Page 14 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:115
P. 14

14    YORUM                                                           binaenaleyh bu dünyada adeta cenneti
                         tarih felsefesi açısından                      Son iki yüz yılın ve içinde yaşadığımız yüz-
                                                           yaşayacağı yönündeydi.

                  Oğuz                                       yılın genel ve özel ölçekli tüm savaşları/so-
                                                           runları gösterdi ki, modernist / hümanist
                Aydoğan                                        yorumların “ Her şey insan içindir..!” iddiası

          oguz.aydogan@ogunhaber.com milli eğiTim                             ancak bir slogandan ibarettir.
                                                           Modern batı medeniyeti bir taraftan
     Eğitimin içinde olan bireyler olarak                                    teknik buluşlarla insanların / ulusların dün-
                                                           yasını görece bir cennete çevirirken, yine
     “milli eğitim” kavramının tarihi ve terimsel  kaVramı                           aynı teknik buluşlarla insana dünyayı dar
     anlamları üzerinde ne kadar düşünüyoruz                                   etmiştir. Hem iç hem de dış dünyası epey-
     / düşünüyor muyuz?                                             ce hırpalanan günümüz modern insanı ve
     Bu sorunun cevabı bizim eğitime dair                                    bu modern insana yol göstermeye çalışan
     bugüne kadar ve halen yaşadığımız tüm                                    entelejansiya, bu “yeni” insanın kapitalist
     meselelerin üstesinden gelebilmemizin                                    dünya imparatorlarının değirmenine su
     ön şartıdır dersek herhalde abartmış                                    taşımak için “yenileştirildiğini / eğitildiğini”
     olmayız. Bağlı bulunduğumuz bakanlığa                                    ve batı endeksli tüm eğitim hizmetlerinin
     ad olacak kadar hususiyet arz eden bu iki                                  insanı kendisine / tabiata yabancılaştırdı-
     kelime üzerinde tüm eğitimcilerin yeterin-                                 ğını ancak 20.yy’ın sonlarına doğru ifade
     ce durmuş olması eşyanın tabiatı gere-                                   etmeye başlamıştır. Lakin modern kapi-
     ğidir. Zira burada diğer pek çok kelime                                   talizmin dayattığı değerleri postmodern
     arasından tercih edildiklerine göre millilik                                yorumlarla tenkit süzgecinden geçiren
     ve eğitim kavramları eğitimciler olarak                                   muhalif bazı batı entelektüellerinin bu
     hepimizin neyle nasıl meşgul olacağımızın                                  gayretleri de acaba yeni dünyanın efendi-
     köşe taşlarını oluşturmaktadır.                                       lerinin sonu gelmez hırslarından vareste
     Peki, tek tek ve bir bütün olarak baktığı-                                 midir diye düşünmeden de edemiyoruz.
     mızda “ milli eğitim” kavramı neyi ifade                                  Eğitime, insana ve modernizmin diğer tün
     ediyor ? Her şeyden önce bu iki kavramla                                  unsurlarına karşı bazı haklı itirazları olsa
     anlatılmak istenen kanaatimce milletin                                   da postmodern yorumların neredeyse
     eğitilmesi meselesidir. Peki millet neden  külliyen geçersiz ilan etti. Böylece “eskinin”  kendi yüksek kar anlayışlarının önünde  tamamı modernitenin yeni bir yorumu
     ve nasıl eğitilmelidir. İşte bu noktada  tüm unsurlarıyla ortadan kaldırılıp başta  engel olarak görenler hemen bu sistemin  olup batının kendisini “ıslah” hareketinden
     konunun daha bir sarahat kazanması açı- insan bireyleri olmak üzere “eski” olan  sonunu getirecek bir el çabukluğuyla  öteye geçememiştir. Islah hareketleri
     sından millet / millilik ve eğitim / eğitimci  her şeyin “yenileştirilmesi” zarureti ortaya  “ulus / millet” kavramını öne çıkardılar  tabiatı gereği birer tamir çabaları olup
     kavramlarının tarih felsefesi açısından  çıktı. Hayatın modernce kurgulanması  ki; başlarına geleceklerden habersizce  sistemi topyekun yeniden yorumlama /
     irdelenmesi gerekmektedir.     insanın ve toplumun da yeni kurguya  ayranı kabartılan halklar önce bir “ulus  kurgulama amaçları içermez ve eskiyen
