Page 2 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:104
P. 2

2                                        Haber
            Osmanlı Ailesinin sönmüş ocağı ve Türk tarihini sahipsiz bırakmak
                                                                              Dürrüşehvar Sultan1948’de “Doğan”
                 ŞEHZADE                                                          isimli bir kitap yayınlamıştı. Haydara-
                                                                              bad’da basılan, son derece nâdir olan ve
             Orhan Osmanoğlu                                                         hattâ adına bugün kütüphane katalog-
              osmanoglu@ogun.com.tr                                                     larında bile rastlanmayan kitapta Sul-
                                                                              tan’ın “deneme” tarzında yazdıklarının
                                                                              yanısıra bazı hatıraları da yer alıyordu.
         Muhakkak ki bu konu birkaç                                                          Şöyle yazıyordu sürgün günü için;
       eyazıya sığmayacak kadar geniş                                                          ...Salı gecesi sıkıntılı uykumda birçok
       bir mevzudur.                                                                 evlerin üzerime yıkıldığını görürken, rü-
        Şimdi sizlere bu konu ile ilgili                                                      yamın arasına bir ses karışıyor ve ‘Hay-
       devam yazımı takdim ediyorum.                                                         di, kalk gidiyoruz’ diyordu. Gözlerimi
        Umarım hanedan sürgünü bundan                                                       açtım ve sersem gibi etrafıma baktım.
       sonra yalan yanlış bilgilerle istismara                                                    Karşımda annem durmuş ve fevkalâde
       uğramaz.                                                                   bir metânetle itidâlini muhafaza ederek:
        Bizim amacımız hanedan mensubu                                                        - Haydi kalk, gidiyoruz! diye tekrar
       olarak taraf tutmak değil hakikatleri                                                     ediyordu.
       ortaya koymaktır. Bu yazılar bu mak-                                                       Ecdâdımızın sevgili ocağını ne
       satla yazılmaktadır.                                                             kadar sevdiğimi o vakit anladım ve bu
        Biliyorsunuz hanedanın padişah                                                       büyük ayrılığın kalbimde açtığı yara-
       sulbünden inen ve sürgün listesinde                                                      nın acısına mukavemet edebilmek için
       ismi bulunan 37 erkek üyesinden yedisi,                                                    Cenâb-ı Hakk’dan kuvvet diledim.
       Sürgün ile ilgili kanunun çıktığı tarihte                                                    Gitmeden evvel pederim başma-
       zaten yurt dışında bulunuyordu. Aslın-                                                    beyincinin odasında sabah namazını
       da sürgün en önce onlar için başlamıştı.                                                   kıldı ve ben de emîndim ki yine mille-
       Bunlardan İtalya’da bulunan Sultan                                                      tinin ve memleketinin bahtiyâr olması
       Vahîdeddin ve oğlu Mehmed Ertuğrul                                                      için dua etmişti.
       Efendi zaten 18 Kasım 1922’den beri                                                       ...Arkamızda yedi asırdan beri
       sürgündeydiler. Osman Ertuğrul Efendi                                                     pâyidâr olan Osmanlı ailesinin sönmüş
       ile babası Mehmed Burhaneddin Efendi                                                     ocağını ve Türk Tarihi’ni şanla dolduran
       ve ağabeyi Mehmed Fahreddin Efendi                                                      dâhîlerin tahtını sahipsiz bırakarak,
       de o sırada Viyana’da idi. Abdürrahim  Son Halife olan ve sürgün ile yurt  Türkiye’ye kabul edilmedi. Cenazesi  Abdülmecid Efendi’den sonraki ve- ecdâdımızın sevgili yurduna vedâ ettik.
