Page 5 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:102
P. 5

Haber                                             5
                                         Kedi olabilmek
         Patili dostlarım kedilerimi hep sokak-                                                  nıp kuyruğunu salladığında sizi sevmiştir
       elardan aldım. Örneğin “Şeker” ölmek                                                     kedi. Yok eğer “pufff...” diyerek tırnağını
       üzere idi. Çocuklar Beşiktaş Çarşısı’nda                                                   göstermişse sizi sevmedi demektir. Bunun
       tekmelemiş, o da bir arabanın altına sak-                                                   tersi olamaz. Olduğundan farklı davra-
       lanmıştı. Kör olan “Geceyi” Cihangirdeki                                                   nan ve sizi kandıran bir kedi yeryüzünde
       veteriner Özkan’a tedavi etmesi için bir                                                   görülmüş değildir. Neyse odur...Oysa in-
       hanım bırakmış ve sonra da geri almamış.                                                   sanlar karşılığı olmadan “bir şeyi sevmeyi”
       Arkadaşım opera sanatçısı Gülderen Kaz-                                                    bilmiyorlar. Bir çıkarları yoksa sevgileri de
       magil rica etti ve onu da evime davet ettim,                                                 yok...Ekin vermese de toprağı, meyve ver-
       ikisi çok iyi anlaştı. Şeker iriydi, güçlüydü                                                 mese de ağacı, süt-et vermese de canlıları
       Ama daima başta “mama yemek” olmak                                                      sevmeyi anlamıyorlar. Dünyaları sevgisiz.
       üzere her türlü önceliği Geceye vermekten                                                   Sadece çıkarları var. Bu yüzden bir çocuğun
       ayrıca mutlu oluyordu. Biliyordu ki “Gece”                                                  bahçedeki köpekle niye dost olduğunu,
       kör ve korunmaya muhtaç idi. Sonra                                                      bir kadının kedisi için niye ağladığını, iyi
       Gölgeyi evdeki kadroya ilave ettim. Gölge                                                   insanların öldürülen hayvanlar için niye
       bizim üniversitenin bahçesinde donmak                                                     çırpındıklarını bilemezler.”
       üzere idi. Unutmayın tüm üç renkli kediler                                                   Binlerce film, dizi, reklam, belgesel,
       dişidir. Dengesiz, kör ve beyinsel ku-                                                    hikaye ve resimlerde hayvanlara baş rol
       surlu “İplik” i asistanım İlhan’ın ricasıyla                                                 verildi. Onları izinsiz ve ücretsiz kullandı-
       Esenler’den yardımcım Sercan alıp getirdi.                                                  lar. Onların üstünden para kazandılar, “M..
       O da kadroya dahil oldu. Gayet hareketli                                                   Dick, Siyah İnci, Beyaz Diş, Lassie, Ninja
       dişi bir kedi. Veteriner ancak “bir hafta                                                  Kaplumbağaları, Tom ve Jerry, Rin Tin Tin,
       yaşar beyninde tümör var dokunamam”                                                      İstanbul Kedileri ve daha niceleri !
       dedi. Altı ay mutlu yaşadı, sonra iki gün                                                    Ben kedileri seviyorum. Onlar be-
       saklandıktan sonra sürüne sürüne yanıma                                                    nim can yoldaşım. Benimle gerektiğinde
       geldi ve bana bakıp öldü. İki gün kendime  Almanya’da tek çocuk         Gerçek İslamiyet’te  koymuş. Siyah-beyaz bir Habeş kedisi  masada oturuyorlar. Birlikte yatıyorlar.
       gelemedim. Annemi yanıma alınca onun  olup evinde yaşamını bir kedi,     hayvana şefkat ve merhamet  olan Müezza çölün kavurucu sıcağından  Beni takip ederek peşimde dolaşıyorlar.
