Page 2 - Güzel Vatan Gazetesi - Mayıs 2019 - Sayı:117
P. 2

2    YORUM


      Islam şehirlerinde hilâlin damgası ‘Selâtin Camii’ler

                                                           tayini Beyazıt Camii esas alınarak yapılma-
                  Orhan                                       ya başlandı.
             OSMANOĞLU                                          Ayrıca Frenk memleketlerinde yıldızlar
                                                           ilmini bilen gayrimüslimler, vakitlerini
            osmanoglu@ogun.com.tr                                     ve yön gösteren aletlerini Bayezid Han
                                                           Camii’nden düzeltirler.
     İslam beldelerinde toprağın üzerine basıl-                                 Cümle kapısında Şeyh Hamidullah tara-
     mış bir mühür, bir damgadır camiler.                                    fından yazılmış bulunan kitabeye göre
     İstanbul deyince akla gelen önemli                                     ise,1501-1506 yılları arasında beş yılda
     unsurlardan birisi de sahip olduğu selâtin                                 tamamlanan Bayezid Camii’nde ilk namazı
     yani Osmanlı sultanları tarafından yaptı-                                  Sultan Bayezid-i Veli bizzat kıldırmıştır.
     rılan camilerdir. Padişah anneleri valide                                  Bunun nedeni ise hayli ilginçtir:
     sultanların, imparatorluk şehzadelerinin ve                                 Sultan Beyazıt Han’ın ‘İkindi namazının
     sultanlarının yaptırdığı camilere de selatin                                sünnetini terk etmeyen camiyi açsın’ talebi
     camiler denmiştir. İstanbul silüetine bir                                  üzerine kimseden ses çıkmayınca; Sultan,
     islam şehri olma özelliği kazandıran bu                                   “Elhamdülillah ben hiç terk etmedim”
     camiler yüzyıllardır İstanbul’un günlük                          Ayasofya Camii  diyerek, caminin açılışını yapmış ve ilk
     koşturmacasına, Ramazan’larına ve bay-                                   namazı da yine kendisi kıldırmıştır.
     ramlarına da şahitlik ediyor.                                        Planı bir padişah tarafından
     Bu camilerin özellikleri arasında;                                     çizilen tek cami
     24 saat açık olması, Ramazan’da minareleri                                 Selâtin Cami’lerimizden biri olan ve Son
     arasında mahya asılması, Hünkar mah-                                    dönem Osmanlı cami mimarisinde benze-
     filinin bulunması, birden fazla minaresi                                  ri olmayan bir örnektir Yıldız Camii.
     olması yer almaktadır ayrıca sultanlar bu
     camileri yaptırırken devlet hazinesinden                                  Barbaros Bulvarı’nda Yıldız Sarayı yolu
     hiçbir harcama yapmaz, tamamen kendi                                    üzerindeki cami, 1885-1886 yılları arasında
     kişisel servetlerini kullanırlardı.            Fatih Camii         Süleymaniye Camii  Sultan II. Abdülhami Han tarafından Ni-
                                                           kolaki Kalfa’ya yaptırılmış. Hamidiye ya da
     İstanbul Selâtin camileri içinde şöyle bir                                 halk arasındaki adıyla Yıldız Camii’nin planı
     sıralama vardır.                                              2. Abdülhamit tarafından çizilmiştir. Bu ne-
     En önemlisi Ayasofya Camii’dir. Çünkü  Kanuni’nin iki adım arkasında Sinan                 denle planı bir padişah tarafından çizilen
     İstanbul’un fethini temsil eder.  Rivayete göre, Kanuni Sultan Süleyman bir                tek camidir. Camii, Peygamber efendi-
     Daha sonra Fatih Camii gelir. Çünkü bu  gece rüyasında Resul-i Ekrem Efendimizi              mizin miraca yükseldiği mekan Mescid-i
