Page 4 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:102
P. 4

4                                        Haber
                           ‘arakanlıların geri dönüşüne izin verin’        Dünyanın şu biçare inanılmaz duru-                                                     Büyük Orta Doğu Projesi’ne dönüştürülen
      emuna bakarken, insanoğlunun ken-                                                       dehşet planı, Afganistan, Libya, Irak, şim-
      dinden “utanması” hatta “nefret” etmesi                                                    di de Suriye’de hükmünü icra etmiş sırada
      gerekiyor. Gezegenimiz; uzun yıllardan                                                     Yemen, Lübnan hatta Filistin bulunuyor.
      beri başına bela olan, savaşlardan, kanlı                                                   Yani, ABD ve diğer Hristiyan ülkelerin
      mezhep çatışmalarından, açlıktan ölme-                                                     düşünde daima, petrolün ve suyun eksik
      lerden ve tabii afetlerden kendini bir türlü                                                  olmadığı Müslüman devletler yatıyor.
      koruyamazken hortlayan “Haçlı tehdidi”                                                      Tabii ki, Müslüman ülkelerin kayıpları
                yeniden karga-                                                       hem can hem mal bakımından büyük
                şalara, korkulara,                                                     oluyor. Sadece dünyadaki Müslümanların
                sefaletlere neden                                                     yüzde 35’i mülteci veya sığınmacı olarak
                oluyor.                                                          hayatta kalabilmenin mücadelesini ve-
                 Gerçekten                                                        riyor. Nitekim, Uluslararası Hukukçular
                de, özellikle                                                       Birliği’nin (UHUB) düzenlediği ‘’Sığın-
                neredeyse “İslam                                                      macılara Yardım Konusunda Devletlerin
                Atlası”nın bütü-                                                      ve Uluslararası Teşkilatların Sorumluluk-
                nü üzerinde, bir                                                      ları-İslam Dünyasının Kanayan Bölge-
        Kenan akın    Haçlı kıskacı ve                                                      lerinde Son Durum’’ konulu konferans
      kakin@ogunhaber.com tahribatı kendini                                                     Kayseri’de yapıldı. Birlik Genel Sekreteri
                gösteriyor. Bu in-                                                     Necati Ceylan, “Müslümanların yüzde
         FLAŞ     sanlık katliamına                                                     35’i mülteci ya da sığınmacı konumunda”
                karşı “köklü”                                                       diyor ve şunları ekliyor:”Günümüzde de
                ve ciddi önlem-                                                      uygar olduklarını belirten Batılı ülkeler,
      ler alınmazken, aksine İslam aleminde,                                                     kendi koydukları kanunları ihlal edip,
      fitne-fesat, kışkırtma, baskı ve korku                                                     insanlığı sömürmektedir. Müslümanların
      birbirini kovalıyor.                                                              yüzde 35’i mülteci ya da sığınmacı konu-
        Ne yazık ki; bu dehşet kuşağında  saldırılara dahi, ancak bu suskunluk üze- BM sözcüsü Millman, yüksek sıcak- manların sayısının bugün itibarıyla 421  munda. Dikkat edilirse, kurmuş oldukları
      Müslümanlara karşı girişilen eylemle- rine doğan tepkilerden korkarak sadece  lıklar ve muson yağmurları altında Cox’s  bine ulaştığını belirten Millman, bunların  Birleşmiş Milletler (BM) ve insan hakları
      rin karşısında başta Papa olmak üzere  değinmesi buna örnek olarak gösteriliyor. Bazar kenti civarındaki kamplara yeni  171 bin 800’üne henüz hiçbir sağlık hiz- örgütleri, ABD’nin ve Batı’nın Afganis-
      papazlar ve özellikle gayrimüslim devlet  Neredeyse, bütün Hristiyan alemi  ulaşan Myanmarlı sığınmacıların yetersiz  meti verilemediğini bildiriyor. tan’da, Irak’ta, Suriye’de ne yaptıklarını
      adamları hem susuyor hem de zaman  Arakanlı Müslümanları “Bangladeşli yasa  beslenme ve yorgunluk nedeniyle hasta- Öte yandan, başta ABD Başkanı  sormamakta, özellikle İslam coğrafyasın-
      zaman faciaları destekliyorlar.Katolik  dışı göçmenler” olarak görüyor. Birleş- landıklarını söylüyor. BM Genel Sekreteri  Trump olmak üzere hiç bir Hristiyan lide- da emperyalist güçlerin sömürüsünü, kan
