Page 4 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:104
P. 4

4                                        Haber

                                   Tarih gerçekleri kayıt eder         Bir yandan Türkiye’nin girişti-                                                      yerden göç ettirme, göç etmesine sebep
       eği “Zeytin Dalı Harekatı”, diğer                                                       olma, sürme” şeklinde özetleniyor.
       yanda şaşkın Hollanda’nın akıl almaz                                                       Çoğu vakit, uygunsuz iklim şartları,
       “soykırım” girişimi kararı daha Nisan’a                                                    gıda teminindeki aksaklıklardan kaynak-
       gelinmemesine rağmen, Ermenistan’a                                                      lanan sağlık bozulmaları, eşkıya ve çete
       iftiralarını başlatmış bulunuyor.                                                       baskınlarının, tehciri zorlu bir hale getirdi-
        Asırlık olayları, her yıl özel-                                                      ği biliniyor ve kabul ediliyor.
       likle Nisan ayı sonlarında                                                            Ayrıca, Ermeni tehcirinde olduğu gibi,
       ısıtıp ısıtıp, dünya kamuoyu-                                                         çıkarılan isyanların “mukatele”ye dönüş-
       na kabul ettirmeyi deneyen                                                          mesi karşılıklı can kaybını doğuruyor.
       Ermenistan’ın bu kez iftira-                                                           Aslında, 1915’te zorunlu göç işte böyle
       larına erken başlamasının                                                           olumsuz şartlar altında cereyan ettiği
       arkasında tabii ki yabancı                                                          için, her iki taraftan da ölümler olduğunu
       unsurların tahrik ve des-                                                           tarihler belirtiyor.
       tekleri yer alıyor. Nitekim                                                           Ermenilerin zorunlu göçte yok
       Ermenistan, Türkiye ile olan  Kenan Akın                                                   olmalarının çok büyütüldüğü ve karşılıklı
       “normalleşme protokolünü”  kakin@ogunhaber.com                                                çatışmaların “katliam” gibi gösterildiği de
       iptal ettiğini şimdi açıklama-                                                        başka bir gerçeği yansıtıyor.
       sı da bunu gösteriyor.     FLAŞ                                                       Osmanlı İmparatorluğu’nda tehcirin
        Ermenistan Cumhur-                                                             de uygulama kurallarının yıllarca hüküm
       başkanı Serj Sarkisyan,                                                            sürdüğü unutuluyor.
       Türkiye ve Ermenistan arasında 2009                                                       Oysa, “tehcir”in Balkanlar’da Türklere
       yılında ülkeler arasındaki diplomatik                                                     uygulandığı ve binlerce kişinin öldüğü
       ilişkileri normalleştirmek üzere Zürih’te                                                   tarihi gerçekler arasında yer alıyor.
       imzalanan normalleşme protokolünü                                                        Kaldı ki Ermenilerin Karabağ’daki
       iptal ettiğini açıklaması yeni bir “Ermeni  çok geliyor. Böylesine dengesiz Ermeni  diğer bir yanda Sarıkamış’ta Ruslar- gitmeleri yönünde bir karar almak  “katliam”ı belleklerden silinmiyor.
       oyunu” olarak nitelendiriliyor.  varlığı ve tehlikesi Orta Doğu’yu yakından  la ölüm-kalım savaşının sürdüğü bir  mecburiyetinde kalıyor.  Öte yandan; uzun yıllardan beri, hiçbir
         Çünkü, protokolün imzalandığı 2009  ilgilendiriyor.        ortamda Ermeni çetelerinin ortaya   İşte ne olduysa bu süreçte oluyor. ABD Başkanı “Türkiye soykırım işlemiştir”
       yılında Erdoğan’ın, protokol imzalan- Bir asır geçmiş olmasına rağmen,  çıktığını hatırlamak icap ediyor. Her halde 500 bin kadar Ermeni  şeklinde “kesin” bir ifade kullanamıyor.
       ması için önce Ermenistan’ın Karadağ  Doğu sınırlarımızda yaşanan “tehcir” ve  Tabii ki Rusların, eski sınırın her iki  zaman içinde açlıktan, Kürtlerin yaşadığı  ABD, gerçeği tarihi belgelerle öğren-
       krizini çözmesi gerektiğini söylemesinin  “mukatele”de meydana gelen zorunlu  yanında Ermeni isyanını açıkça destek- topraklarda yaptıkları uzun yürüyüşlerin  miş olmanın sıkıntısını yıllarca yaşıyor.