       iri erkek kedisi siyah beyaz Boncuk da  köpek veya başka bir canlı      vardır. Allah’ın can verdiği bu  peygamberimiz sayesinde kurtulmuştu.  Bazen bilgisayar masasının üstünde, bazen
       kadroya katıldı. Evde kedi nüfusu nadiren  ile paylaşmayan çocukları      varlıklar korunması gereken  Hazreti Muhammed, Muezza içtikten  musluğun yanında, bazen pusuda, bazen
       üçün altına düştü.         “sorunlu” diye ilköğretim          emanet kabul edilir. Ebu  sonra kapta kalan su ile abdest alacakken  kulaklar dik, karnı doyunca ise kıvrılıp ma-
        Kediler,  yalan söylemiyor, banka  okuluna  bile kabul etmek       Hureyre (yavru kediler babası)  Sahabe-i Kiram Ebu Nuayim “Ya resul, o  sum masum uyuyorlar. Hem de çoğu kez
       soymuyor, ormanları yakmıyor, silah kul- istemiyorlar !            kucağında, cübbesinin ceple- sudan kedi içti” deyince, Resullullah “onlar  buzdolabının, kapının veya dolabın üstü
       lanmıyor ve de durmadan sigara içmiyor.  İstanbul’da kediler tüm       rinde yavru kedilerle gezerdi.  en temiz ağıza sahiptir”. Buyurmuş ve  gibi bölgeye hakim yüksekleri seçiyorlar.
       Yüzünüze bakınca “ruh halinizi” anlıyor  zorluklara rağmen yaşama  Prof. dr. Orhan Kural Kediler İslamiyette temizlikle  abdestini almıştır. Bakın “Bekir Coşkun”  Ben kedilerimi seviyorum. Duyarlı,
       ve ona göre davranışlarını karar veriyorlar.  devam ettiriyor. Onlar İstan- kural@itu.edu.tr simgelenip saygılı bir yer edin- Hürriyet Gazetesi’nde yayınlanan eski  saygıdeğer, gururlu, mağrur. Hayvan sev-
       Ben yatakta iken aç ta olsalar hiçbir zaman  bul’un renkli birer parçasıdır.  miştir. Kedi beslemek sün- bir makalesinde kediyi nasıl tanımlıyor.  gisinden yoksun olanlara sadece acıyorum,
       beni uyandırmadılar. Sabırla beklediler.   Kimi hayattaki yaralarını  Gezginler kulubü Başkanı nettir. Peygamberimiz Uhud  “Kedilerin ne kadar mükemmel canlılar  hem de çok acıyorum. Seri katillerin bilinen
       Keşke hepimiz onlar kadar “karşılıksız”  sarması için, kimi yalnızlığa     seferinde ordunun önünde  olduğunu düşünürüm. Genelde kediler  yaygın ortak özellikleri, çocukluklarında
       sevebilsek. Sonra kedi insanları çirkin veya  derman olması için kimi de insan olmanın  yavrularını emziren habeş kedisi çıkınca,  üstün yaratıklardır. Özgürlüklerinden ve  hayvanlara zarar vermeleridir.
       yaşlı diye sınıflamıyor. Sokaklardaki gurur- gerekliliğini yerine getirmek için sokakların  kedinin ezilmemesi için yanına bir nöbetçi  bağımsızlıklarından asla ödün vermezler.  Kediler insanları yargılamaz, şişman
       lu kedi ile köpekler bize emanet edilmiş  özgür ve başına buyruk ruhlarını doyuru- dikip koca bir orduyu o kedinin etrafından  Onlar, sirklerde, gösterilerde kullanılama- veya aptal hissettirmez.
       dilsiz yetimlerdir. Her birinin insanlar gibi   yor, bakımını üstleniyor, tedavi ettiriyor,  dolaştırmış ve seferden döndüğünde kediyi  yan, yapmacık haraketlere alıştırılamayan  Aslında, benim bir kedim yok, kedimin
       ayrı bir karakteri vardır.     elindeki avucundakini onlarla paylaşıyor.  istetmiş ve sahiplenerek adını Müezza  bir hayvan türüdür. Dürüsttürler. Mırılda- “Orhan Kural’ı” var !


