığınca okullar arası  lisiniz, siz, mağdur ve mazlum
                                                              yöneltensiniz.
                                              dahil edilerek, kurum sahipleri ve
                               Yanlış değilse neden kapatıyor-
           10   Bu kurumlarda istihdam edilenle- sunuz.! Dijital kursları yine özel  çalışanlarının planlama yapması- Bir sonraki Bir Portre yazımızda
                                              na imkan verilmesidir.
               rin akıbeti ne olacak.!
                                                              buluşmak ümidi ile Allah’a emanet
                               öğretim kurumları kanalıyla
               Elli bini aşkın çalışan nereye  yapacaksanız, neden bu kurslarla  Özel öğretim deneyimine ve aka- olun sevgili okurlar..
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15