       ardından Türkiye Büyük Millet Mecli- ölümleri, büyük abartıyla bir “soykırım”  lemeye giriştikleri unutulmuyor. Hatta  cefasından ve karşılıklı çatışmalarda can  Sözüm ona hür dünya, bir türlü gerçe-
       si protokolü imzalamaktan vazgeçtiği  gibi gösteren Ermeni yalanının sürdürül- Rusya’dan 100 bin, Ermenilerden de 150  veriyor. Yani, planlı-kararlı bir “katliam”  ği kabullenmiyor.
       biliniyor. Üstelik, Ermenistan’ın Karadağ  mesine göz yuman hür dünyanın davra- bin kişilik bir kuvvet toparlanıyor. bahis konusu olmuyor. Kim ne derse  Ve ne yazık ki, her fırsatta özellikle
       krizinin çözümlenmesi için herhangi bir  nışını şiddetle protesto etmek gerekiyor. 1915 Mayıs’ında Osmanlı yetkilileri,  desin, bütün acılar, bütün ölümler bir  Nisan ayının sonlarında Ermenistan’ın
       girişiminin olmayacağı da böylelikle açığa  1915’lerde; bir yanda, “yedi düvel”  tüm Doğu vilayetlerindeki Ermenilerin,  “tehcir” sürecinde gerçekleşiyor. yalanlarına, iftiralarına uyuluyor.
       çıkıyor. Zaten, cayır cayır yanan Orta  Çanakkale’yi geçip, imparatorluğun  bölgeden çıkmaları ve Kuzey Mezopo- Google’a girildiğinde; “Tehcir veya  Ne var ki, tarih daima doğruları sine-
       Doğu’ya, bir de “asırlık Ermeni yalanı”  can damarını ele geçirmeye çalışırken,  tamya’daki kontrollü yerleşim yerlerine  Zorunlu Göç; bir topluluğu yaşadığı  sinde barındırıyor.

                                                                                28 Şubat süreci

     İBB Başkanı Mevlüt Uysal:                                                                 konuşuldu
       Kaç paraya ihale                                                                Başakşehir Belediyesi, ’28 Şubat Zulme

     edersek edelim yüzde                                                              eDireniş Ruhu’ isimli panel düzenledi. Ba-
                                                                             şakşehir Belediyesi Emin Saraç Kültür Merke-
       30 zarar ediyoruz                                                              zinde düzenlenen panele konuşmacı olarak Av.
                                                                             Kaya Kartal, Av. Hüsnü Tuna, Av. Sadi Çar-
                                                                             sancaklı ve eğitmen Nazan Yalçınkaya katıldı.
      İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı                                                     Vatandaşların ilgiyle dinlediği panelde konuş-
    eMevlüt Uysal, metro ihalelerinin iptal                                                     macılar 28 Şubat sürecini ve sonrasını anlattı.
    edilmesi ve devam eden metro çalışmalarıyla                                                     28 Şubat sürecinde İstanbul Üniversitesin-
    ilgili açıklamalarda bulundu. 4 metro hattının     Dünyaca ünlü karikatüristler eserleriyle Kudüs’ü anlattı                 de eğitim gördüğü sırada yaşadıklarını anlatan
    devamını müteahhitlerle beraber devamına karar Mirasımız Kudüs                                         çevresi, gerekse diğer çevreler açısından İstanbul’u
    çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan
                                                                             Eğitmen Nazan Yalçınkaya, “Gerek sosyal
    Uysal, “Biz metroların hızlı bir şekilde yapılması
    ve yeni finans modeliyle yapılması dedik. Şuanda
                                                                             istiyordum. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi
    ihalesi yapılan metrolarla ilgili olarak 4 tanesinin
                                                                             Matematik bölümüne başladım. O zaman pek
    verdik. Devamına karar vermemizin sebebi önce-                                                  bir sıkıntı yoktu. Hatta o dönem örtülülerde ivme
                                                                             kazanan bir artış oldu. İstanbul tarihte örtülü sayısı
    den başlayan metrolarımızın bu yıl sonu itibariyle  “Mirasımız Kudüs” Uluslara- sever katıldı. ABD Başkanı Donald  sanat bir parça metin vicdanların  sınıfın 4’te biri olurken, mezun olmaya yakın bir
    4 tanesinin açılması sözünü aldık. Dünyada bu   rası Karikatür Sergisi İstanbul  Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti  topluca uyanmasına vesile olur. Ce- dönemde sınıfın tamamı örtülü olmuştu. Hakikati
    kadar uzun sürmeyen metrolar, İstanbul’da niye  eValisi Vasip Şahin ve İstanbul  olarak tanımasına ve ABD büyükelçi- nab-ı Hak buraları insanlar, inanlar  zaman içerisinde bulup doğruyu görüyorlardı.