     Modern kapitalist batı medeniyetinin ken- göre eğitilmesini mecbur kılıyordu. Eskiler  / millet” ilan edildiler sonra da bağlı  yeniyi tekrar diriltmeyi amaçlarlar.
     dine mahsus bir unsur olarak oluşmaya  bilgiyi dar bir gruba mahsus kılar ve kut- bulundukları imparatorlukların üzerine  Tarihin bize öğrettiği bir hakikatle ifade
     başlamasıyla; ilk insandan beri süre gelen  sarken, yeniler tüm toplumun eğitilmesi  salındılar. Böylece hayal gerçeğe, suret  edecek olursak sistemin kendi içinden
     tüm alışkanlıklar değişmek / dönüşmek  ve kutsallığı atılıp tamamen aklileştirilmiş  hakikate galebe çaldı ve kapitalizm kendi  neşet eden tüm alternatif yorumlar gibi
     zorunda kaldı. Batının kendisini her şeyin  bilginin herkese yayılması gayretini yürüt- ali menfaatleri için ulusları bir piyon gibi  postmodern medeniyet eleştirileri de
     efendisi kabul edip ötekini / kendinden  tüler. Eskinin tüm “hurafatından” insanları  kullanıp yeni dünya düzenini kendisi için  modern kapitalist yaşam felsefesini / eği-
     olmayanı ilkel olarak görmesi hatasına  modern eğitim tezgâhından geçirerek  daha sorunsuz ve kar marjı yüksek hale  tim-ulus telakkisini ancak güçlendirmiştir.
     düşmeden biz modern insanı “ yeni” , ön- kurtarıp daha özgür ve bağımsız yaptığını  getirdi. Bu arada daha iyi ve daha uzun  Zira bu çabalar yeni anlayışın tıkanan
     cesi insanını da “eski insanlar” diyerek tarif  iddia eden modern kapitalist medeniyetin  bir yaşam için tüm eski değerlere karşı  menfezlerini açmaktan öte bir görev ifa
     edecek olursak; eski insanların kendileriyle,  bilgilenmeden ve eğitimden ne anladığı  ayaklandırılan insan kalabalıkları / uluslar  edememişlerdir.
     hemcinsleriyle, dünyayla ve ötesiyle kur- maalesef, dünyada ve ülkemizde yeterin- iki büyük genel ve onlarca özel savaşla  O halde kapitalist modern yorumun
     duğu tüm ilişkiler aşağı yukarı aynı zihni- ce üzerinde durulmuş ve sonuca bağ- güya böyle bir yaşam uğruna birbirlerine  eğitim / millet vb. tüm kavramlara yükle-
     yetin ürünüydü. Burada misal olarak, eski  lanmış bir mesele değildir. Tüm toplum  yedirildiler. Daha iyi eğitilerek bilgilenen  diği anlamlara karşı yeni bir şey söyleme
     Rus insanının gök gürlemesini yüzyıllarca  eğitilmeliydi ki, kapitalist ve modern bir  / özgürleşen modern insanlar kapitalist  imkânının doğal olarak varlığını moderni-
     Hz. Zekeriya’nın arabasıyla gökte çıkardığı  zaviyeden yeniden yorumlanan dünya  yeni efendilerin dünya genelinde elleri- teye borçlu olan batı entelejansiyasında
     gürültü olarak anlamış olmasını bizdeki  işleri bir aksamaya mahal olmaksızın  ne tutuşturduğu yeni bilimin icat ettiği  olmadığı / olamayacağı anlaşıldığına göre;
     buna benzer yüzlerce örneği de aklımıza  yolunda gitsin ve kapitalist modern hayat  öldürücü gücü yüksek savaş aletleriyle  batı medeniyetine bizim gibi sonradan
     getirerek zikredebiliriz. Eski insan tabiatı ve  anlayışı yaşamın tüm alanlarına yayılsındı.  topyekûn bir savaşın / cinnetin nasıl ola- eklemlenen tüm harici dünya acaba bu
     tabii olayları tamamen kendi mantalite- Kapitalist medeniyet insanı yüceltmek  cağını sayısı milyonları aşan hemcinslerini  “yeni” yorumun ulus / eğitim vb. kavram-
     sine göre yorumluyordu ve bu yorum da  için mi eğitiyordu yoksa kendisine eleman  öldürerek kime hizmet için eğitildiklerini  ları başta olmak üzere tüm modernist
     onun hayatını idame ettirmesine fazla- yetiştirmek için eğitimi mi kullanıyordu  yeni imparator / efendilerine kanıtlarcası- yorum / kurgularını dışarda tutarak hayata
     sıyla kafi geliyordu. Oysa yeni / modern  doğrusu tartışmaya değer bir mevzudur.  na sergilediler. Oysa modern kapitalizmin  dair yeni bir bakış açısı geliştirebilir mi?
     dediğimiz zamane insanını ortaya çıkaran  Modern medeniyetin “millet” kavramıyla  hümanizm iddiasıyla ortaya sürdüğü tüm  Bu ve bizdeki modernleşme çabaları ile
     kapitalist batı medeniyeti akla dayalı yeni  olan münasebetine gelince ise; aslında  iddialar “yeni” yoruma müstenit bilgilerle  bunlara bağlı olarak ortaya çıkan “milli
     yorumuyla eskiye dair ne varsa hepsin- “millet / ulus” kavramının da modernizmin  eğitilen insanın daha “sorgulayıcı” , daha  eğitim” uygulamalarının ne şekilde seyret-
     den önce şüphe etti, sonra da modern  bir kurgusu / yorumu olduğunu söylemek  “hür” ve her türlü tasalluttan uzak safiyet  tiği sorunlarının cevaplarını da başka bir
     bilimin kendisine sunduğu fırsatlarla eskiyi  yanlış değildir. İmparatorluk düzenini  derecesinde bağımsız hareket edeceği ve  yazıya bırakalım.
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19