Page 4 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:106
P. 4

4                                       Haber

                                  İslam ülkelerinin liderliği       Yıllardan beri kim “Başkan” olursa                                                    sarsan ve çoğu zaman endişeyle üzerine
    eolsun ABD’nin Orta Doğu’daki                                                         çeken Orta Doğu’ya her bakıldığında;
    asıl hedefi, İsrail ve enerji yani petrol-su                                                 çeşitli görüntüler, süreçler, beklentiler ve
    güvenliğini korumakla özetleniyor.                                                       tehlikeler görülüyor.
      Gerçekten de, Genişletilmiş Büyük                                                       Öteden beri, çoğu enerji kaynakları-
    Orta Doğu Projesi’nin temelini bu                                                       nın ve yollarının Orta Doğu’da olması bu
    formül oluşturuyor.                                                              bölgeyi daha da “stratejik” hale getiriyor.
      Afganistan’ı senelerce “kule” gibi                                                       Sonuç olarak, ABD’nin planının çok
    kullanan ABD, petrol ve enerji yollarının                                                   aşamalı ve dönemli olduğu da anlaşılıyor.
    denetiminin yanı sıra İsrail’in güvenliği                                                     Bir yerde İsrail’in mutlak güvenliği
    için her türlü siyasi ve askeri planı devre-                                                  için; Suriye ve Irak’ın Kuzeyi’nin üze-
    ye sokmaktan asla vazgeçmiyor.                                                         rinde tehlikeli planlar ve operasyonlar
      Tabii ki, ister müttefiki ister NATO                                                    sürerken, Irak ve Suriye’nin parçalanması
    üyesi olsun Türkiye’yi bu uğurda                                                        Türkiye’yi tehdit, İran’a askeri müdahale
    daima feda etmeye hazır bir ABD,                                                        gündemden kalkmıyor.
    pervasızca planlarını zaman zaman                                                         Mümkün olduğu kadar, eski-yeni
    uyguluyor. Hatta terörist örgütleri bile                                                    olayları ve değerlendirmeleri şimdilik bir
    yanına alarak daha doğrusu kullanarak                                                     yana bırakıp, çıkış yolu aramanın tam
    bölgeyi kana bulamaktan çekinmiyor.                                                      zamanı yaşanıyor.
      Oysa, sözde “Arap Baharı”nın                                                          Çünkü; Orta Doğu’da bütün taşlar
    proje babaları ne demişti, ne oldu ve                                                     yerinden oynarken dengeler süratli ve
    neler oluyor.                                                                 tehlikeli bir şekilde değişiyor.
      Friedman’ın “Korkunç Hayali” ve                                                        Şimdi, en önemli unsur Suudi Ara-
    Brzezinski’nin “Büyük Satranç Tah-                                                       bistan’ın süratli, kıvrak ve değişken dış
    tası” safsatası aslında tarihin seyrini                                                    politikasının iz düşümünde aranıyor.
    bozmaya devam ediyor.        artık girmiş olması dikkat-         gelişmeler, petrolün bütün  olduğu enerjinin büyük bir bölümünü  Aslında, her gelişmeden tetiklenen
      Pentagon’un stratejilerini belirle- lerden kaçmıyor.            dünya için bir “baş belası”  sağlayan Orta Doğu ve Avrasya bölge- Orta Doğu’da; İsrail’in İran’la yeniden
    yen Stratfor’un kurucusu ve “Gölge   Üstelik projenin yeni           olduğunu adeta ispatlıyor. lerinin, daima tehlikenin odağı halinde  başlattığı “saldırgan” projeler umulmadık
    CIA” başkanı lakaplı George Fried- boyutları da gün geçtikçe            Özellikle enerji ve  olması, hepimizi hem düşündürüyor  ve beklenmedik gelişmelere belki de faci-
    man, Büyük Orta Doğu Projesi’nin  kendini gösteriyor.     Kenan Akın    yollarının güveni için başta  hem de endişelendiriyor.    alara neden olacak bir başlangıç sayılıyor.
    tartışıldığı yıllarda yani 2009’larda,  ABD’nin her ne pa- kakin@ogunhaber.com Kürtler olmak üzere çeşitli  Bir bakıma; enerji kaynağı sahibi ol- Bu arada, Türkiye için, bir “çık-
    Türkiye’ye yol haritası olarak İslam  hasına olursa olsun İsrail’i       terör örgütleri Batı tarafından  mak ve onu pazarına ulaştırmak daima  maz” halini alan bunalımın çeşitli
    ülkelerinin liderliğini çiziyordu. koruma ve kollama “derin”   FLAŞ     hem kuruluyor hem finanse  ya sorun oluyor ya da olmaya namzet  boyutları yaşanıyor.
      İslam ülkelerinin liderliği modeli  planlarını bir yana bırakırsak      ediliyor hem ikmalleri yapılı- sayılıyor. Nitekim, sözde “Arap Baharı”  Her şeyden önce; bunca kargaşa
    şimdilik askıya alınmış bulunuyor. karşımıza ayrıca Orta Do-          yor hem de istenildiğinde bir  ve ötesinin asıl nedenlerinin başında  içinde Türkiye’nin artık eski gele-
      Öte yandan, bütün Orta Doğu’nun  ğu’da “petrol ve Kürt belası” çıkıyor. “koz” olarak sancılı bölgeye salınıyor. petrol geliyor.     neksel dış politikasına acil bir şekilde
    ister istemez GOP projesinin etkisine  Orta Doğu’da yaşanmakta olan kanlı  Bilindiği üzere, dünyaya muhtaç  Asırlardır insanoğlunun dikkatini  dönmesi icap ediyor.