       Hayri Efendi Roma’da, Osman Fuad  dışına gönderilen Abdülmecid Efendi  Türkiye’ye kabul edilmeyince, Paris  liaht, Sultan Abdülhamid’in büyük oğlu  Evet kıymetli okuyucularımız sürgü-
       Efendi ise İsviçre’de idiler. Sultan Ab- 23 Ağustos 1944’de sürgünde bulun- Büyük Camii’nde 10 yıl kadar bekletildi  ve benim de büyük dedem Mehmed  nü yaşayan birisinin duyguları bu olayın
       dülmecid’in kızı ve son sadrazamlardan  duğu Paris’te kalp krizinden vefat etti.  ve Camii mütevelli heyetinin cenazeyi  Selim Efendi, Beyrut’taydı.  ne kadar dehşetli bir olay olduğunu vic-
       Damad Mehmed Ferid Paşa’nın zevcesi  Dürrişehvar Sultan’ın Berar Prensesi  daha fazla tutamayacaklarını bildirmesi  Oğlu Abdülkerim Efendi o zamanlar  danı olan herkese ne güzel haykırıyor.
       Mediha Sultan da, 1922 yılında eşiyle  sıfatıyla Cumhurbaşkanı İsmet İnönü  üzerine Medine’ye nakledilerek Bâki  çok gençti. Daha 20’sinde bile değildi.  Bu duygularla sizleri Allah’a ema-
       birlikte Fransa’ya gitmişti.    nezdindeki çabalarına rağmen cenazesi  Mezarlığı’na defnedildi.     Son Halife Abdülmecid Efendi, kızı  net ediyorum.      Teknoloji eğitimleri                                                              Görme engellilerden


      meyvelerini veriyor                                                               bowling mücadelesi


       İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Türki-                                                    Gaziosmanpaşa Lions Kulübü ile Türkiye
    eye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı işbirliğin-                                                   eKörler Vakfı tarafından düzenlenen görme
    de devam eden DeneYap Teknoloji Atölyele-                                                    engelliler bowling turnuvası Güngören’de bir
    ri’nde nesnelerin interneti eğitimine katılan                                                  AVM’de gerçekleşti. Düzenlenen etkinlik renkli
    gençler, projelerini sergiledi. 22 farklı projenin                                                görüntülere sahne olurken, dereceye giren görme
    yer aldığı sergide yüz tanıma ve sınır güvenlik        Bağcılar’da hemşehri                                engellilere madalya verildi. Uluslararası Lions
    sistemi çalışması en dikkat çeken proje oldu.                                                  Dernekleri 118E Yönetim Çevresi Federasyonu
       Sekiz aylık eğitim dönemini geride                                                     kulüplerinden Gaziosmanpaşa Lions Kulübü
    bırakan öğrencilerin birikimlerini uygula-                                                    ile Türkiye Körler Vakfı tarafından düzenlenen
    maya dökmeleri ve gelecekte katılacakları   derneklerine uyuşturucu uyarısı                                  görme engelliler bowling turnuvası Güngören’de
    yarışmalara hazırlanmaları amacıyla proje                                                    bir AVM’de gerçekleşti. Turnuvada başarılı olan
    sergisi düzenlendi. Üsküdar’da bulunan Bilim                                                   yarışmacılar, Türkiye genelinde Ankara’da Türkiye
    Merkezi’nde gerçekleştirilen sergide 130 lise    Bağcılar’da kamu kurumları  kurumu amirleri, sivil toplum kuru- Aileler dahil uyuşturucu bağımlılarını  körler vakfı tarafından yapılacak olan 4-5 Mayıs
    öğrencisi nesnelerin interneti alanında aldıkla-  ve sivil toplum kuruluşları  luşu temsilcileri, dernek yöneticileri  ücretsiz şekilde tedavi ettiriyoruz.  2018 tarihindeki turnuvaya katılacaklar. Bu etkin-