      dünyasının dini lideri Papa Francesco’nun  miş Milletler Sözcüsü Joel Millman, 25  Guterres, Myanmar hükümetine çağrı  rin, bu insanlık dramına karşı bir söz dahi  akıtmasını seyretmektedir’’...Nereden
      Myanmar’a ziyaretinde, bu ülkede zulme  Ağustos’tan bu yana Myanmar’daki şiddet  yaparak, “Arakanlıların geri dönüşüne  söylememeleri, Haçlı zihniyetinin teza- bakılırsa bakılsın, Orta Doğu’da oluştu-
      uğrayan “Arakanlı Müslümanlar” için  olaylarından kaçarak Bangladeş’e sığınan  izin verin” ifadelerini kullanıyor. Arakan  hüründen başka, neyi sergiliyor. Aslında,  rulan Haçlı zihniyetinin daha çok zarar
      kullanılan “Rohingyalar” terimini ağzına  Arakanlı Müslümanların sayısının 421  eyaletindeki şiddet olaylarından kaçarak  ABD’nin yıllardan beri yürürlüğe soktuğu,  vermemesi için, öncelikle Müslüman
      almazken, etnik temizlik boyutuna varan  bine yükseldiğini belirtiyor. Cox’s Bazar’a sığınan Arakanlı Müslü- önce adına “Yeşil Kuşak” adı verilen sonra  aleminin anlaşması icap ediyor.

                                                                               Şehit olduğu günün

     “Turizmde önümüzdeki                                                                yıl dönümünde adına

     dönem 2014 rakamlarını                                                                 kütüphane açıldı

        yakalayacağız”                                                              enen terör saldırısında şehit olan polis memu-
                                                                               Reina’da geçen sene yılbaşı gecesi düzenle-
                                                                             ru Burak Yıldız’ı arkadaşları unutmadı. Saldırının
      Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kur-
    etulmuş, “2018 yılında 2014’teki seviyeye                                                    yıl dönümünde İstanbul Emniyet Müdürlüğü
    geleceğimizi, 2019 yılında da 2018’in üzerine                                                  Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafın-
    çıkarak tarihi bir rekor kıracağımızı görme-                                                   dan Bağcılar Necip Fazıl Kısakürek Ortaokuluna
    miz mümkündür. Önümüzdeki dönem 2014                                                       açılan kütüphaneye şehit polisin adı verildi.
    rakamlarını yakalayacağız” dedi.                                                          Ortaköy’de bulunan gece kulübü Reina’da
      Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtul-                                                     geçen sene yılbaşı eğlencesi sırasında düzenle-
    muş, 132’nci Bab-ı Ali Toplantıları kapsamın-                                                  nen terör saldırısında 21 yaşındaki polis memuru
    da Şişli’de özel bir otelde düzenlenen “Kültür                                                  Burak Yıldız şehit olmuştu. İstanbul Emniyet
    ve Turizm’de Yeni Vizyon” programına katıldı.                                                  Müdürlüğü yetkilileri, şehit polisin adını sonsuza
    Bakan Kurtulmuş’un yanı sıra programa STK       Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü:                       dek yaşatmak için harekete geçti. Toplum Destek-
    temsilcileri ve çok sayıda iş adamı katıldı.                                                   li Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen “Polis
      Türkiye’nin son zamanlarda turizmde     Bilimi Türkiye’de üretirsek,                                   Candır” projesi kapsamında Bağcılar Necip Fazıl
    toparlanma sürecine girdiğini ifade eden                                                     Kısakürek Ortaokulu’na bir Z kütüphanesi yapıl-
    Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtul-                                                      masına karar verildi. Burak Yıldız’ın şehit olduğu
    muş, “Türkiye, turizmde özellikle 2017’nin                                                    saldırının yıl dönümünde Z kütüphanenin açılışı
    son rakamlarıyla birlikte yüzümüz gülüyor.  bilim dilini de Türkçeleştiririz                                  yapıldı. Törene Bağcılar Kaymakamı Mustafa
    Turizmde bir toparlanma sürecine girmiştir.                                                   Eldivan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz,
    Geçtiğimiz son bir buçuk yıl içerisinde birkaç                                                  İlçe Emniyet Müdürü Murat Taner, Bağcılar Be-
    tane önemli turizmi geriye götürecek, ekono-    Türkiye Dil ve Edebiyat  milletvekilleri, belediye başkanları ve  yakından ilgilendiği bir kavramdır.  lediye Başkan Yardımcısı Fethi Başaranoğlu, şehit
    miyi de geriye götürecek ve olumsuz tesirleri   Derneğinin genel kurulun- üyeler katıldı.        Ancak yabancılaşma sadece bireyler- yakınları, polis memurları ve öğrenciler katıldı.