    bu kadar uzun sürsün. Haklı olarak müteahhitle- Büyükşehir Belediye Başkanı Mev- liğini Kudüs’e taşınacağını açıklama- için Emin Belde kılmışsa mutlaka  Bu rahatsızlık verici olmaya başlamıştı. Hukuk
    rimizin de söylediği şeyler var. Diyorlar ki bizim  lüt Uysal’ın katıldığı törenle açıldı.  sına tüm dünyada tepkiler sürerken  tekrar emin belde olacaktır. Bize de  fakültesinde imam hatipli oranının yüksek olması
    de belediyeden beklediğimiz şeyler de yapılmalı.  Sergide 29 ülkeden dünyaca ünlü  serginin açılışında Kudüs’ün eski barış  düşen bu emin belde olma yolunda  birilerini rahatsız etmeye başlamıştı. Çünkü bunlar
    Bunlar ne tür şeyler dedik. Mesela Eminönü  çizerlerin dikkat çekici karikatürleri  dolu günlerine döneceği ifade edildi.  emek sarf edenlere ortak olmaktır.  ilerde hakim ve savcı olacaktı.” dedi.
    Alibeyköy hattında projenin Anıtlar Kurulu’nda  sanatseverlerin beğenisine sunuldu.  Kudüs’ün farklı dinlere mensup in- Onlarla birlikte aynı yolu yürüme
    onaylama süreci var. Bunun sorumluluğu bele-  Kültür ve Turizm Bakanlığı ile  sanların bir arada mutlulukla yaşadığı  şerefine nail olmaktır” dedi.
    diyemizde. Bu yazılıp takip edilmediği zaman 3  İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlü- bir yer olduğu ifade edilirken Kudüs’ü  Kudüs’ün eski huzurlu, barış dolu,
    ayda da, 5 ayda da gelebilir, 5 günde de gelebilir.  ğü işbirliğinde düzenlenen 29 ülkeden  çizgilerine yansıtan karikatüristlerin  farklı inançlara mensup insanların bir
    Orada kamulaştırılması gereken arsaların mülki- dünyaca ünlü çizerlerin 65 eserinin yer  eserleri Vali Şahin ve Başkan Uysal  arada mutlu bir şekilde yaşadığı gün-
    yetlerinin takibinin yapılıp bir an önce müteah- aldığı “Mirasımız Kudüs” Uluslararası  tarafından dikkatle incelendi. lere dönmesi temennisinde bulunan
    hite teslim edilmesi.” ifadelerini kullandı. Başkan  Karikatür Sergisi, Türk ve İslam Eser- Kudüs’ün barış temsil eden bir  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
    Uysal, “Eminönü- Alibeyköy yıl sonu itibariyle  leri Müzesi’nde açıldı. Açılışa, İstanbul  şehir olduğuna dikkat çeken İstanbul  Mevlüt Uysal, “Sanatçılarımız sanatı-
    açacağız. Ne kadar hızlı İstanbul o kadar karda,  Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyük- Valisi Vasip Şahin, “Bazen bir çizgi  na yansıtarak Filistin’deki kardeşleri-
    ne kadar hızlı büyükşehir olarak o kadar karda- şehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal,  bir resim atom bombasının etkisin- miz canını ortaya koyarak herkes bir
    yız. Ne kadar hızlı o kadar ucuza yaptırıyoruz. Ne  İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü  den çok daha büyük bir etki gösterir.  şekliyle bu mücadeleye katkı vermesi
    kadar yavaş o kadar zarardayız. 3 yılda yapılacak  Coşkun Yılmaz ve çok sayıda sanat- Onlar ölüme yol açarken çizgiler ve  gerekiyor.” diye konuştu.