    rı eğitimlerde öğrendiklerini pratiğe döktüler. euyuşturucuya karşı topyekün  ve muhtarlar katıldı.     Bu uyuşturucu illetine bulaşan kişi  lik, doğumlar, kazalar veya başka nedenlerle daha
    Milli Teknoloji Hamlesi ile birlikte hayata  savaş açtı. İzlenecek yolla ilgili ya-  Fikirler üretilerek çözüm yolları- neticede birilerinin hemşehrisi veya  az şanslı olanlara engelleri birlikte aşma bilincini
    geçirilen DeneYap Teknoloji Atölyeleri’nde  pılan istişare toplantısında Kayma- nın arandığı programda konuşan İlçe  tanıdığı. Bu noktada derneklerimiz  ve kamuoyunda engelli kişileri ilgili farkındalık
    eğitimlerine devam eden ve altışar kişilik  kam Mustafa Eldivan, “Bu konuda  Kaymakamı Mustafa Eldivan, “Uyuş- emniyetle ve bizimle işbirliği yaparsa  geliştirmeyi amaçlıyor. Engellilerin hayatın her
    takımlar oluşturan öğrenciler, belirledikleri  kimsenin gözünün yaşına bakmayız”  turucuya karşı ortak hareket etme- çok yararlı olur. Derneklerimizin  alanında olduğunu hayatlarını kolaylaştırma
    alanlarda çeşitli projeler geliştirdi.    derken Bağcılar Belediye Başkanı  liyiz. Uyuşturucu kullanımına izin  üretecekleri projeyi belediye olarak  farkındalığı amaçlayan bu etkinlik kıyasıya yarışan
                           Lokman Çağırıcı da “Bu illete bula- verilen dernek ve lokallere gereken  destekleyeceğiz. Yeter ki bir proje  engelli yarışmacı arkadaşları heyecanlandırıp
                           şan kişi neticede birilerinin hem- işlem neyse yapıyoruz. Bu konuda  üretin, bir şeyler yapmaya gayret  Türkiye genelinde yapılacak olan turnuvaya katılıp
                           şehrisi veya tanıdığı. Derneklerimiz  kimsenin gözünün yaşına bakmayız.  edin. Bir fikriniz olsun biz o konuda  heyecanları devam edecek.
                           emniyetle ve bizle işbirliği yaparsa  Uyuşturucuyla mücadelede hemşehri  her türlü yanınızdayız” diye konuştu.
                           çok yararlı olur” diye konuştu. derneklerine de çok büyük görev  İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa
                             Bağcılar Belediyesi Halk Sa- düşüyor” dedi. Bağcılar Belediye Baş- Yılmaz, konuya eğitim açısından
                           ray’ında uyuşturucu madde bağımlı- kanı Lokman Çağırıcı da, “Bağcılar’ın  değerlendirmeler de bulunurken İlçe
                           lığının topluma verdiği zarara dikkat  güzelliği, mutluluğu ve huzuru için  Emniyet Müdürü de “24 saat boyun-
                           çekmek ve bu bataklığı kurutmak  mücadele ediyoruz. Bizim, Bağcılar  ca hizmetinizdeyiz. Telefonlarımız
                           için bir toplantı gerçekleştirildi.  Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile  sürekli açık. Sahip olduğunuz her
                           Toplantıya Bağcılar’da görevli kamu  devam eden ortak bir projemiz var.  türlü bilgiyi bizimle paylaşın” dedi.    “Sırada Diyarbakır var,            100 milyon dolarlık yatırım hizmete açıldı

         hedef 81 il”              Memorial Sağlık Grubu, 100                                   Başakşehir personelinden


      Eyüpsultan Belediyesi Genç Akademi ve   emilyon dolara yaklaşacak yatı-                                     Kızılay’a kan bağışı
    eUluslararası Medya Enformasyon Derneği    rımla kurulan Bahçelievler’deki yeni
    (UMED) tarafından başlatılan Medya okulu eği- hastanesini hizmete açtı. Geleceğin                                  Başakşehir Belediyesi personeli, başlatılan
    timleri sonrası 36 kişi, sertifika aldı. Yedi hafta bo- sağlık anlayışını teknoloji ve hasta                          ekampanya kapsamında gün boyu Kızılay’a
    yunca devam eden Medya Okulu sona ererken,  konforu ile buluşturma amacıyla,                                  kan bağışında bulundu. Başakşehir Belediye
