Page 5 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:106
P. 5

Haber                                            5

                              Çocuğunuz ekran bağımlısı mı?                                                                            rında katliam gerçekleştiriyor. Oysa
                                                                            çocuklar, çamurla oynamalı, yemek
                                                                            yapmalı, koşmalı, düşmeli, kızlar bu
           Prof. Dr. Orhan Kural                                                       arada örgü de örmeli. Bir eser yarat-
               kural@itu.edu.tr                                                     manın zevkini yaşamalılar.
                                                                             Beynimizin çalışması onu oluşturan
          GEZGİNLER KULUBÜ BAŞKANI
                                                                            sinir hücrelerinin birbirine gönderdiği
                                                                            sinyallerle gerçekleşir. Özellikle çocukluk
       Ne yazık ki günümüzün çocukları,                                                     ve yetişme döneminde beyin hücreleri
    egençleri bir çeşit kobaylık yapıyor.                                                     arasında ne kadar çok bağlantı kurulursa
      İletişim çağının araçlarına…                                                        zeka ile beceriler o kadar hızla gelişir.
      Artık çocuklarımızın ayda beş bin                                                      Oysa sürekli televizyon, bilgisayar veya
    SMS’lik on bin SMS’lik mesaj paketleri                                                     cep telefonu ekranına bağlı çocuklar
    kullanmasını doğal karşılar olduk. Bilgi-                                                   kendilerini geliştirecek diğer etkinliklere
    sayar başından kalkmasını istediğimizde                                                    vakit ayıramadıkları, toprakla buluşma-
    gösterdikleri agresif tepkileri, sokakta                                                    dıkları için diğer alanlardaki beceri ve
    arkadaşlarıyla oynamak yerine facebook                                                     yeteneklerinin gelişimi sınırlı kalıyor.
    başında sohbet etmelerini de maalesef                                                       İnternet bağımlılığı her yaşta ve
    doğal karşılamaya başladık. Araştır-                                                      cinsiyette görülen ciddi bir rahatsızlık.
    malara göre her 10 çocuktan 9’u sosyal                                                     Çok hızlı gelişen bir teknoloji, ev, okul
    zamanının büyük bölümünü bilgisayar                                                      ve işyerlerinde yaygın kullanımı var. En
    veya cep telefonu başında geçiriyor.                                                      önemli sorunlardan biri ise sosyal ve
      Teknoloji ve ekran bağımlılığının                                                      psikolojik olanları. Yapılan çalışmalar
    uç örneklerini de görmeye başladık                                                       daha çok internet kullanan çocukların
    artık. Bilgisayarın başından zorunlu                                                      aileleriyle ve arkadaşlarıyla çok daha az
    ihtiyaçları dışında hiç yerinden kalk-                                                    zaman geçirdiğini, daha sinirli oldukla-
    mayan, ailesine karşı şiddet kullanma                                                     rını ve şiddet eğilimlerinin daha fazla
    eğilimi gösteren gençlere çevremizde  okuyan bir öğrenci, karşıma geçip bir  göz önüne alırsak bu oranın bir on  törünün reklam piyasasındaki önemli  olduğunu gösteriyor. Yine bu çocuklar
    sık sık rastlar olduk. Bu korkunç gidi- türlü kendini ifade edemiyor, derdini  - onbeş yıl sonra nerelere varacağını  payları nedeni ile bazı bilimsel gerçek- bedensel etkinliklerden hoşlanmayan,
    şatı durdurmak için hastanelerimizde  anlatamıyor, ve ancak “yaaa”, “şey”  hesap etmek hiç de zor değil. ler basın kanalı ile kamu oyuna etkin  güven eksikliği yaşayan çocuklar ola-
    özel klinikler bile açmaya başladık. diyebiliyor. Ben de “şu anda” kaybol  Cep telefonlarının ilk kullanılmaya  olarak maalesef aktarılamıyor. Sektör,  rak karşımıza çıkıyor. Dikkatleri çabuk
      Iphone’lar, ipad’ler, netbook’lar,  ve karşıma Atatürk’ümüzün güzel bir  başlandığı İskandinav Ülkelerinde 10  sponsorluklarını üstlendikleri bazı bilim  dağılıyor. Her şeyden çabuk sıkılı-
    notebook’lar ve daha birçokları... Bu  Türkçesi ile tekrar gel diyorum.  yılın üzerindeki cep telefonu kullanım- adamlarının lehlerine hazırladığı rapor- yorlar. Mutsuz ve dağınık bir yaşama
    araçlar hayatımızın bir parçası olmakla  Japonya’da çocukların ayakkabı- larında beyin kanseri görülme sıklığının  ları basında duyurmayı yeğlemekte.  doğru hızla sürükleniyorlar.
    beraber çocuklarımız ve bizim için  larının altına konan özel bir cihazla o  en az iki kat arttığını biliyoruz. Ancak             Bir bakıyorsunuz bir sırada yan yana
    bilemediğimiz tehlikeleri acaba bera- gün yürüdükleri yol ölçülmekte, yaşı- her gün saatlerce cep telefonu kullanan- ÇOCUKLARI NASIL ETKİLİYOR! beş kişi oturuyor. Birbirlerine bakmıyor-
    berinde getiriyor mu ?       na göre 1, 2 veya 3 kilometre yürüme- lar için bu oranın ne olacağını henüz  Türkiye’de ortalama her iki evden bi- lar bile, her biri cep telefonları ile meşgul.
      Kitap okumayan, mektup yazama-  den çocuğun bilgisayarı açılmıyor.  bilimsel yönden bilinemiyor.   rinde bilgisayar ve internet var. Video  Bir an önce ulusal bazda çok
    yan, sohbet etmeyen gençler elbette  İspanya’da yapılan bir çalışma   Cep telefonu ve ağ sinyallerinin  oyunlarında öldürülen insan sayısı  daha ciddi uyarılar olmalı, okullarda
    güzel Türkçemizi de doğru konuşa-  genç yetişkin nüfusun %40’ının günde  DNA yapısına zarar verdiği için sadece  ve kanlı sahneler arttıkça çocukların  eğitimin içinde sık sık bu konular yer
    mıyor. Benim üniversitemde (İTÜ)  dört saatten fazla cep telefonu kullan- beyin kanseri değil diğer kanser türlerini  düşmanca tavırları da yüksek bir ivme  almalı çocuklar bilgilendirmeli ve çok
    örneğin, en başarılı öğrencilerin de- dığını açıkça gösteriyor. İletişim çağı  de tetiklediği artık bilim dünyasında ga- ile  artıyor. Hatırlayın, özellikle Kuzey  daha geç kalmadan gerekli tedbirleri
    vam ettiği bilgisayar mühendisliğinde  teknolojik araçlarının gelişim hızını  yet iyi biliniyor. Ancak cep telefonu sek- Amerika’da sık sık öğrenciler okulla- almanın çabası içinde olmalıyız!         YBBD üyeleri      Antalya’da buluştu
        Türkiye Yerel Basın Birliği  Belediye başkanı Menderes Türer
        (YBBD) Genel Başkanı  ile kahvaltıda bir araya gelerek,
    eNezir Karayün önder-     Çalıştay amacımız; düşünce ve ba-
    liğinde, Antalya Şube başkanı  sın özgürlüğünün, Türkiye’de tam
    Hidayet Gültekin ve Antalya  olarak gerçekleşmesi, haber alma
    Büyükşehir Belediyesi İşbirliği ile  hakkının hiçbir baskı ve sınırlama
    “Türkiye’de Yerel Basın’ın Sorun- olmaksızın kullanılabilmesi, ga-
    ları ve Çözüm Önerileri” konulu  zete, dergi, radyo, televizyon gibi
    1. Çalıştayı Antalya’da gerçekleşti.  yazılı, işitsel, görsel ve elektronik
    Yerel Basın Birliği şube başkanları,  iletişim ve internet alanlarını kap-
    il temsilcileri, üyeleri 40 ilden 75  sayan yerel gazetecilik mesleğini;
    gazeteci katıldı. Antalya Büyük- mesleğin geleneklerini, ahlak ilke-
    şehir Belediye başkanı Menderes  lerini korumak; yayın organlarının
    Türel çalıştaya ev sahipliği yaptı.  sahipleri ve çalışanlarının mesleki
    İstanbul’dan 24 gazetecinin ula- hak ve çıkarlarının korunması için
    şımını bir otobüs tahsis ederek,  çalışmak, yerel basının kültürel
    Esenyurt belediye başkanı Ali Mu- gelişmesine, ekonomik ve sosyal
    rat Alatepe sağladı. Türkiye Yerel  refah düzeyinin yükselmesine
    Basın Birliği Genel Başkan Nezir  katkıda sağlamak amacıyla yola
    Karayün; Antalya Büyükşehir  çıktıklarını ifade etti.      3 asırlık alışveriş merkezi

