Page 12 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:115
P. 12

12    YORUM

                     kürt meselesi üzerine


                       özellikle şunu bilmelidir ki, ikinci dün- yoksun yapısını bir kez daha anlamıştır.  ve gelişmesi ile mümkündür. Ülkemizin
                       ya savaşı sonunda fiili ve toprak işgalli  Tüm bunlarla birlikte, tarihsel,kültü- bütün sorunlarının temelinde hukuk,de-
                       sömürgeciliğin sona ermesi sürecinde  rel,ekonomik pek çok nedenlerle , geç  mokrasi,kalkınma,adalet vs bakımlardan
                  Yurdal   olduğu gibi halihazırda Ortadoğu da  uluslaşmanın ve geleneksel otokratik Türk  az gelişmişliğinden kaynaklanmaktadır.
                 KILIÇER   yaşanan karmaşa sonucunda dahi, her  devletinin ve bürokrasisinin yanlışları ve  Kürt sorunu ise, bu genel problemin özel
                       etnik gruba bağımsız bir devlet verilmesi                bir yansımasıdır.
              ykilicer27@gmail.com gibi bir durum uluslar arası sistem açısın- zaafları ve inkarcı tavırları ile Kürtler, kızgın  Bu nedenle ne sadece askeri tedbirler-
                       dan mümkün değildir. SSCB nin dağılma- ve kırgındırlar.        le,ne kültürel tavizlerle ne de sadece
                       sından sonra            Konunun güvenlik boyutu elbette önem- güleryüzlü devlet ile çözülebilecek gibi
     Kürtler geçmişte İran, Irak ve Suriye,  Kafkasya ve Balkanlarda yaşanan geliş- lidir. Ve bizatihi insan hayatına ilişkindir. değildir. Çözüm ancak bütün bunların
                                         Kürt sorunu,asker,polis ve adalet bürok-
     tarafından birbirlerine ve özellikle Türki- meler, Uluslar arası sistemin etnik kökenli          hepsinin (hukuk devleti içerisinde terörle
     ye’ye karşı bir koz olarak kullanılmıştı. bağımsızlık hareketlerine olan bakışını  rasimizin uygulamalarını sorgulamamızın  mücadele,kültürel hakların tanınması,-
                                         önünde bir engel de olmamalıdır. Bu
     Bölgenin ve coğrafyanın geldiği son  değiştirmiştir.          nedenle, güvenlik güçlerinin gerekeni  devletin adil olması) bilinçli ve planlı bir
     noktada değişen şartlarda bu durum  Bölgede yaşanan dönemsel kaostan böy- hukuk devleti ilkesi çerçevesinde yap- şekilde uygulanması ile uzun vadede
     geçmişte olduğu gibi bugün de devam  le bir de facto sonuç çıkarma hevesinde  ması gerekmektedir. Ve bizim de terörle  sağlanabilinecektir.
     etmektedir. Ve yine bu oyuna geçmişte  olduğu görülen bölücü terör örgütü PKK  mücadelede hukuk dışına çıkılmasına  O halde çıkarılacak ders, ne Kürtlerin
     perde gerisinden karışan Batılı güçler  ve Suriye kolu PYD, bu duruma göz yum- göz yummamamız gerekmektedir. ortadan kaldırılması ya da yok sayılması
     bugün açıktan karışmış durumdadır. ması kesinlikle mümkün olmayan Türkiye                 olmalıdır, ne de Kürtlere bağımsız bir
     Ortadoğu da son yıllarda meydana gelen  yanında bu uluslar arası gerçekliğin de  Ancak belirttiğimiz gibi sorunun iç  devlet kurma imkanı verilebileceğidir.
                                         boyutu olduğu gibi uluslar arası boyutu
     olaylardan anlaşılacağı üzere, yeni bir  farkına varmalıdır.      da vardır.İç boyutundan kaynaklanan so- Herkes bu durumu ne kadar kısa zaman-
     paylaşım süreci yaşanmaktadır. Ve İran,I- Dünyadaki Kürt nüfusunun yarısından               da ne kadar az acı çekerek öğrenirlerse, o
     rak,Suriye ve Türkiye’de dağınık bir şekilde  fazlasının yaşadığı bununla birlikte Kürt- runları çözmez isek, dış boyutuna hakim  kadar iyi olacaktır. Kürtlerin çıkarı, içinde
     yaşayan Kürt nüfusunu oluşturan insan- lerin halkın geri kalanı ile en fazla iç içe  olamayız,sorunun başka ülkeler tarafın- yaşadıkları Türkiye Cumhuriyeti’nin eko-
     ların birbirileri ile birbirlerini bağlayan  yaşadığı, kaynaştığı ülke Türkiye’dir.  dan bize karşı bir koz olarak kullanılması- nomik,sosyal,hukuk,kalkınma,demokrasi
     bağlar olduğu gibi, Kuzey Irak’ta Barzani  Bu hali ile özellikle son aylarda yaşanan  na engel olamayız. anlamında ilerlemesi ve gelişmesindedir.
     yönetiminin aldığı kararlar ve uygulama- hendek kazma, öz yönetim gibi saçmalık- İç boyutu çok karışıktır. Tarihi eski, ne- Kürtlerin mücadelesi, Adil, demokratik
     ları da göstermektedir ki, birbirlerinden  lar ile Diyarbakır’da tarihi Kurşunlu Camii  denleri farklıdır. Ne yalnız ekonomik, ne  hukuk devletine dayalı yeni bir anayasa
     ayrılan farklılıkları ve gerek konjoktürel  nin yakılması kürt halkı nazarında bile  yalnız kültürel, ne de siyasidir. Dolayısıyla  içinde kendilerine daha medeni hakların
     gerekse bölgesel çıkarları da vardır. destek görmemiş kınanmış ve hatta la- çözümü de uzun zaman alacak ve çok  verilmesine dair sivil ve siyasi bir mücade-
     Hal böyle iken, hali hazırda karma karışık  netlenmiştir. Kürt ve Türk her insan, bölü- yönlü tedbirler gerektirecektir. le olmalıdır. Kuşku yok ki, bu durum, Türk
     görülen ve bu ortamda de facto bir  cü terör örgütünün kutsal tanımaz, hedef  Bu durum ise, Türkiye Cumhuriyet’nin bir  Milletini oluşturan tüm bileşenlerin ortak
     durum çıkarma peşine düşen Kürt halkı  gözetmez,her türlü ahlak ve değerden  bütün olarak her yönü ile, adil, kalkınma  menfaatidir.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17