Page 2 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:115
P. 2

2    YORUM


     sultanımız bizi bırakıp nereye gidiyorsun?


                                                           Bu aslında bir devrin kapanışıdır.
                  Orhan                                       Böylece 75 yıl boyunca hayatının özün-
             OSMANOĞLU                                          de İlay-ı Kelimetullah davasını yükselten
                                                           Sultan 2. Abdülhamid Han payitahta veda
            osmanoglu@ogun.com.tr                                     eder..
                                                           Cenazenin define hazırlanması saat dokuz
     Çalkantılara sebep olan şey 5 Şubat                                     sıralarında son bulur. Hırka-i Saadet Daire-
     1918 Salı günü bir soğuk algınlığı ile başla-                                si’nden çıkarılan tabut kapı önünde yüksek
     yıp üç gün sonra şiddetli bir mide ağrısıyla                                bir yere konulur. Hamidiye Camii’nin kürsü
     nefes darlığına dönüşen hastalığıdır.                                    şeyhi etrafına bakınarak orada bulunanlara
     Sabık Sultan’a ilk müdahale doktor Nikolai                                 “Merhumu nasıl bilirsiniz?” diye sorunca
                                                           gür şekilde “İyi biliriz!” cevabını alır. Ardın-
     Paraskevidis tarafından yapılır. Ardından                                  dan helallik aldıktan sonra Şeyhülislam
     Veliahd Vahidüddin Efendi’nin özel dokto-                                  Musa Kazım Efendi’nin imametiyle cenaze
     ru Alkivyedis ve kendi doktoru Atıf Hüseyin                                 namazı kılınır.
     Bey de devreye girer.                                            Sultan 2. Abdülhamid Han’ın cenazesi
     İlk müdahalenin ardından kendisinden kan                                  mensup olduğu Şazeli Dergâhı şeyhlerinin
     alınır. O sırada nabzın yüz kırk beş, teneffü-                               okudukları Kelime-i Tevhidlerler, tekbirler
     sün de altmış beşten fazla olduğu görülür.                                 ve naatlar eşliğinde Babüsselam Kapısı’n-
     Kardeşi Sultan Mehmed Reşad Han, bu                                     dan çıkarılır. Önde sıra ile süvari bölükleri,
     durumdan haberdar olunca hangi doktoru                                   inzibat askerî memurları, Bahriye Mızıkası,
     isitiyorsa onun gönderileceğini bildirir                                  İtfaiye Alayı, Harbiye Mızıkası, Harem-i
     lakin Sultan Abdülhamid Han bu teklifi “Be-                                 Hümayun ve Şazelî Dergâhı mensupları
     nim doktorlarım var“ diyerek kabul etmez.                                  olduğu halde tabut hürmetle taşınır.
     10 Şubat günü mutadı olduğu üzre soğuk                                   Cenazeyi, İmam-ı evvel ve sâni hazret-i
     suyla aldığı duş sonrası tekrar rahatsızlanır.                               şehriyâri ve hazine-i hassa,hazine-i hüma-
     Bunun üzerine kendi doktorlarının tavsiye-                                 yun ve saray-ı şahane erkânı ve memurları,
     siyle Dolmabahçe Sarayı’ndan Akil Muhtar                                  onların ardında Veliahd Vahidüddin Efendi,
     Bey ve Selanikli Rifat Bey getirilir.                                    şehzadeler, Harbiye Nazırı Enver Paşa, Şey-
     Yapılan kontrollerin ardından kan top-                                   hülislam Musa Kazım Efendi, Âyan ve
     lanması sonucu ödemleşme ile kalp ve                                    meclis-i mebusan reisleri ve milletvekilleri,
     böbrek yetmezliği teşhisi konur. Dokuz kez                                 İstanbul’da bulunan yabancı devlet elçileri,
     vücudundan kan alınır fakat tüm çabalara                                  hanedana mensup damatlar, İttihad ve