    olacak birkaç olayı bir arada yaşadık. Ruslarla  eda konuşan Bilim, Sanayi    Genel kurulda bir konuşma  de ortaya çıkan bir durum değildir.
    uçak krizi, Avrupa’daki seçimler dolayısıy- ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü,  yapan Bakan Faruk Özlü, dil bilinci- Yabancılaşma çeşitli şekillerde mo-
    la Türk düşmanlığı Türkiye karşıtlığı arttı.  “Türkiye büyük bir ülke, Türkçe de  nin toplumdaki önemine dikkat çekti.  dern toplumları da özünden uzaklaş-
    Açıkça adamlar sakın ha Türkiye’ye gitmeyin.  zengin bir dildir. Kendi bilim dilimizi  Dil bilincinin toplumda yerleşmesi ve  tırıp çürümeye götüren bir kavramdır.  Yeni havalimanına
    Türkiye güvenli bir ülke değildir mesajlarını  de kavramlarımızı da oluşturabilecek  gelişmesi gerektiğini belirten Bakan  İşte bunun en tehlikelisi bir toplumun
    verdiler. 15 Temmuz gibi bu toprakların gör- güçteyiz. Bilimi Türkiye’de üretirsek  Özlü, “Sinsi mekanizmaların en ön- diline yabancılaşmasıdır. Bir milleti
    düğü en büyük ihanet hareketiyle karşı karşı- bilim dilini de Türkçe yaparız. Tekno- celikli hedeflerinden biri toplumların  millet yapan dilidir. Milli birliğin  bir ilk daha
    ya kaldık. Özellikle çevremizdeki ülkelerdeki  lojiyi Türkiye’de üretirsek teknolojinin  dilidir. Dilini bozdukları bir toplumun  temel taşlarından olan diline yaban-
    gelişmelerden kaynaklanan muazzam bir    kavramlarını da Türkçeleştiririz” dedi.  her şeyini bozabilirler. Dillerini yönet- cılaşan bir toplum ilk düğmeyi yanlış  Türkiye’de ilk kez bir havalimanına
    terör baskısıyla karşı karşıya kaldık. DAEŞ,   Bilim, Sanayi ve Teknoloji  tikleri bir toplumu her alanda yöne- iliklemiş demektir. İlk düğme yanlış  e“Meteoroloji Kulesi” yapılıyor. Yeni
    PKK, PYD’siyle Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak  Bakanı Faruk Özlü, Zeytinburnu  tebilirler. Dillerini yabancılaştırdıkları  iliklenirse sonraki düşmeler de yanlış  havalimanına yapılacak olan kulenin, dünya-
    isteyen uluslararası bir terör baskısıyla karşı  Kültür Sanat Merkezinde gerçekleşen  bir toplumu her tülü değerlerine karşı  iliklenir. Dilini koruyamayan, onu  nın en gelişmiş meteorolojik teknik cihazları,
    karşıya kaldık” dedi.            Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin  duyarsız hale getirtebilirler. Bildiğiniz  geliştiremeyen ve zenginleştiremeyen  radar ve uydusu ile donatılacağı öğrenildi.
                           4’üncü olağan genel kuruluna katıldı.  gibi bir anlamda modern insanın  toplumlar ne kendi özgün kültürünü    Kule tamamlandığı zaman
                           Genel kurula Bakan Özlü’nün yanı  bunalımını tarif eden yabancılaşma  oluşturabilir nede milli değerlerini    havayolu şirketlerine hava
                                                                                    durumu bilgileri Meteoro-
                           sıra eski TBMM Başkanı Bülent Arınç,  felsefecilerin ve psikologların çok  koruyabilir” şeklinde konuştu.
                                                                                    loji Müdürlüğü tarafından
                                                                                     anında verilebilecek.
