Page 14 - Güzel Vatan Gazetesi - Eylül 2019 - Sayı:121
P. 14

14    YORUM


     Prof. Dr. ahmet halUk DUrSUn hOCa’nın arDınDan                                             (1)*

                                                           dâhil edemeyiz” dedi. Cevap sırası bana
                                                           gelince ben de:
                                                           - “hocam benim hiç bir yere intisabım yok”
                  Oğuz                                       dedim ve yaklaşık üç sene ders dışında da
                Aydoğan                                        hocanın hususi halkasına dâhil oldum. bu
                                                           zaman zarfında hocanın üzerimizdeki tesiri
          oguz.aydogan@ogunhaber.com                                    hakikaten de her türlü sitayişin üzerinde
                                                           oldu.
                                                           Merhum hocamız bildiğim kadarıyla önce
     hem de adi bir trafik kazası ile. De gel de                                 eRMenİ teRÖRünün KaYnaKlaRI adıyla
     bunun kaza olduğuna inan. allah yolunda,                                  neşrettiği kitabıyla sözde ermeni Soykırı-
     millet yolunda öldü. Dolayısıyla itikat ederiz                               mı yalanını belgeleriyle çürütmüştü. bu
     ki fisebilillah şehiden göçtü. ardından                                   sebepten aSala tarafından ölümle tehdit
     devasa bir boşluk bırakan elim ve müte-                                   edildiğini duymuştuk. en son görevi Kültür
     essif bir kayıp. İnanmak ve dayanmak çok                                  bakanı Yardımcısı olarak Doğu’da kelle
     zor, millet ve memleket adına hayrette                                   koltukta dolaştı. Devletle milleti barıştır-
     ve üzüntüdeyiz. takdir hüda’nın lakin                                    mak uğruna (her türlü ezaya/cefaya hatta
     kayıp çok büyük ve telafisi kısa zamanda                                  yüksek ihtimalle de PKK terör örgütü ve
     mümkün olmayacak denli ağır. bir eğitimci                                  mihraklarından gelen tehditlere aldırış
     olarak söylüyorum ki yeni bir haluk hocayı                                 etmeyerek mücahedesinden vazgeçmedi.
     yetiştirmek mevcut eğitim şartları çerçeve-                                 Ve sonunda millet yolunda can verdi.
     sinde imkânsız.
                                                           Çok büyük bir teessür içindeyiz. hocamızın
     en son Mttb’nin “tarih atölyesi” ders-                                   ani ve çokça adi mevtine fevkalade müte-
     leri kapsamında Cağaloğlu’ndaki tarihi                                   essiriz tabii ki de lakin en çok da memle-
     merkezinde dersini dinleme şerefine nail                                  ketimiz ve milletimiz için müteessiriz. Zira
     olmuştuk. ne kötüsün ey dünya. ne kadar                                   “anadolu yetim kaldı” aziz hocamızın ölü-
     boşsun, yalansın, vefasızsın ve beyhudesin.                                 müyle. Zor ama allah yerini doldurtsun bu
     İyi bildiğimiz her yönüyle millet sevdalısı                                 millete. hocamız fevkaladeâlim ve arif bir
     âlim, abid ve arif bir eR KİŞİ idi...                                    zattı. allah mekânını cennet eylesin. bütün
     …                                                      ilim, fikir dünyasının biz talebelerinin/mu-
     Sene 1993. Marmara üniversitesi tarih                                    hibbanının, ailesinin ve tabi ki milletimizin
     Öğretmenliği öğrencisiyiz. Daha önce de  “Hezar gıpta(rahmet) o devr-i kadim efendisine.         başı sağ olsun.
     birçok vesileyle bahsini açtığım gibi pek  Ne kendi kimseye benzer(di), ne kimse kendisine!”        Kültür bakanı Yardımcımız, üniversiteden