      Çocuk istismarının

    üstünün örtülmesine                                                               “Hizmete meclis

     müsaade etmiyoruz                                                             çatısı altında devam


       KADEM Çocuk İstismarının Nedenleri ve                                                  etme niyetindeyiz”
    eKoruyucu Önlemler Çalıştayı başlangıç                                                     Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir,
    programında konuşan Aile ve Sosyal Politika-                                                e24 Haziran’da yapılacak seçimde millet-
    lar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, “Çocuk                                                 vekili aday adaylığı için görevinden istifa etti.
    istismarının üstünün örtülmesine asla ve asla                                                 Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir,
    müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz” dedi.                                                   milletvekilliğine aday adayı olmak için bugün
      Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM),                                                   görevinden istifa etti. İstifasını Fatih Belediye
    13 ilde iki gün süreyle düzenlediği ‘Çocuk İs- Bakan Yılmaz, 15 Temmuz Gazileri Platformu                         Başkanlığı binasında gerçekleştirdiği basın
    tismarının Nedenleri ve Koruyucu Önlemler                                                 açıklamasıyla duyuran Demir, salona alkışlarla
    Çalıştayı’nın açılış programını gerçekleştirdi.                                              girdi. 2001 yılında beri AK Parti’de olduğu-
    İstismarcıların en ağır cezayı alması konusun- Millet Kütüphanesi’nin açılışını yaptı                           nu söyleyen Fatih Belediye Başkanı Mustafa
    da yasal süreci de tamamı ile takip ettiklerini                                              Demir; “AK Parti’nin kuruluşunda İstanbul İl
    ifade eden Bakan Kaya, “Tüm meslek grubu      Milli Eğitim Bakanı   Okul Müdürü Beklan Emre Öz-  bu milletin evinden dahi çıkama- Yönetim kurulu üyesi olarak siyasete başla-
    çalışanları için çocuk istismarının tespiti    İsmet Yılmaz, Kü-    demir’den bilgi aldı.     yacağını düşünenlerin bu milleri  dım. 2004 yılından bu yana Fatih’te İstan-
    kanunu bildirim zorunluluğu, yapılacak tüm eçükçekmece’de Şehit       Açılış töreninde bir konuşma  tanımadığının gösterildiği gündür.  bul’un kalbi sayılan son derece önemli bir
    müdahaleler ve izleme sürecine yönelik    Mehmet Güder Anadolu İmam   gerçekleştiren Bakan Yılmaz “15  15 Temmuz Allah’ın kullarını Allah  ilçede belediye başkanlığı görevini yürütüyo-
    eğitimler düzenliyoruz. Çünkü bir çocuk   Hatip Lisesi’nin içerisinde yapımı  Temmuz anlamak anlatmak bizim  adına Allah düşmanları hesabına  rum. Önümüzde bir erken genel seçim var. Bu
    ihmal ve istismara uğradığında bunun asla  tamamlanan 15 Temmuz Gazileri  şehitlere ve gazilere olan borcu- aldatmanın son bulduğu gün- münasebetle milletvekilliği aday adaylığı için
    ve asla gizli kalmaması gerektiğine inanıyo- Platformu Millet Kütüphanesi’nin  muzdur. 15 Temmuz uluslararası  dür. Bu coğrafyada Haşhaşilerin  de belediye başkanlığı görevinden istifa ettim.
    ruz. Biz çocuk ihmal ve istismarının üstünün  açılış törenine katıldı.  güçlerin piyonu olan bir yapının  geçmişte olduğu gibi bu günde  Her adayın yaşayacağı gibi temayül yoklaması,
    örtülmesine asla ve asla müsaade etmiyoruz,  Milli Eğitim Bakanı İsmet  bu ülke de darbe girişimine karşı  başarılı olamayacağını gösterildiği  mülakat gibi bir dizi çalışmalar bizi bekliyor.
    etmeyeceğiz de. Bir çocuk ihmal ve istismara  Yılmaz Küçükçekmece’de   milletin kendi iradesine sahip çık- bir gündür. 15 Temmuz bu milletin  Her konuda beni destekleyen teşkilat men-
    uğradığında bunu fark edenlerin bildirim   bulunan Şehit Mehmet Güder  tıkları muhteşem ve eşsiz bir gün- milli mücadele ruhundan hiçbir  subu arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür
    zorunluğu vardır. Bu konu çok önemlidir. Ço- Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin  dür. 15 Temmuz Çanakkale gibi  şeyin kaybetmediğinin gösterildiği  ediyorum. Ayrıca her daim biz gönülden
    cuğun öncelikli olarak bir ihmal ve istismara  içerisinde 15 Temmuz Gazile- 7 düveli arkasına almış bir güce  gündür. 15 Temmuz 21. Yüzyılda  kucaklayan Fatihlilere de teşekkürlerimi
    uğramamasını istiyoruz ama eğer ki ihmal ve  ri Platformu’nun katkılarıyla  karşı canı kanı pahasına dur dediği  bu milletin hiçbir hain güce boyun  sunuyorum. Kuruluşundan bu yana partimizin
    istismara uğradıysa da bu istismarın sonu-  yapımı tamamlanan 15 Temmuz  destansı bir mücadelenin adıdır. 15  eğmeyeceğinin ve son kale Türki- değişik kademelerinde bize hizmet etme fırsatı
    cunda oluşabilecek tüm fiziksel, ruhsal yara- Gazileri Platformu Millet Kütüp- Temmuz Kut-ul Amare ve Medine  ye’nin tahkim edildiği gündür. 15  sağlayan, destekleyen, yegane güven kay-
    ların sarılması konusunda çocuğumuza çok   hanesi’nin açılış törenine katıldı.  müdafaasının adıdır günümüz- Temmuzu yaşatmak istiyoruz 15  nağımız Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz
    önemli destek veriyoruz. Bu istismarcının da  Açılış töreninde kurdele kesimini  de ki devamıdır. Bu direniş Türk  Temmuz’u müfredatımıza aldık.  şükranlarımı arz ediyorum. Kararın şahsıma,
    en ağır cezayı alması konusunda yasal süreci  gerçekleştiren Bakan Yılmaz  demokrasi tarihinde de bir ilktir.  İlkokuldan lise bölümüne kadar  Fatih’e ve tüm milletimize hayırlı olmasın
    de tamamı ile takip ediyoruz” diye konuştu. ardından kütüphaneyi gezerek  15 Temmuz bir darbe olduğunda  müfredatımızda var” dedi.   diliyorum” dedi.