    bir şeyi 7 yılda yapıldığı zaman kaç paraya ihale
    edersek edelim yüzde 30 zarar ediyoruz” dedi.                                                      Işadamları el ve
                           Çocuklardan Mehmetçiğe bin adet termal çorap                             parmak kaybı yaşayan


                             Sultanbeyli İTO Şehit Er Dur-                                   çocuklar için birleşti
                           esun Sivas İlkokulu öğrencileri,
        YIL: 13 SAYI: 2018/3-104  15 MART 2018 Zeytin Dalı Harekatı’nda görev                                    Merter Sanayici ve İşadamları Derneği, el ve
             Yayın Sahibi        yapan Mehmetçikler için bin adet                                  eparmak kaybı bulunan çocuk ve yetişkinler
        Gün Medya Hizmetleri Yayıncılık Reklamcılık termal çorap gönderdi. Askerlere                              için Robotel Derneği’ne bağışta bulundu. Zeynep
         Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına
            Ferhat Yıldırım       yazılan moral mektupları ile yola                                  Karagöz ve arkadaşları tarafından kurulan Ro-
           Genel Yayın Yönetmeni     çıkan kolilerin üzerine yazılan                                   botel Türkiye Derneği, yurdun dört bir yanından
           Celalettin Rumi Aygün     “Mehmetçik abi ayağın üşümesin,                                   aldığı desteklerle kişiye özel ücretsiz mekanik
                           cesaretinle yer gök inlesin” notu                                  eller üretiyor. Başta çocuklar olmak üzere el ve
      Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Basımcı    duygulandırdı.                                           parmak kaybı olan bireyler için kişiye özel ücretsiz
       Halil Tamer Erdoğan  Gün Medya Hizmetleri Zeytin Dalı Harekatı’na devam                                  mekanik eller üreten derneğin kurucusu Zeynep
       Mali İşler Danışmanı Yayıncılık Reklamcılık Sanayi
                ve Ticaret Limited Şirketi
       Ali Sait Mökükçü            eden askerlere, Türkiye’nin dört bir                                Karagöz çocukların hayata daha sıkı bağlanmaları
                  Yönetim Yeri   yanından maddi manevi destekler                                   için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Robotel
     Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Kadıköy Oto Sanayi Sitesi,
        Safiye Yıldırım  Değirmenyolu Cad.  devam ediyor. 7’den 70’e herkesin                                 Derneği ile birlikte bir kampanya gerçekleştirdik-
     Dağıtım ve Pazarlama Koordinatörü Sefer Demirel İş Hanı No: 10-9 Kat: 7 desteğini gösterdiği Mehmetçiğe,                   lerini söyleyen Merter Sanayici ve İşadamarı Der-
       Aysel Demircan   34752 Ataşehir/İstanbul bir destek de Sultanbeyli İTO Şehit
                 Tel: (216) 291 1188
      Gazetemiz  abonesidir Fax: (216) 291 1189 Er Dursun Sivas İlkokulu’ndan gel-                               neği Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Gecü, tüm iş
                                                                             adamlarının böyle sosyal sorumluluk projelerine
        Yayın Türü    info@guzelvatan.com
      Siyasi, Aylık, Türkçe, Yerel www.guzelvatan.com di. Askerler için öğrenciler tarafın- Projeye nasıl karar verdiklerini  bizim için. Çocuklar büyüğünce  destek vermesi gerektiğinin altını çizdi. Gecü, “Bu
                           dan hazırlanan bin adet termal ço- anlatan Anasınıfı öğretmeni Ayşegül  asker ve polis olmak istediler. Bizde  işin gerçekten çok önemli olduğunu düşündük.
          Baskı: İhlas Gazetecilik A. Ş.  rap, çocuklar tarafından paketlenip  Yıldırım, “Bizim bu projemiz çocuk- Afrin operasyonundaki askerlerimizi  Bir çocuğu sevindirmek kadar güzel bir şey yoktur.
       Merkez Mah. 29 Ekim Cd. İhlas Plaza No: 11 A/41 kolilendi. Askerlere yazılan moral  larla beraber büyüğünce ne olacağım  desteklemek amaçlı velilerimizle  Bir çocuğun bir bardağı tutmasını veya kalp işareti
          Bahçelievler/Yenibosna/İstanbul
            Tel: (212) 454 3000      mektupları ile yola çıkan kolilerin  etkinliğinden ortaya çıktı. Termal  böyle bir etkinliğe baş koyduk.  yapması onun için çok önemli olduğunu düşü-
                           üzerine yazılan “Mehmetçik abi  çoraplar topladık ve ailelerimizle  Amacımız 100 çoraptı. Ancak bütün  nüyorum. İş adamlarının tek şeyi para kazanmak
     Güzel Vatan Gazetesi’nde yayımlanan haber, yazı ve fotoğrafların her türlü  ayağın üşümesin, cesaretinle yer  beraber mektuplar yazdık. Aileleri- okul birlik beraberliğimizi gösterdik  olmamak lazım biz bu düşünceyi tüm arkadaşları-
     hakları Gün Medya Hizmetleri Yayıncılık Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Limited
      Şirketi’ne aittir. İzin almaksızın kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.  gök inlesin” notu duygulandırdı. mizin desteği burada çok önemliydi  ve bin sayısına ulaştık” dedi. mıza aşılamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
      Güzel Vatan Gazetesi basın meslek ilkelerine uymaya müessese ve
         çalışanları olarak uymaya söz vermiştir.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9