Page 4 - Güzel Vatan Gazetesi - Eylül 2019 - Sayı:121
P. 4

4    YORUM                           istanbul’a 36 km bisiklet yolu kazandıran büyük başkan


                           Geçmiş zamanda twitter deryasında robot furyası eşliğin- da dimdik durduğunu görebiliriz. Ve İstanbul’da bulunan
                           de “#Kadirtopbaş İstanbul’a 36 km bisiklet yolu kazandı- 36 km’lik bisiklet yolu ağının toplu taşıma sistemine
                           ran başkan” tweetlerine şahit olurduk. bu tweet doğ- entegrasyonunun planlanmadan yapılması ve toplu
                           rudur, Kadir topbaş İstanbul’a, 18 km asya’da, 18 km’de  ulaşıma alternatif olarak düşünülmediği de şehrimiz
                           avrupa’da olmak üzere 36 km bisiklet yolu kazandırmıştır.  adına çok üzücü bir durumdur. Maalesef paylaşımlı ve
                           Peki bu başarı mıdır? Yoksa başarısızlığın bazı twitlerle  paylaşımsız bütün bisiklet yollarımızı toplasak uzunluğu
                           başarı gibi gösterilmesi midir? new York’ta bisiklet yolu  İngiltere’nin % 10’u kadar etmiyor. Kent içi yolculuklarda
                           uzunluğunun 1500 km olduğunu bilirsek bu gösterilme- bisiklet yolculuklarının diğer ulaşım türleri ile bir bütün-
                           ye çalışan başarının bir başarısızlık abidesi olarak karşımız- lük içinde ele alınması gerekliliği göz ardı edilmiştir.

                         Trafik keşmekeşine                  Ferhat
            mail@ferhatyildirim.com.tr bisiklet ile çözüm buluruz
                YILDIRIM


                       ingiltErE                                           türkiyE
        osmanlı’Dan
      günümüzE bisiklEt
       19. yüzyılın başlarında avrupa’da  İstanbul’da yolculukların yarısı motorlu  çözümlenebilecektir. İstanbul’un en bü- ekonomiktir, çevre dostudur, kentlerde eri-
                                         yük sorunu olan trafik keşmekeşini bu yol
                       araçlarla, diğer yarısı ise toplu ulaşım
                                                           şebilirlik oranını artırır, trafik sıkışıklığından
      icat edilen bisiklet, ilk dönemlerde  veya yaya olarak yapılmaktadır. toplu  ile en kolay şekilde ortadan kaldırabiliriz.  etkilenmez, sessizdir, kullanması eğlenceli-
       seçkinlerin kullandığı bir araç  taşımalarda; kolay ulaşılamaması, farklı               dir, sağlık açısından olumlu etkileri vardır ve
       olmuş daha sonra sportif amaçla  ulaşım araçlarına entegrasyon problemi  bisiklet ve yaya yollarına önem veren  en önemlisi başka insanlara zarar vermez.
        da kullanılmaya başlanmıştır.  ve kalabalık olması gibi nedenlerin bu- büyük şehirler kent içi trafiğini önemli
      bisiklet yaygınlaşmaya başladıktan  lunması İstanbul halkının özel araçlarıyla  ölçüde azaltmayı başarabilmişlerdir. İstanbul’da bisiklet sayısında artış demek,
       sonra Osmanlı İmparatorluğu’na  seyahat etmesini teşvik etmektedir. İstanbul’da kısa mesafeli yolculuklarımda  daha sağlıklı bir İstanbullu demek, daha
      da yabancılar tarafından getirilmiş  Otomobil satılması için ciddi kampanya- katlanabilir bisikletim ile seyahat eden ki- çevik insanların yaşadığı temiz kent
                                                           demek, çevreye zararlı gazların az olduğu
       ve öncelikle posta teşkilatı, polis                 şilerdenim. İsterseniz aracınızın bagajında
       teşkilatı ve orduda kullanılmıştır.  lar yürütülürken, insanların rahat toplu  muhafaza ediyorsunuz, isterseniz katlayıp  çevreci bir şehir demektir.
      Osmanlı’da bisikletin gelmesiyle ilgili  ulaşım kullanabilmesi adına akılcı projeler  çantasına koyarak sizi sırtında taşıyan  Cumhurbaşkanımız Recep tayyip erdo-
                       yürütülememektedir. Özel otomobillerin
       ilk haber tarik gazetesi tarafından  alternatifi olan bisikletler adına ise ciddi  bisikletinizi elinizde taşıyabiliyorsunuz. ğan’ın bisiklete önem ve destek verdiğini
        1885 yılında duyurulmuştur.  adımlar atılmamıştır. birkaç bisiklet yolları,  Fakat, bisiklet yolları ve yaya yolları pro- biliyoruz, sağlık bakanlığının da bu konuda
       19. Yüzyılın sonlarında Osmanlı  bazı yerlerde kiralık bisiklet terminalleri ise  jelerinde planlanan hedefe ulaşılamadı- her okula bir bisiklet projesinden haber-
       ülkesinde başkent İstanbul’un  sadece yaptık demek adına uygulamaya  ğından İstanbul’da bisiklet ile seyahat çok  darız. Fakat belediyeler ve kamu kurumları
       dışında bisikletin yaygın olarak  konulan göstermelik projelerden oluşuyor. zahmetli olabiliyor.   bisiklet konusunda cumhurbaşkanlığının
       kullanıldığı şehirler Osmanlı’nın                  Geçtiğimiz sene bisikleti ile işe giderken  verdiği önem derecesine uygun hareket
      batı’ya açılan penceresi konumunda  Maalesef ülkemizde bisiklet maddi  dikkatsiz bir sürücünün kapısını açmasıy- etmiyorlar. Sağlık bakanlığının bisiklet
       olan İzmir ve Selanik olmuştur.  imkansızlık yaşayanların kullandığı araç  la yer düşerek başka bir aracın altında can  projesi de amacına ulaşamadı.
       Osmanlı döneminde ilk bisiklet  algısı bulunurken, gelişmiş ülkelerde  veren nihal bulut Kasapoğlu’nu rahmetle  Yararları saymakla bitmeyen bu spor ve
      yarışları 1897’de Selanik’teki ahşap  ise bisiklet sağlıklı ve çevreci insanların  anıyorum. İnşallah bisikletleriyle işe gi- ulaşım aracı olan bisikletlerin İstanbul’un
      tribünlü velodromda düzenlenmiştir. ulaşım aracı olarak görülmektedir. derken bizim insanlarımızda İngilizler gibi  trafik sorununu çözmesi için kim bugüne
                       Kısa mesafeli yolculuklarda motorlu taşıt- kendilerine özel yapılan yollar ile seyahat  kadar atılamayan adımı atacak merak
                       lar yerine bisikletli ve yaya seyahatlerinin  ederler ve boşu boşuna ölmezler. ediyorum? Ya da kimse bir adım atma-
                       desteklenmesi ile gerek trafik gerekse  bisiklet, hava ve gürültü kirliliğini azaltmaya  yacak ise neden atmayacak o daha çok
                       çevre kirliği problemleri otomatik olarak  yol açar, insanın yaşam kalitesini yükseltir,  merak uyandıracaktır.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9