Page 4 - Güzel Vatan Gazetesi - Haziran 2019 - Sayı:118
P. 4

4    YORUM

        madde yerine mana planını                                       Osmanlı dönemine
     tercİh eden sOydaşlarımız                                         ait Volçan Köprüsü


                                                           Kırklareli Demirköy ilçesinde bulunan
                                                           rezve Deresi üzerine kurulu Osmanlı
                                                           dönemine ait üç kemerli Volçan köprü-
                                                           sünü ziyaret ettik. Köprünün bir ayağı
                                                           Bulgaristan tarafında bulunurken, diğer
                  Ferhat                                       ayağı da türk tarafında bulunuyor. Bu-
                YILDIRIM                                        ram buram tarih kokan doğa içerisinde
                                                           bir şaheser olarak onarılmayı bekleyen
            mail@ferhatyildirim.com.tr                                   köprü Kırklareli Valisi Osman Bilgin’in tali-
                                                           matıyla 2019 Yılı tarihi Köprüler restoras-
                                                           yon Programına alınmış. Bulgaristan ve
     Bulgaristan’da bir takım planlı toplantılar                                 türkiye arasında ki sınır hattını oluşturan
     yapmak ve soydaşlarımızla görüşmek                                      rezve deresi üzerinde bulunan Volçan
     üzere Bulgaristan’a ziyaret gerçekleştirdik.                                 Köprüsü araçla ulaşım sağlanamıyor. Bu
     Bulgaristan’da Osmanlı’nın bıraktığı tarihi                                 sebeple ormanın içerisinden yürüyerek
     miras kadar, insani mirasa da hayran                                     köprüyü ziyaret edebildik. Köprünün
                                                           türkiye tarafında bulunan kemeri sağ-
     olmam vesilesiyle o diyarlara büyük                                     lam iken Bulgaristan tarafında bulunan
     heyecanla gidiyorum. Bu heyecan ise                                     kemer ise çökmüş. İnşallah restorasyon
     her gidişimde biraz daha artıyor. Çünkü                                   yapılmasının ardından tekrar bu köprüyü
     hangi bölgeye gitsem, hangi şehre ayak                                    ziyaret etmek nasip olur.
     bassam ya yeni Osmanlı eserleri ile karşı-
     laşıyorum ya da geçmiş zaman olayların
     dinletisi ile gizemli bilgilere ulaşıyorum.  Kırklareli Demirköy ilçesinde bulunan  Etrafı dükkanlarla çevrili caminin giriş  Kırcaali’nin
     tabi tanıştığım bende hoş seda bırakan  rezve Deresi üzerine kurulu Osmanlı  kapısı üstündeki arapça kitabesinde ne
     türk olan Bulgaristan vatandaşları da bu  dönemine ait üç kemerli Volçan köp- yazdığını merak ettiğimizde türkçe açık- manevi şifresi;
     heyecanımı kat kat artırıyor.    rüsü ise Bulgaristan ile türkiye sınırında  lamasının, “allah’ın lütfi ve yardımı ile bu
                       bulunuyor. Köprünün bir ayağı Bulga- makam allah adına inşa edildiğinde 697
     1394’te Bulgaristan Hasköy’de inşa  ristan tarafında bulunurken, diğer ayağı  yılının son günü idi” şeklinde olduğunu  Gazi Kırca Ali
     edilen ve Balkanlar’ın en eski türk camisi  da türk tarafında bulunuyor. Bulgaristan  öğrendik. Balkan ülkelerinde bugüne
     olarak bilinen Eski Cami’yi ziyaret etmek- ziyaretimizde Eski cami, Gazi Kırcaali tür- kadar yapılan araştırmalarda inşa kitabesi  Bulgaristan’ın Kırcaali şehrinin kurucusu
     te nasip oldu. Bulgaristan’a gerçekleş- besi ve rezve Deresi bizleri tarihe doğru  ile sabit ayakta kalan en eski tarihi türk  Gazi Kırca ali’nin yenilenen kabrini ziyaret
     tirdiğimiz bu ziyarette Osmanlı öncesi  manevi yolculuğa taşıdı.   yapısını ziyaret etmek bizleri gerçekten  ettik. Bu ziyaretimizde Kırcaali şehrinin
     selçuklu beylerine ait somut kültür                  çok heyecanlandırdı.         nasıl oluştuğunu, maneviyatının ve öne-
     mirasının varlığına şahit olmuş olduk. Burgaz seyahatimiz ise ülkenin modern                minin ne denli yüksek olduğunu gördük.
                       yüzünü bizlere gösterdi. rus turistlerin  Kitabede hem yazı hem rakam ile  1371 yılında alanya’da doğan ve eğiti-
