Page 15 - Güzel Vatan Gazetesi - Eylül 2019 - Sayı:121
P. 15

EğİtİM 15
                                   yeteneK Keşfini yaPay zeKa yaPacaK

                                   Yapay zeka teknolojilerinin eğitimde giderek  öğrenme süreçlerinin iyileştirilmesi, öğretmen-
                                   yaygınlaşması birçok yeniliği beraberinde  lerin öğrencileri ölçme ve değerlendirmenin
                                   getiriyor. Yapay zeka teknolojileri öğrencilerin  yanı sıra öğrenci takibinin yapılmasında etkin
                                   yetenek keşfine yüzde 75, kişisel öğrenme  rol alacak. ayrıca öğretmenler, öğrencilerin ye-
                                   yetisine ise yüzde 87 katkı sağlıyor. Milli eğitim  teneklerine, ilgi alanlarına ve öğrenme süreçleri
                                   bakanlığı’nın 2023 hedefleri doğrultusunda eği- üzerinde daha da hakim olacak. Door tekno-
                                   timde dijitalleşme öncelikli konular arasında yer  loji’nin yaptığı araştırmaya göre; yapay zeka
                                   alıyor. eğitimde yapay zeka sürecinin başlatıl- teknolojilerinin öğrenciler üzerindeki etkilerinin
                                   masıyla okullardaki dersler, seminerler ve atölye  yanı sıra, öğretmenlerin iş yükünün büyük bölü-
                                   kurulumları hız kazandı. bu yıl eğitimde yapay  münü hafiflettiği, yüzde 68 oranında yardımcı
                                   zekanın önemine dair farkındalık oluşturul- olduğu ve öğrenci takibine yüzde 93 etki ettiği
                                   ması için tüm okullarda öğretmen, öğrenci ve  belirlendi. Yapılan düzenlemelerle birlikte yapay
                                   velilere seminerler verilmeye başlanacak. Yapay  zekanın öğretmenlerin kişisel asistanı konumu-
                                   zeka teknolojileri eğitimde öğrencilerin kişisel  na erişmesi bekleniyor.


     yapay zeka eğitim sistemine girdi     Yapay zekâ tabanlı kişiye özgü dijital öğ-
     renme platformu “Metodbox”ı geliştiren
     bahçeşehir Koleji, uygulamayı tüm öğren-
     ci ve öğretmenlerin kullanımına sundu.
      türkiye’de eğitime olan katkılarını dijital
     eğitimde de sürdürmeyi hedefleyen bah-
     çeşehir Koleji bir ilke imza attı. Yapay zekâ
     tabanlı kişiye özgü dijital öğrenme plat-
     formu “Metodbox”ı geliştirdi. bahçeşehir
     üniversitesi’nde gerçekleştirilen lansman
     ile birlikte geliştirilen platformun ayrıntıla-
     rı basın ile paylaşıldı. lansmana bahçeşe-
     hir Uğur eğitim Kurumları başkanı enver
     Yücel, bahçeşehir Koleji Genel Müdürü
     Özlem Dağ ve akademisyenler katıldı.
                          habeR
      türkiye’de yapay zeka okuryazarlığı eği- ali sÜrÜm
     timini uygulayan ilk K12 eğitim kurumu
     olan bahçeşehir Koleji, Metodbox ile
     öğrencilere; daha keyifli öğrenme süreci,
     öğrenme stiline ve farklı öğrenme ihti-
     yaçlarına uygun bilgi kaynaklarına erişim
     olanağı ve derste edindiği öğrenimi
     pekiştirecek dijital içeriklere erişim sağlı- muz herkese hayırlı olsun. bugün yapay  değişti. Yapay zekanın kişiye özgü olarak  çocuğun tam öğrenmesinin sağlanması
     yor. Program ile çocukların neye eğilimi  zeka temelli bir eğitim platformunun  kullanılmasıyla eğitim sisteminin çok daha  ve potansiyelinin yukarıya taşınmasının
     varsa ona uygun testlere, çalışmalara ve  bizim ülkemizden çıkması çok önemli.  farklı olacağına, eğitimde fırsat eşitliliğinin  ne kadar önemli olduğunun farkındayız.
     oyunlara yönlendiren sistem; öğretmen- biz eğitim hayatımıza atıldığımızdan bu  daha iyi olabileceğine inanıyorum. artık  Zeka türlerinin de öğrenme türlerinin
     ler, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ta- yana herkesin kendine özgü bir öğretim  uzakta da olsa yakında da olsa bu tekno- de farklı olduğunu biliyoruz. bu nedenle
     rafından kullanılması hedefleniyor. birinci  sistemi olduğunu savunduk. bu yüzden  loji ile eğitime erişim daha kolay olacak ve  yaklaşık 15 yıldır uyguladığımız eğitim
     sınıftan on ikinci sınıfa kadar kullanılabilen  de kişiye özgü öğrenme metotları geliştir- hiçbir çocuk diğer çocuktan geri kalma- modelimizi, her öğrencimizi parmak izi
     uygulamaya apple Store, Google Play  dik. bu platformda da yine kişiye özgü bir  yacak. bu anlamda emeği geçen herkese  kadar özel kabul edip öğrenmesi için
     ve www.metodbox.com adreslerinden  öğretim var ve bu sefer işin içinde yapay  tekrardan teşekkürlerimi iletiyorum” dedi. çaba gösteriyoruz. Dijitalleşme ve tekno-
     erişim sağlanabiliyor.       zekayı da kattık. amacımız öğrenmek iste- “Teknoloji ile dijitalleşmeye liderlik  lojinin gelişmesi ve metodbox uygula-
     “Eğitimde fırsat eşitliği artacak” yen herkese eşit şartlarda ulaşabilmek. bu  eden bir kurumuz”     masıyla kişiye özgü öğretim modelinin
     lansmanda konuşan bahçeşehir Uğur  çağa kadar ne dünya da ne de ülkemizde  Metodbox uygulamasıyla birlikte eğitim  herkese ulaştırma şansına sahibiz. biz
     eğitim Kurumları başkanı enver Yücel de  eğitim sistemi ufak tefek şeyler haricinde  sisteminde yapmak istediklerinden bah- dijitalleşmeye dijital okul uygulamaları-
     geliştirilen uygulama ile eğitim eşitliliğin- çok da büyük değişimlere uğramadı.  seden bahçeşehir Kolejler Müdürü Özlem  mızla ve kişiye özgü eğitim modelimizin
     de de artacak olduğunu dile getirerek,  Fakat artık yapay zeka ile hem öğrenme- Dağ da; “bahçeşehir kolejinde biz kişiye  teknolojiyle dijitalleşmesiyle liderlik eden
     “Yapay zeka temelli öğrenme platformu- nin dinamikleri hem de öğretmenin rolü  özgü öğretim modeli uyguluyoruz. her  bir kurumuz” şeklinde konuştu.
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20