Page 12 - Güzel Vatan Gazetesi - Haziran 2019 - Sayı:118
P. 12

12    YORUM

                         tarihi ve bugünü
          teopolitik ve teostrateji okumak


                  Yurdal
                 KILIÇeR

              ykilicer27@gmail.com

     teo-politik ve teo-strateji, zamanın eskite-
     mediği silahlardır.
     “İmparatorluk Politikalarında teo-strateji-
     ler ve türkiye” kitabının yazarı İlahiyat Pro-
     fesörü Nadim Macit teo-politik kavramını;
     “kültürel bilinci, ortak tasavvur biçimini,
     sembolleri ve mitleri dini-politik dille ortak
     bir amaç için güç unsuruna dönüştürmek”
     şeklinde tanımlamaktadır. teo-politik; dini,
     devletlerin ve güç merkezlerinin uygu-
     ladıkları politikaları meşrulaştırma aracı
     olarak kullanmaktır. Yani dinin, siyasal bir
     aygıta-araca dönüştürülmesidir.
     “teo-strateji” kavramı ise; teo-politiğin
     amaç edindiği dini-mistik politik hedeflere
     ulaşmak için oluşturulan ve yürütülen
     stratejileri anlatmaktadır.
     İnsanlık tarihi, işte tam da dinlerin siyasal
     ve/veya egemen güçler ya da siyasal ve/
     veya egemen güç olma iddiasını taşıyan- litiğin en ölümcül,en kanlı uygulamalarını  gütlerinin çıktığını, teo-politik ve teo-stra- kullanmalarını da ancak teo-politik ve
                                                           teo-strateji yani dinin siyasal bir güç
                                         tejik konuşurken gündeme getirmenin
                       sunmaktadır. Evanjelizm, Ekümenizm ve si-
     ların, en önemli aygıtlara dönüştükleri  yonizm ideaları bunların en tipik örneklerini  vazgeçilmez bir önemi bulunmaktadır.
     örneklerle doludur.         teşkil etmektedir. Evanjelizm, Ekümenizm ve               aygıtı olarak kullanılması ile açıklarız.
     Mesela Haçlı savaşları, Din’in siyasal bir aygıt  siyonizm her üçü de tam anlamı ile Din’in si- İşte tam da bu nedenlerle İngiliz tarihçi  Emevi’lerin Halifeliği Mekke’den Şam’a
     olarak (teo-politik ve teo-strateji) kullanılma- yasal ve egemen güçlerin dünya hakimiyeti  arnold toynbee 1960 yılında yazdığı bir  getirmesi de ancak, dönemin Müslü-
     sına dair en önemli ve en bilinen örnektir. için meşrulaştırıcı aygıtlar olarak kullanılma- kitapta şöyle der: manları tarafından meşru görünmeyen
     İsrail’in kuruluş felsefesi, Eski ahit’te (tev- sına dair başlıca örneklerdir. Mesela, Bush ile  “Güney Müslümanlığı “Eşarılık” (Fas’tan  siyasal otoritelerine meşruiyet sağlamak
                                                           amacı ile açıklana bilinecektir. Ve yine
     rat) ve yine Yahudiler için önemli dinsel  başlayan aBD’nin Ortadoğu politikası, dün- arabistan’a kadar) bizim için tehlike  Yavuz sultan selim’in Mısır’ın fethinden
     kaynaklardan olan Kabbala’da anlatılan,  yada Hristiyanlığın hakimiyeti için çalıştığını  olmaktan çıkmıştır. Bir şeyh satın alır  sonra kutsal emanetleri ve Hilafeti İstan-
     Davut Peygamber, süleyman Peygamber ve  iddia eden Evanjelistlerin ürünüdür. hepsini yönetebilirsiniz. Bizim için Kuzey
     Mesih’in gelişine dair olan hikayeler ve bu  soğuk savaş döneminde sovyetler Birliği’ni  Müslümanlığı “Maturıdılık” (İstanbul’dan  bul’a taşıması da, kendisinden önce de
     kutsal kitaplarda kendilerine vaad edildiğini  çevreleme politikasının araçlarından olan  Buhara’ya türk Bölgesi) tehlikelidir. Bunlar  rahat durmayan ve Osmanlı Coğrafya-
     iddia edilen ‘vaad edilmiş topraklar’ mit’i  “Yeşil Kuşak”, projesi de İslam’ın Batı’nın çı- bilimle barışıktır’’ der. sında Osmanlı İktidarına karşı her fırsatta
     (inancı) üzerine bina edilmiştir.  karlarına alet edildiği başarılı bir teo-politik/ Daha da ileri giderek, Fukuyama’nın  kendi çıkarlarını kollayan İran Şah’larına
     Modern seküler-ulus devlet fikrinin oluşma- teo-stratejik bir aBD projesidir. tarihin sonu ve s. Huntington’un Medeni- ve dönemin safevi Şah’ı Şah İsmail’e
                                                           karşı, sunni İslam Dünyasının siyasal ve
     sında en etkin düşünürlerden kabul edilen  Osmanlı’nın yıkılış sürecinde İngiliz ajanı  yetler Çatışması olmak üzere, Batı’nın son  dinsel otoritesi olmak amacına matuftur.
     Niccolò Machiavelli, siyasal düşünüşün laik- meşhur lawrence ve suud ailesinin, Vah- dönem tüm stratejik tezlerin temelinde
     leştirilmesi ve bilimselleştirilmesi gerektiğini  habiliği İslam’ın kutsal topraklarının yer  az ya da çok teo-politiğin bulunduğunu  Osmanlı’nın zayıfladığı dönemde ortaya
     savunurdu. ancak, her ne kadar kiliseye karşı  aldığı coğrafyada yaygınlaştırarak, Batı için  söylemek mümkündür. atılan, üç tarz-ı siyasetten biri olan
     da olsa Machiavelli, laikliği savunmuş biri  oldukça kullanışlı bir çarpık İslam Modeli  Jeopolitik/Jeostratejik uygulamalara İslam  İslamcılık fikri de, Osmanlı’nın toprak
     olsa da hükümdarın gerektiği zaman dini de  kurma yolu ile Osmanlı topraklarını nasıl  tarihi’nde de sıkça rastlanmıştır. kayıplarına engel olmak için geliştirilmiş
     alet olarak kullanması gerektiğini belirtmiştir.  parçaladığını bilmeyenimiz yoktur. Ve Ba- Fars’lıların (Bugünkü İran) İslamla sunni  olan siyasal bir düşüncedir ve teo-politik
     Machiavelli, İtalyan birliğini kurmaya aday  tı’nın bu Çarpık İslam anlayışını bugüne ka- İslam yolu ile tanışmış olmalarına rağ- bir uygulamadır.
     yöneticinin (dindar olsun ya da olmasın) son  dar getirmesini ve bu kullanışlı çarpık İslam  men, daha sonra Şii’liği bir milli mezhep  Bugüne gelindiğinde Irak’ta, suriye’de,
     derece dindar görünmesini isterdi. Modeli’nin türevlerinden de bugün İslam  olarak seçmelerini ve şii fıkhındaki İma- Yemen’de ve daha pek çok İslam Coğ-
     Batı, uzak geçmişte olduğu gibi yakın  Dünyasını kan gölüne çeviren, taliban,  met, 12 İmam vs gibi ezoterik husus- rafyasında yaşananları da teo-politik
     geçmişte de, bugün de Dünya’ya teo-po- El-Kaide, Boko Haram, Daeş gibi terör ör- ları birer siyasal araç ve sembol olarak  uygulamaların dışında tutamayız.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17