        yeni yüzüne kavuştu

      İstanbul Vakıflar 1. Bölge Mü- Mısır Çarşısı kartpostallık görüntüler
    edürlüğü tarafından 5 yıl süren  oluşturdu. Sultan 3. Murad'ın eşi ve
    restorasyon çalışmaları tamamlanan  3. Mehmed'in annesi Valide Safiye
    Mısır Çarşısı drone ile görüntülendi.  Sultan'ın isteği üzerine Mimar Davud
    Mısır Çarşısı, Balkanlar’dan Avru- Ağa tarafından 1597'de temeli atılan
    pa’ya, Kuzey Akdeniz’den Arabistan  ve 60 yıl sonra Sultan 4. Meh-
    Yarımadası’na kadar uzanan ürün  med'in annesi Valide Hatice Turhan
    çeşitliliğiyle asırlardır İstanbul’un en  Sultan'ın isteğiyle Mimar Mustafa
    hareketli noktalarından biri olma  Ağa tarafından 1663'te tamamlanan
    özelliğini devam ettiriyor. Drone ile  Mısır Çarşısı'nın, 2013'te başlayan
    çekilen görüntülerde motifler ile süs- restorasyon çalışmaları 5 yılda
    lenmiş uzun koridorların görüntüsü  tamamlandı. Öte yandan, Cumhur-
    kendine hayran bıraktı. Havadan  başkanı Recep Tayyip Erdoğan res-
    çekilen görüntülerde ise masmavi İs- tore edilen Mısır Çarşısı'nın açılışını
    tanbul Boğazı ve Haliç manzarasıyla  bugün gerçekleştirecek.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10