Page 12 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:116
P. 12

12    YORUM


         türkiye’nin tarihteki tatili bitmeli!


                  Yurdal
                 KILIÇER

              ykilicer27@gmail.com     Bir taraftan PKK/PYD diğer taraftan
     İşid/Daeş her ne halt ise… Boko Haram,
     El-Kaide, Taliban vs vs vs. Ülkemiz ve
     İslam dünyası dinsel, ülkesel, bölgesel
     olarak bizden olduklarını iddia eden,
     hepimiz için ya da bir kısmımız için ken-
     dilerini feda ettiğini söyleyen pek çok eli
     kanlı, terör örgütünün yuvası haline geldi.
     Bu ne idüğü belirsiz yapılanmaların
     ortaya çıkışlarına ilişkin tarihsel, kültürel,
     düşünsel nedenleri sorgulamadan, her-
     gün lanetler okuyup, kınamalar ile zaman
     zaman geçirip duruyoruz. Aynaya bakma
     dönemi geldi de geçiyor bile. Zaman,
     tarihin aynasına bakma zamanıdır.
     Yaklaşık ikiyüz yıldır köklü bir medeniyet
     krizi yaşıyoruz. Sarsıcı, oluk oluk kanın
     aktığı bir buhran ile karşı karşıyayız.
     Modern Batı’nın, modernleşme ve aydın-
     lanma süreci diye adlandırdığı Rönesans  inançsal, düşünsel temele; nesep asabiye- kadim olması, başka kültür ve mede- şey üretmeyen, başkalarının ürettiklerini
     ve Reform hareketleri ile başlayan ve  sinde ise, kurucu iradeye yani uygulama- niyetler ile karşılaşıldığında, o kültür ve  tüketmekle idare etmeye çalışan (zorla-
     tüm dünya medeniyetler tarihine mey- ya, insan-mekan-zaman unsuruna dikkat  medeniyetler içerisinde eriyip, yok olma  nan), bir süreç yaşamıştır.
     dan okuyan bu tarihsel süreç, Batı dışı  çekmektedir. ‘Sebep asabiyesinin’ sorusu  yerine; o kültür ve medeniyet ile ilişkiye
     medeniyet havzalarında yıkıcı sonuçlar  ‘Ne’ dir. Sebep Asabiyesi, bir medeniyetin  girip, etkileşip kendini yeniden üretmesi,  Bu nedenle Türkiye ve islam dünyası,
     doğurmuştur. Toynbee’nin deyişi ile, bu  yaratıcı ruhu, Ontolojik referansı ‘Ne’ dir  yenilenmesine neden olur. tarihte uzun bir yolculuğa çıkmıştır.
     süreçte 26 medeniyetin 16’sı yok olmuş,  sorusunun cevabını arar. İslam’ın temsil  Bu da Toynbee’nin dediği gibi, temas,  Ancak, hala geçmiş birikimi ile eski kadim
     9’u fosilleşmiştir.         ettiği medeniyetin bu soruya cevabı,  cevap üretme ve yeniden meydan  coğrafyalar olan üç kıtanın hem coğrafi
     Yaşanan bu yıkıcı, uzun buhran dönemi,  yani İslam medeniyetinin yaratıcı ruhu- okumayı doğurur. Ancak, yazının başında  hem de düşünsel dinamikleri bakımından
     Batı dışı medeniyetler üzerinde epsito- nun merkezinde yaratıcı (ALLAH) vardır.  da söylediğimiz gibi, Nietzche’nin dediği  merkez ve kavşak bir noktada yer alan
     molojik (Bilgi kuramı. Bilginin temelini,  Ontolojik (varlık) dizinin merkezinde Allah  ‘çürütücü’ ve ‘çözücü’ yıkıcı Modern Batı  Türkiye’nin yeniden bir tarihsel sıçramaya
     referanslarını, bilim alanında uygulanan  vardır; Tevhid, ahlak, hak, adalet özgürlük  Medeniyeti karşısında İslam Dünyası iki  öncülük etme potansiyeli mevcuttur.