                                “Gizli    eilgili açıklamada bulundu. Gül, “Böyle bir ziyaret oldu. Ama herkesin gözü önünde gündüz
                                         11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Org.Hulusi Akar’ın ziyaretiyle

        YIL: 13 SAYI: 2018/5-106  11 MAYIS 2018 kapaklı bir     vakti olan bir ziyaret. Dolayısıyla gizli kapaklı bir ziyaret söz konusu değil. Ayrıca söylendiği gibi
             Yayın Sahibi                    herhangi bir şekilde tehdit, empoze herhangi bir saygısızlık kesinlikle söz konusu değil. Ofisimde
        Gün Medya Hizmetleri Yayıncılık Reklamcılık ziyaret söz   olan bir ziyaret” dedi. 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cuma Namazını Maslak’taki Orman
         Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına           Bölge Müdürlüğü Camii’nde kıldı. Cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıt-
            Ferhat Yıldırım                   layan Gül, Genelkurmay Başkanı Org.Hulusi Akar’ın ziyaretiyle ilgili açıklamada bulundu. Gül,
           Genel Yayın Yönetmeni        konusu      “Böyle bir ziyaret oldu. Ama herkesin gözü önünde gündüz vakti olan bir ziyaret. Dolayısıyla gizli
           Celalettin Rumi Aygün                 kapaklı bir ziyaret söz konusu değil. Ayrıca söylendiği gibi herhangi bir şekilde tehdit, empoze
                                değil”
      Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Basımcı                herhangi bir saygısızlık kesinlikle söz konusu değil. Ofisimde olan bir ziyaret” şeklinde konuştu.
        Ali Sürüm    Gün Medya Hizmetleri
       Mali İşler Danışmanı Yayıncılık Reklamcılık Sanayi
                ve Ticaret Limited Şirketi
       Ali Sait Mökükçü
                  Yönetim Yeri
     Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Kadıköy Oto Sanayi Sitesi,
        Safiye Yıldırım  Değirmenyolu Cad.
     Dağıtım ve Pazarlama Koordinatörü Sefer Demirel İş Hanı No: 10-9 Kat: 7 HAKK’IN               MİLLETİN
       Aysel Demircan   34752 Ataşehir/İstanbul
                 Tel: (216) 291 1188
      Gazetemiz  abonesidir Fax: (216) 291 1189
        Yayın Türü    info@guzelvatan.com
      Siyasi, Aylık, Türkçe, Yerel www.guzelvatan.com     YOLUNDA                       YANINDA
          Baskı: İhlas Gazetecilik A. Ş.
       Merkez Mah. 29 Ekim Cd. İhlas Plaza No: 11 A/41
          Bahçelievler/Yenibosna/İstanbul
                                                   ezelden, ebede
            Tel: (212) 454 3000
     Güzel Vatan Gazetesi’nde yayımlanan haber, yazı ve fotoğrafların her türlü
     hakları Gün Medya Hizmetleri Yayıncılık Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Limited  MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
      Şirketi’ne aittir. İzin almaksızın kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.
      Güzel Vatan Gazetesi basın meslek ilkelerine uymaya müessese ve
         çalışanları olarak uymaya söz vermiştir.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9