     Osmanlı’dan miras kalan insanlar ile  ilgi gösterdiği, lüks otellerin var olduğu,  belirtilmiş olması selçuklu mimarisinde
     tarihi eserlerimiz sarsılmaz bir ilişki ile              yaygın olarak görülen bir geleneğin  mini Konya medreselerinde alan Gazi
                                                           Kırcaali, Osmanlı ordularının bir neferi
     tüm engellemelere karşın dimdik ayakta  ihtişam ve milyon dolarlık yatların bulun- devamı olduğu düşünülmektedir. Os- olarak rumeli savaşlarına katılmış ve bu
     kalmayı başarmış. ayakta kalmakta zor- duğu marina,ravda, Nessebar ve sunny  manlının yaptığı söylenen eski caminin  savaşlarda gösterdiği kahramanlıklardan
     luk çeken yapılarımız ise türkiye Cumhu- Beach bizi Gazi Kırca ali türbesi, Eski  selçuklu beyleri tarafından yapıldığı da  dolayı Gazi ünvanı almış. Gazi olduktan
     riyeti yardımı ile restorasyon yapılmış. Cami ve rezve deresi kadar etkilemeyi  bahis ediliyor. Zaten sonuçta Osmanlının  sonra arda nehrinin sol tarafını kendine
                       başaramadı.
     Bu manevi ilişkiye tahammül edemeyen                  bölgedeki ilk hakimiyet yıllarına denk  mesken olarak tutmuş ve bu zaman ki
     ırkçılar olduğu kadar devletimizle ılımlı  Karayolu ile Bulgaristan’ın birçok nok- geldiğinden bu caminin Osmanlı’ya  Kırca ali’nin temellerini atmış. Ölümünün
     bir şekilde çalışan Bulgaristanlı yönetici- tasına ziyaretler gerçekleştirdik. lakin  bağlı selçuklu beyleri tarafından yapıldı- ardından ise Kırcaali halkı minnet ve şük-
                                                           ranlarımızı sunmak adına Gazi Kırca ali’ye
     lerde az denemeyecek kadar çok. Onlar  yorgunluğumuzu bizlerde hoş seda  ğı gerçeği kaçınılmazdır. Dolayısıyla her  türbe yapmıştır.
     buradaki camilerimizin restorasyonunda  bırakan soydaşlarımız hafiflettiler. Madde  iki şıkta da cami türk eseridir ve dim dik
     bizlere kolaylıklar sağlarken, bizlerde  planı yerine mana planını tercih eden  ayakta kalan gurur kaynağımızdır. tür- türk İşbirliği ve Koordinasyon ajansı
                                                           Başkanlığı (tİKa) tarafından şehrinin
     onların ülkemizdeki kiliselerine gere- soydaşlarımıza kucak dolusu selamlar… kiye’nin katkılarıyla, Bulgaristan Müslü- kurucusu Gazi Kırca ali’nin türbesinin
     kenden daha fazla bir şekilde yardımda  BALKANLARIN eN eSKi     manları Diyaneti Başmüftülüğünün yap- yapılması ile Kırcaali Merkez Camii çevre
     bulunuyoruz. Bulgaristan’da ki kardeşle- TüRK cAMiSi; eSKi cAMi    tığı restorasyon çalışması ile geçmişine  düzenlemesini gördüğümüzde gerçekten
     rimiz için iki ülkenin uyumlu çalışmasına  1394’te Bulgaristan Hasköy’de inşa  layık bir şekilde muhafaza altına alınmış  gurur duyduk. açılış törenine davet ettiler
     vesile olan tüm yöneticileri tebrik etmek  edilen ve Balkanlar’ın en eski türk camisi  oldu. Kendilerini sofya ziyaretimde tebrik  fakat üzgün olarak o tarihe kadar kala-
     ve desteklemek gerekmektedir.    olarak bilinen Eski Cami’yi ziyaret etmek- ederek memnuniyetimi dile getirdim. mayacağımızı belirttik. türkiye’nin sofya
     Bulgaristan ziyaretimizde Kırcaali şeh- te nasip oldu. Bulgaristan’a gerçekleş- Balkanlarda türk kültür mirasının ve  Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy ve Başmüftü
     rinin manevi şifresini de çözme imkanı  tirdiğimiz bu ziyarette Osmanlı öncesi  mimarisinin öncülerinden olan eski ca- Dr. Mustafa aliş Hacı’nın bu çalışmada çok
                                                           büyük emekleri varmış. Hayra vesile olan-
     bulduk. Kırcaali şehrinin kurucusu Gazi  selçuklu beylerine ait somut kültür  minin daha detaylı bir şekilde incelene- da hayrı yapan gibidir sözüne istinaden
     Kırca ali’nin yenilenen kabrini ziyaret  mirasının varlığına şahit olmuş olduk.  rek türk sanat tarihi camiasına tanıtılması  bu satırlardan kendilerine teşekkür ediyo-
     ettik. Kırcaali şehrinin nasıl oluştuğunu,  Halk arasında Eski Cami olarak adlandı- gerekmektedir. Biz bu konuda elimizden  ruz. Bulgaristan’ın Müslüman türk kenti
     maneviyatının ve öneminin ne denli  rılan yapı, türkçe adı Hasköy Bulgarca  gelen gayreti göstermeye medya grubu- Kırcaali’de gördüğümüz ilgi ve alakadan
     yüksek olduğunu gördük.       Haskovadiye anılan kasabada bulunuyor. muz olarak söz verdik.     çok memnun olarak ayrıldık.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9