        TOÇeV çocuklar    adına kendi hayalini


         gerçekleştirdi

        Okuma istekli çocukları  da dernek çalışmalarına katkıda
        eğitim hayatları boyunca  bulunan İşadamı ve Gazeteci-Yazar
    edestekleyen TOÇEV artık    Kamil Şengül ise bu anlamlı günde
    çalışmalarını yeni binasında gerçek- dostlarla beraber olmaktan çok
    leştirecek. Kurulduğu 1994 yılından  mutlu olduğunu belirterek, “Bun-
    bu yana beş milyonun üzerinde  dan 24 yıl önce Şen Tekstil şirke-
    çocuğun hayatına dokunan TOÇEV,  timiz ile tekstil sektöründe faaliyet
    yeni ofisinin açılışını özel davetlile- gösteriyorduk. O yıllarda arkadaş-
    rin ve destekçilerinin katılımıyla ger- larımız Ebru Uygun, Betül Özakyol
    çekleştirdi. Ana misyon olarak oku- ve Ferhat Yıldırım ile sık sık buluşur
    ma istekli çocukları eğitim hayatları  ve derneğin kuruluş aşamasında
    boyunca destekleyen TOÇEV, daha  Merter, Osmanbey ve Laleli’de kapı
    başarılı çalışmalar yürütebileceği alt  kapı dolaşarak, çocuklarımıza des-
    yapıya kavuşmuş oldu.     tek için ürün satın alırdık. Koli koli
                    başladığımız yardımlar kamyonlarla
    KURDUĞUMUZ HAYALİMİZİN GERÇEKLEŞME- yapılan desteklere dönüşmüştü.
    SİNE ÇOCUKLARIMIZ ADINA ÇOK SEVİNDİK Büyük onur ve gurur duydum
    Yeni ofisin yapım aşamasında bir  bugün. Tekrar tüm arkadaşlarımı
    çok destekçinin yardımını yanında  tebrik ederim” diyerek konuştu.
    hisseden TOÇEV’in Kurucusu ve
    Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Uy- TOÇEV HAKKINDA
    gun, “Bugün çok mutluyuz. Çünkü  Okumak isteyen ancak ailesinin
    çok uzun zamandır kurduğumuz  maddi yetersizliği nedeniyle okuya-
    bir hayalimizi daha gerçekleştirdik  mayan ya da çalışmak zorunda kalan
    ve yeni ofisimize taşındık” dedi.  çocuklarımıza tüm eğitim hayatları
    Uygun, “Yeni ofisimiz gerçekten  boyunca maddi ve manevi destek
    sunduğu imkanlarla çok daha ba- veriyoruz. “Okumak her çocuğun
    şarılı çalışmalar gerçekleştirmemiz  hakkıdır” diyerek çıktığımız yolda
    için bize imkan sunuyor. Bundan  her çocuğu birey olarak kabul edip,
    sonra biz de daha çok çocuğumuza  onların kültürlü, bilgili, uyumlu,
    ulaşmak ve onları daha aydınlık  üretken olmaları ve toplumsal haya-
    Türkiye için eğitimli bireyler olarak  ta kazandırılmaları için hiç durma-
    yetiştirmek için çalışmalarımızı  dan çalışıyoruz. Her adımımızda ve
    güçlendireceğiz. Yeni ofisimizde  her projemizde barışçı, birleştirici,
    öğrencilerimize ihtiyaç duydukları  eğitici, şeffaf ve sevgi dolu olmayı
    konulardan gönüllülerin deste- kendimize görev edindik ve bu mis-
    ğiyle etütler, sanatsal çalışmalar  yonumuzla da herkese örnek olmayı
    ve atölyeler gerçekleştirebilecek,  hedefliyoruz. 23 yıldır siyasetlerüs-
    diğer STK’lara ihtiyaç duydukları  tü duruşumuzla, her tür etnik ve
    konularda eğitimler verebileceğiz.  ideolojik tanımlamanın üstünde ve
    Böylelikle de çalışmalarımızı çok  dışında olmamızla gurur duyuyoruz.
    daha geniş bir alana taşıyıp toplum- Onların gözlerindeki ışıltıdan,
    sal faydayı güçlendirebileceğiz. Yeni  dudaklarındaki küçük bir tebes-
    ofisimizin yapım aşamasında yanı- sümden ve sizin gibi çocuklarımızı
    mızda olan tüm dostlarımıza sonsuz  okutmak isteyen destekçilerimizden
    teşekkürlerimi sunarım” dedi. aldığımız güçle aydınlık bir Türkiye
      Toçev’in kuruluş zamanın-  için hep beraber yürüyoruz.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10