     rağmen kurtarılamaz ve Sultan son ne- konarak, Beylerbeyi Sarayı’ndan önce  çekilmiş, saçı sakalı ağarmıştır. Uzun ve  Terakki Cemiyyeti Merkez-i Umumi âzâsı,
     fesinde Kelime-i Şahadet getirerek Rabbi  Sarayburnu’na götürülür ve oradan da  siyah kaşlarının va’zında melâl ve teessür  ilmiyye sınıfının önde gelenleri, gayri
     Rahman’a yürür.                                               müslimlerin ruhâni reisleri olan haham ve
                       Topkapı Sarayı’na gasl, teçhiz ve tekfin için  vardır. Saçları alnına doğru biraz dökül-
     10 Şubat saat 15’de 5 sene, 3 ay, 9 gündür  nakledilir.        müştür. Sakalı bembeyaz, uçlarına doğru  patrikler, müsteşarlar, İstanbul Belediye
     ikametine tahsis edilmiş olan Beylerbeyi  Siyahlar giyinmiş bir kafile’nin elleri üze- sarıdır. Yüzünde bir ihtiyarlık alâmeti fazla  Başkanı ve vekili, Polis Emniyet Müdür-ü
     Sarayı’nın odalarından hıçkırıklar yüksel- rinde beyaz çarşaf ve koyu renkli bir şal ile  bir kırışıklık yoktur. Boynu incelmiş, omuz  Umûmisi ve maliye direktörleri resmi
     meye başlar.                              kemikleri dışarı          üniformalarını giymiş oldukları halde takip
                       örtülü tahta bir sedyeyle Hırka-i Saadet Da-
     Sultan Abdülhamid Han’ın ölüm haberi  iresi’ne konan Sultan Abdülhamid Han’ın  fırlamıştır. En zayıf yeri ise göğsüdür. Bacak- ederler.
     ilk önce Başkumandan Vekili ve Harbiye  na’şını hazırlamak için içeriye yalnız Hırka-i  ları beyaz ve ince, ayakları ufaktır. Vücudu- Muazzam cenaze alayı, Ayasofya’dan Sul-
     Nazırı Enver Paşa’ya iletilir. Enver Paşa da  Saadet erkânı ve önde gelenler girer. nun sağ tarafı bembeyazdır, sol tarafında  tan Mahmud Türbesi’ne kadar iki sıra asker
     haberi telefonla Padişah Mehmed Reşad’a  Hacet penceresinin yaldızlı parmaklıkları  ve arkasında kırmızılıklar görülür. dizili Divanyolu’nu takip ederek defin ma-
     bildirir. Sultan Reşad, kardeşinin 2.Mahmud  önünde müteessirâne duran bazı gazete- Na’şının karşısında ellerinde buhurdanlarla  halline doğru giderken cadde ve caddeye
     Türbesi’ne gömülmesini ve saltanat cilerin yanı sıra dışarıda tabutun ilerisinde,  ağalar durur. Herkes huşû içindedir. Bütün  çıkan sokaklar, pencereler, damlar, ağaçlar,
     makamında bulunmuş olan padişahlar  Enderûn erkânı, ellerini hürmetle kavuştur- simalarda tevekkül alameti görülür. türbe duvarları üzüntü içerisindeki halkın
     için yapılan merasimin aynıyla tekrarını  muşlardır. Teneşirin etrafında ikisi yeşil, ikisi  Nihayet na’şın yıkanması biter. Sarı ipek  hıçkırıkları ile sarsılır.
     emreder.              beyaz sarıklı dört hoca, ellerinde sarı lifler,  işlemeli havlularla kurulandıktan sonra  Ağlayanlar içinde bulunan bir kadının
     Ailesi ise Sultan 2. Abdülhamid Han’ın,  misk sabunları, büyük bir ihtiramla na’şı  tabut yere indirilir ve teneşir tabutun  haykırışı 33 sene milleti için uğraşan,
     Fatih Sultan Mehmed Han Türbesi’ne def- yıkarlar.           yanına getirirlir. İçine kefenler sarıldıktan  didinen bir Sultan’ın mücadelesini özetler
     nedilmesinden yanadır. Fakat Enver Paşa,  Sultan 2.Abdülhamid Han’ın beline doğru  sonra Sultan Abdülhamid Han’ın na’şı itina  mahiyettedir.
     Fatih Türbesi’ne hiç kimsenin gömülmesi- beyaz ve yeni bir kefen örtülmüştür.  ile tabuta indirilir. Ardından vasiyeti gereği  “Ekmeği, kömürü 5 paraya veren Sultan
     nin caiz olmayacağından bahisle bu isteğe  Göğsünden yukarısı ve dizlerinden aşağısı  göğsüne ahidname duası, yüzüne Hırka-i  bizi bırkıp nereye gidiyorsun!..” Cennet
     karşı çıkar.            açıktır. Vücudunda uzun bir hastalığın zaafı  Saadet bezi ve siyah Kâbe örtüsü konulur.  Mekan Sultan Abdülhamid Han Allah gani
     Cenaze sabah saat 4.30 sularında Bahriye  görülmez. Renginde ölüm sarılığı yoktur,  Bembeyaz kefen bağlandıktan sonra tabut  gani rahmet etsin.
     Nezareti’nden tahsis edilen istimbota  fildişinden camid bir cisim gibidir. Boyu  kapanır.        Allah’a emanet olun..
   1   2   3   4   5   6   7