     çok kıymetli hocanın yanında Kültür bakanı                                 öğrencisi olma şerefine nail olduğumuz
     Yardımcımız Prof. Dr. a. haluk Dursun hoca  Kültür Bakanı Yardımcımız, Marmara Üniversitesi Tarih     aziz hocamız Prof.Dr. a. haluk Dursun emr-i
     (ki o zaman Yar. Doç’tu ) da dersimize  Öğretmenliğinden aziz hocamız HALUK HOCA DA GÖÇTÜ!         hak vaki olmadan önce kendi Facebook
     giriyor. Dersin ismi bizans ve batı avrupa                                 sayfasından “ abdala( dervişe ) malum
     tarihi lakin hocamız dersi tam bir Osmanlı                                 olur”dedikleri bir şekilde yaptığı son payla-
     Medeniyet tarihi eksenli işliyor. Derslerin  hususi usullerle hoca karar verirdi.  dan birisi de ben fakirdim ve duygularımı  şımlarından birinde,
     ağırlık merkezini de “İstanbul Medeniyeti”  İlk derste hocanın tüm sınıfa sorduğu  dile getirmeye tabii ki cesaret edemedim.  “ Gele bir devr, bu haluk’u yâd eyleyeler!
     olarak tesmiye etmekte mahzur görme- sorulardan birisi şuydu ki sonradan anladık  bir kaç hafta sonra hocanın üzerimizdeki  ahbap fırsatı sohbeti ganimet bilsin!”
     diğim çerçevede tarihi, insanı, kültürü,  bu soru da hocanın tabiri caizse av için  tesiri gittikçe arttı ve biz kendisinin hususi  demişti.
     yaşamı, tabiatı ve mutfağıyla aziz İstanbul  denize saldığı oltanın ucundaki yemlerden  halkasına girmek için teşebbüste bulun-
     teşkil ediyor.                                               tesellimiz odur ki ‘fırsat-ı sohbetimiz’ oldu.
                       birisiymiş:             maya cesaret gösterip odasına kadar gittik.
     hocamız Osmanlı hoca/talebe usulüne  -İçinizde hiç âşık olanınız var mı? Sınıftan bir arkadaşla gittiğimiz de hoca’nın  aziz hocam ruhun şâd, mekânın cen-
     pek de yabancı olmayan usulle derslerini                burada da ikimizi tartmaya müteveccih su- net’ül- firdevs olsun. ebedî istirahatgâhında
     sınıfın dışına da taşıyor. hatta diyebilirim  Sınıfımız neredeyse bir imam hatip okulu  alleri devam etti ki suallerden birisi şuydu: şâduman olasın.
     ki sınıf hoca için bir geleneğin devamı  diyebileceğimiz kadar hem bizzat imam  - “herhangi bir cemaate, tarikata, hocaya,  * Kıymetli okuyucularım bu ay ki yazımı aslın-
     olarak kendisine mahsus usullerle tespit  hatip mezunlarının yoğun olduğu hem de  vâkıfa, derneğe müntesipliğiniz varsa beni  da matbuat âleminin önemli simalarından
     edip seçtiği tarih ve medeniyet ‘meraklıları’  İhl mezunu olmasa da aynı duygu ve dü- kimseyle kötü etmeyin. baştan söyleyin  Üstad Mehmet Şevket EYGİ için planlamış
     öğrencilere ulaşmak için bir bahaneden  şünceleri paylaşan öğrencilerin çoğunlukta  benim başı bağlılarla işim olmaz. Siz zaten  ve yazının girizgâhını da rahmetli üstadla
     ibaretti. Demem o ki hoca’nın dersleri  olduğu bir vasattaydı. binaenaleyh böyle  bir yola girmişsiniz. Yolunuz açık olsun.”,  öğrencilik yıllarımda beni tanıştıran merhum
     sınıfta başlamakla beraber asıl dersleri sınıf  bir sınıftan bu minval bir soruya cevap  deyince:     hocam Haluk Dursun’a ayırmıştım. Kaderin
     dışında olurdu. tabii ki sınıftaki öğrenciler  verebilecek bir babayiğit çıkmadı diye           cilvesine bakın ki ben yazıyı yazamadan
     üniversite Sınavıyla hoca’nın ihtiyarından  hatırlıyorum. nasıl çıksın ki âşık olmanın  - Yanımda benimle gelen arkadaş bir ce- aziz hocam da toprağa karıştı. Dolayısıyla
     bağımsız olarak teşekkül ettiğinden sınıf  günah kabul edildiği bir ortamın gençleri  maate mensubiyetinin olduğunu söyleyin- yazımın ikinci bölümünde Allah nasip ederse
     dışındaki derslere kimin iştirak edeceğine  âşık olsalar bile bunu saklamayı öğrenmek  ce hocamız da;   hem üstad Şevket Eygi’den hem de hocam
     ise yukarda bahsettiğim gibi tamamen çok  zorundalardı. Cevaba cesareti olmayanlar- - “O zaman kusura bakma seni bu halkaya  rahmetliden bahsedeceğim.
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19