     yöntemleri, sınır ve güvenilirlik bakımın- ve merhamet vardır. Ve bu temel, toplum  yüz yıldır, yukarıda belirttiğimiz ‘ne’ ve  Bunun için Türkiye’nin tarihteki uzun ta-
     dan inceleyip araştıran felsefe dalı) ve  içindeki tüm ilişki şekillerini biçimlendirir.  ‘nasıl’ sorularına kendi cevaplarını vere- tiline artık bir son vermesi, kendi tarih ve
     ontolojik (Varlık bilimi, var olanın, varlığın  İnsan-insan, insan toplum, İnsan-devlet,  rek, evrensel tarihten beslenen ve onu  medeniyet temelini oluşturan ve yukarı-
     özü, referansları üzerine bilim) bir kopuş  insan-doğa, devlet-insan, devlet-toplum,  besleyen bir hal alarak, kendi normla- da ‘sebep asabiyesi’ diye kavramlaştırılan
     ve krize neden oldu. Bu krizin İslam dün- devlet-devlet, devlet-doğa ilişkilerinin  rını eksen alıp, başka kültürlerle ilişkiye  ‘yaratıcı ruh’una, kaynağına geri dönmesi
     yasındaki yansıması, hem İslam ile hem de  temeli ‘ne’dir sorusunun cevabı budur. girerek kendini reforme etmek, yeniden  ve bu yaratıcı ruhun referansı ile, za-
     diğer İslam dünyası dışındaki dünya ile sığ  ‘Nesep Asabiyesinin’ sorusu ise, ‘Nasıl’dır.  üretmek, dönüştürmek yerine; kendini,  man-insan ve mekanı yeniden düşünüp,
     ve sahte ilişkiler kurmamıza şeklinde oldu. Burada devreye yukarıda belirttiğimiz  zamanı, tarihi ilkel bir okuma ve düşün- yeniden üretmesi ve yeni zamanın ruhu-
     Tarihin ilk sosyoloğu olarak kabul edilen  üzere, insan-mekan-zaman unsuru  me ile kendine, kendi referanslarına dahi  na uygun modeller geliştirmesi gerekir.
     İbni Haldun, yine tarihin ilk sosyoloji kitabı  girmektedir. Sebep teorisinin cevabını  zıt, düşman sonuçlara varmıştır. Ve bu  Böyle bir sıçramayı yapan Türkiye, hem
     olarak kabul edilen Mukaddime adlı  inanç ve fikriyatını merkeze alarak, in- sonuçlar bugün karşımıza, PKK, İŞİD/ modern batı uygarlığının çözücü, çöker-
     eserinde, asabiye teorisini geliştirmiş ve iki  san-mekan ve zaman denklemine uygun  DEAŞ, BOKO HARAM, EL KAİDE, TALİBAN  tici, yıkıcı, vahşi yanı için tüm insanlığa,
     tür asabiye biçimi olduğunu belirtmiştir.  çözümlerin, tatbikata, uygulamaya dö- ve mezhep kavgalarını ortaya çıkarmıştır. hem de Pkk, İşid/Daeş, Boko Haram, El
     Birincisi, sebep asabiyesidir; ikincisi nesep  külmesi neşvünema bulmasıdır. Aslolan  Ve yine maalesef, Türkiye de, kendi İslam  Kaide, Taliban gibi İslam coğrafyasının
     asabiyesidir. İbni Haldun, sebep asabiye- bir fikrin varlığı değildir, o fikrin uygulan- medeniyet iddialarından vazgeçtiği için,  baş belası olan sonuçları doğuran fikri-
     sinde, bir medeniyetin oluşması için ya- masıdır. Hayat bulması, hayat olmasıdır. kendi sorularına kendi cevaplarını bula- yattan kurtuluş için tüm insanlığa yeni
     ratıcı ruha, ontolojik zemine ve referansa,  Sebep ve Nesep asabiyesinin güçlü ve  madığı için uzun bir süredir, kendisi bir  bir nefes sunabilir.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17