                       gördü. İkisi, Haliç’i ve Boğaz’ı gören bir
     cami İstanbul’un Fatih’i tarafından inşa  tepedeydi. Peygamber Efendimiz, Sultan’a             Aksa’ya benzemesi de dikkat çekicidir.
     ettirilmiştir. Daha sonra Süleymaniye ve  oraya bir cami yaptırmasından bahse-               Sultan II. Abdülhamid bu caminin ahşap
     ondan sonra da Sultan Ahmed gelir. diyordu ve mihrabı ile minberinin yerini                kafeslerini de kendisi yapmıştır.
     Bu dört camiden aynı anda okunan cena- tarif ediyordu. Ertesi gün, Kanuni hemen              Bu Cami diğer selâtin camilerin aksine ilk
     ze salâsı tahtta olan padişahın vefat ettiği  Mimar Sinan’ı çağırdı. Onu rüyasındaki  Sultanahmet Camii  olarak tek minareli yapılmıştır.
     anlamına gelirdi.          tepeye götürdü ve tam rüyasını anlatırken                Sultanlar Ramazan ayları geldiğinde
     Fatih Camii’nde Teravih namazlarında  Sinan “Sultanım, mihrabı burada, minberi  miden sonra inşa edilen bütün camilerin  maiyetleriyle birlikte muhtelif Selâtin
     beş farklı makamda Kur’ân okunması  burada olsun” diyerek Sultan’ın rüyada  kıble ayarlamalarının Bayezid Camii baz  Cami’lere giderek teravih namazlarını eda
     yüzyıllardır süren bir gelenek. Teravihlerde  gördüğü noktaları gösterince Kanuni şa- alınarak yapılmış olmasıdır. Evliya Çelebi,  ederlerdi.
     her dört rekâtta bir sırasıyla Rast, Saba,  şırdı. Sinan ise sakince, “Dün geceki kutlu  Seyahatname’sinde konuyla ilgili olarak  Bazı padişahların ise Ramazan Ayı geldi-
     Hüseynî, Evc ve Acemâşiran makamların- ziyaretinizde ben de iki adım arkanızday- şunları kaydetmiştir:  ğinde tebdil-i kıyafet gezerek istanbulun
     da Kur’ân okunuyor. Bu makamlar sadece  dım” dedi.                             mahalle arası camilerine gidip teravih
     namaz sırasında değil, rekât aralarındaki  Bir başka Selâtin Cami olan Haliç kıyısında  Bu caminin temeline başlandığında  namazlarını kıldıkları, halkın ahvalini bizzat
     salât ve selamlarda da kullanılıyor. yer alan Eyüp Camii, Fatih’ten sonra bütün  Mimarbaşı, ‘Sultanım! Mihrabı nice  görüp gerekenin yapılması için talimat
     Süleymaniye Camii’nin, İstanbul Ramazan  padişahların kılıç kuşandığı yer haline  koyalım?’ diye sorunca, Sultan Bayezid-i  verdikleri kayıtlara geçmiştir.
     gelenekleri içinde ayrı bir önemi vardı.  gelmiştir.          Veli, ‘Ayağım üzere bas’ der. Sultanın ayağı  Evet değerli dostlarım, burda sizlere kısaca
     Ramazan’ın geldiğini müjdeleyen hilalin  Büyük Selâtin camilerimizden olan Baye- üzere basınca Kabe-i Şerif‘i gören mimar,  İstanbul Selâtin Camilerinden sadece
     görünmesi üzerine ilk mahya burada  zid Camii’nin ise Evliya Çelebi’nin “Seya- hemen Bayezid Han’ın ayağına yüz sürüp,  bazılarını yazdım.
     yakılır, şehrin dört bir yanından görünen  hatname” isimli eserinde de bahsettiği  ilk olarak caminin mihrabını yapar. Bu muhteşem eserleri sadece tarihi eser
     ışıl ışıl mahya, İstanbul’un diğer camilerine  ilginç bir hikayesi vardır. İstanbul’da Beyazıt Camii yapılana kadar  niteliğinde değil yaşanan ibadethaneler
     mahyaların yakılması için işaret verirdi.                kıble tayininde; Mesacid-i Evvel denilen,  ve müslümanların birlik, beraberlik ruhu-
     Mimar Sinan “Kalfalık eserim” dediği Süley- Kâbe’yi görerek inşa edilen mihrab İstanbul’da Kabe’ye en yakın camii olan  nun bütünleştiği mekanlar olarak görüp,
     maniye Camii’nde öyle mimari incelikler  Evliya Çelebi’nin aktardığı bilgilere göre  “Akbıyık Mescidi” esas alınırdı. Ama Sultan  bu bilinçle yaşamamız dileklerimle, bir
     kullandı ki, bugünün teknolojisi bile onun  Bayezid Camii’ni İstanbul camileri içinde  Beyazıt Han’ın bu kerametinden sonra ise  başka yazımızda görüşmek üzere Allah’a
     tekniğine erişemedi.        eşsiz kılan en önemli özelliği ise bu ca- İstanbul’da yapılan tüm camilerin kıble  emanet olunuz!
   1   2   3   4   5   6   7