        YIL: 13 SAYI: 2018/1-102  10 OCAK 2018                                                           Yapımında son tekno-
             Yayın Sahibi        “Türkiye barışın teminatı bir ülkedir”                                       loji kullanılan ve bittiğinde
        Gün Medya Hizmetleri Yayıncılık Reklamcılık                                                       dünyanın en büyük hava-
         Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına
            Ferhat Yıldırım                                                                 limanlarından biri olacak
           Genel Yayın Yönetmeni                             Muhafazakar Yükseliş  ateş alanına çevirenler kendi         olan yeni havalimanına
           Celalettin Rumi Aygün                          ePartisi Lideri Ahmet    ateşlerinde yanmak için hızla         Türkiye’de ilk kez bir Me-
                                                Reyiz Yılmaz, “Dünyanın   yollarına devam ediyorlar.          teoroloji Kulesi yapılıyor.
      Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Basımcı                         savaşa değil imar edilmeye  Bu durumun sürdürülemez            Kule inşaatı bittiğinde,
       Halil Tamer Erdoğan  Gün Medya Hizmetleri                    ihtiyacı var. Türkiye barışın  olduğu son derece açık ve         Meteoroloji Müdürlüğü
       Mali İşler Danışmanı Yayıncılık Reklamcılık Sanayi                                                     ekipleri havayolu şirket-
                ve Ticaret Limited Şirketi
       Ali Sait Mökükçü                                 teminatı bir ülkedir” dedi.  nettir” dedi.
                  Yönetim Yeri                          Muhafazakar Yükseliş    “Gelişmeler geniş              lerine anlık hava durumu
     Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Kadıköy Oto Sanayi Sitesi,
        Safiye Yıldırım  Değirmenyolu Cad.                      Partisi Lideri Ahmet Reyiz  perspektiften bakıldığında  bilgisi ve beklenen hava tahmin raporunu
     Dağıtım ve Pazarlama Koordinatörü Sefer Demirel İş Hanı No: 10-9 Kat: 7       Yılmaz, yaptığı yazılı açık- dünyanın güçlü bir Türk dev- verecek. Halen devam eden Meteoroloji
       Aysel Demircan   34752 Ataşehir/İstanbul                    lamada, dünyada genel    letine olan ihtiyacı açıkça gö- Kulesi, inşaat bittiği zaman 22 metre yüksek-
                 Tel: (216) 291 1188
      Gazetemiz  abonesidir Fax: (216) 291 1189                    nüfus itibari ile büyük bir  rülmektedir” diyen Yılmaz,  liğinde olacak. Türkiye’de ilk olan Meteoro-
        Yayın Türü    info@guzelvatan.com                                                   loji Kulesi bittiğinde, çalışanlar meteorolojik
      Siyasi, Aylık, Türkçe, Yerel www.guzelvatan.com                  fakirlik ve gelir dengesizliği  “Bizler birlik ve beraberlik
                                                yüzünden yoksulluk, kaos  ruhu ile kendi düzenimizi   teknik cihazların verilerini hava raporlarında
          Baskı: İhlas Gazetecilik A. Ş.                       ve sıkıntılar yaşandığını  sağlayarak bölgemize çeki   kullanacakları gibi, aynı zamanda da yeni ha-
       Merkez Mah. 29 Ekim Cd. İhlas Plaza No: 11 A/41                 belirterek, “Bizim Türkiye  düzen verebilecek kudrete  valimanında bulunan pistleri gözle görerek de
          Bahçelievler/Yenibosna/İstanbul                                                    gözlem ve tahmin yapabilecek. Hava gözlem
            Tel: (212) 454 3000                           olarak ağırlığımızı çok daha  sahip bir milletiz. Daha cesa-
                                                artırarak yolumuza devam  retli bir milli yapılanma için  ve tahminleri için son teknoloji kullanılan Me-
     Güzel Vatan Gazetesi’nde yayımlanan haber, yazı ve fotoğrafların her türlü      etme zorunluluğumuz ve   çalışmalarımızı güçlendirme- teoroloji Kulesi tamamlandığında dünyanın
     hakları Gün Medya Hizmetleri Yayıncılık Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Limited
      Şirketi’ne aittir. İzin almaksızın kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.      misyonumuz vardır. Ortalığı  liyiz” ifadelerini kullandı. en modern kulelerinden biri olacak.
      Güzel Vatan Gazetesi basın meslek ilkelerine uymaya müessese ve
         çalışanları olarak uymaya söz vermiştir.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9