    sertifikalar, önümüzdeki günlerde gerçekleştiri- enerji ve çevre dostu tasarımda lider                             Başkanı Yasin Kartoğlu da kan bağışında bulu-
    lecek törenle sahiplerine teslim edilecek. UMED  konumdaki kurumlara verilen ve en                               nan personeli ziyaret ederek, göstermiş oldukları
    Başkanı Aslan Değirmenci, “İstanbul UMED   prestijli yüksek yeşil bina sertifikası                              duyarlılıktan dolayı teşekkür etti. Başakşehir
    Medya okulunda mülakatlar sonucunda belir-  olan ‘LEED Platinum’ tam teşek-                                  Belediyesi, Kızılay’a destek amacıyla kan bağışı
    lenen öğrencilere alanında uzman ve deneyimli  küllü sağlık kompleksi Memorial                                 kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında Ba-
    gazeteciler tarafından Haber Yazım ve Teknik- Bahçelievler hizmete açıldı.                                   şakşehir Belediyesi personeli, gün boyu belediye
    leri, Televizyon Haberciliği, Muhabirlik, İnternet   Memorial Sağlık Grubu’nun                                 bahçesine kurulan stantta Türk Kızılayı’na kan
    Medyası ve Editörlüğü, Dış Habercilik, Medya  11’inci hastane projesi olan Me-                                 bağışında bulundu. Başakşehir Belediye Başkanı
    Etiği ve Kültür Sanat Muhabirliği eğitimleri ve- morial Bahçelievler, toplam 72 bin                               Yasin Kartoğlu da kan bağışında bulunan per-
    rildi. Medya okulunda, öğrencilerin algı gücünü  metre karelik alanda hizmet veriyor.                              soneli ziyaret ederek, duyarlılıklarından dolayı
    artırmak, haber kaynağına ulaşma ve olaylara  En gelişmiş tanı ve tedavi üniteleri  Genel Müdürü Uğur Genç, Memo- bakım ünitesiyle 320 yatak kapa- personele teşekkür etti. Kan bağışının insan ha-
    haberci gözüyle bakabilmeleri için çaba sarf ettik.  ile donatılan 320 yatak kapasitesine  rial Bahçelievler’in, 18 yıllık bilgi  sitesine ulaşacak. Teknolojinin en  yatı için çok önemli olduğunu belirten Başakşe-
    Eğitimler sonucunda başarılı olan öğrenciler ser- ulaşması planlanan komplekste;  birikiminin her anlamda yansıtıldığı  son imkanlarıyla 3 yıllık bir proje  hir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Kızılay ile
    tifika almaya hak kazandılar” dedi.  Değirmenci,  biri hibrit olmak üzere toplamda 15  bir hastane olduğunu belirterek,  sonucunda ortaya çıktı. En iyi  ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz projemiz çok ciddi
    Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’a ver- ameliyathane ve 49 yoğun bakım  “Çok heyecanlı ve gururluyuz.  hekimlerimiz ve hemşirelerimizle  bir talep gördü. Personelimiz ve hatta vatan-
    diği destekten dolayı teşekkür ederken, Ankara  yatak kapasitesi, 135 poliklinik ve  Bahçelievler hastanesi Memorial  beraber en yüksek kaliteyle sağlık  daşlarımızdan da çok ciddi katılım var. Bu bizi
    ve İstanbul’dan sonra yeni Medya okulunun Mart  31 müşahede odası bulunuyor. Sağlık Grubu’nun 11’inci hastanesi.  hizmeti sunmuş olacağız. Hastamızı  çok sevindirdi. Kızılayımız’a, ülkemize bir nebze
    ayında Diyarbakır’da açılacağını, hedeflerinin ise  Açılış töreninde açıklamalarda  Bu hastanemiz 72 bin metrekare  her zaman odağımızı alıp, hastamı- faydamız dokunuyorsa biz bundan müthiş gurur
    81 ile ulaşmak olduğunu vurguladı.      bulunan Memorial Sağlık Grubu  15 tane ameliyathanesi, 49 yoğun  zın konforu için çalışıyoruz” dedi. ve mutluluk duyarız.” diye konuştu.
   1   2   3   4   5   6   7