Page 6 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:102
P. 6

Portreler                                                               rahmetli Mahir kaynak derdi ki: ‘Bir olay olduğunda,                                                                         olayın failini bulmak istiyorsanız olayın sonucunun
                                                                          kime yaradığına bakın. bu olay kimin işine yarar?                                             Cengiz AYGÜN                       bunu bilirseniz bu işi kimin yaptığını da bilirsiniz.’

                    TürKiye


                    artık yanlız değİl        Sevgili Portreler okurları, yeni bir  İlk başta mağlup görünenler galipleşti.              sağlamış bir ABD.           Alemi ittifakı” romantizmiyle filan asla
        sayıda daha sizlerle beraber olma- Bu başarıda, Erdoğan’ın İslam-Hristi-                  Finansın ciddi el değiştirdiği, doların  mümkün olamazdı.(Arap dünyasının ne
    enın haklı gururunu yaşıyorum.    yan ayırt etmeksizin; mazlum ve mağdur                  belki de yeniden basılarak, sanal, elekt- halde olduğu apaçık ortada.) Kudüs oyla-
      Rahmetli Mahir Kaynak derdi ki: ‘Bir  ülkeler ve milletler nezdindeki itibar ve               ronik (aslında olmayan dolar) dolarların  ması sonrası, Erdoğan nezdinde Türkiye ve
    olay olduğunda, olayın failini bulmak isti- liderlik karizmasının etkisi asla yadsına- Türkiye ve Erdoğan yönetsel  minimize edilip büyük ölçüde kontrol  tarihimize yönelik bazı Arap Prensleri eliyle
    yorsanız olayın sonucunun kime yaradığına  maz. Bu sonucun alınmasında İngiltere ve  ve Devlet aklıyla hareket  altına alındığı bir ABD.      saldırıları hepimiz görüyor ve yaşıyoruz.
    bakın. bu olay kimin işine yarar? bunu bi- organizasyonun arka planındaki “aklın”  ederek, asgari müşterek-   FED’de gücün ciddi anlamda el de-  Erdoğan geldiği noktada bunu; “Kudüs
    lirseniz bu işi kimin yaptığını da bilirsiniz.’ payı ne kadar çok ise; Erdoğan’ın da etkisi          ğiştirdiği ve yeni ekonomik dinamiklerin  sorunu İslam-Hristiyan ortak sorunudur”
      Türkiye artık yanlız değil..    o derece önemli ve kıymetlidir.     lerde ittifak esasına dayalı   oluştuğu bir ABD.           yaklaşımıyla, safında yer aldığı cephenin
      Bu sözü her olaya teşmil edebilirsiniz. Peki, Kudüs olayıyla sıkıntıya düşen  adımlar atarak safını belli   Hakimiyet yolunda coğrafyaların ve mil- müşterek karşıt hamlesiyle başarıya ulaştır-
      Mesela Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in  kim? Hangi cephe.? Pentagon-Neo-                     letlerin varlıklarını yok saymayarak, küresel  dı. Şuanda Türkiye yalnız değildir.
    başkenti ilan etmesi…         Con-Evangelist-Yahudi ABD’si….     etti. Bunun en bariz pozitif   ölçekte bölgesel başat devlet ve liderlerle  Oluşan “Müşterek Cephe” Erdoğan’la
      İlk başta hemen başlıyoruz; “Trump,  Mahir Kaynak formülasyonunu bu ola- sonucunu da, BM Kudüs oy-     uzlaşıyla yol almak isteyen bir ABD. ve dolayısıyla, belki de İslam Alemi’yle kahir
    NeoCon-Pentagon-Evangelist-Yahudici  ya uyarlarsak; Olayın sonucu kime yaradı;                  Yakarak, yıkarak, yokederek değil de;  çoğunlukta bir ittifaka varmış görünüyor.
    kesimin istediğini yaptı” demeye…   Merkeziyetçilere, yani karşı cepheye… lamasında aldı. Bu “müşte-     yaparak, inşa ederek imha etmeyi tercih  Bu durum, Erdoğan’a iç siyasette
      Ama kazın ayağı aslında hiç de öyle  Olayda fitili ateşleyen/ateşletilen has  rek cephe oluşumu” olmasa  eden bir ABD.             güç devşirmesini ve iktidarını konsolide
    değil.                oğlan kim; Trump… ABD seçimleri konu-                    Çin, Rusya, Fransa, Türkiye gibi ül- ederek, 2019 seçimlerini kazandıracak ve
      Oyun kurucu “akıl”, müthiş bir “akılla”  sundaki yazımda bahsetmiştim.  idi; BM’den bu sonucun çık-    kelerin bölgesel öncü lider ülkeler olarak  hem de, Ortadoğu’da çok ciddi, bireysel
    hareket ediyor.             Son onbeş güne kadar önde giden   ması –kimse kusura bakma-     kabul edildiği, “Tek güç benim” aforizma- ve devlet boyutlu liderlik rolü verecektir.
      Birkaç adım sonrasını düşünüyor, plan- Clinton’un, kaybedeceğini ve Trump’ın                sından uzak, ama yine büyük güç olmaya  Ki; Erdoğan’ın, Sudan, Çad ve Tunus
    lıyor ve adımı da, başka birine attırıyor. kazanacağını dile getirmiştim.  sın ama- “İslam Alemi ittifa-   devam eden bir ABD.          seyahatlerini ve özellikle Sudan’da Seva-
      Oyunu kuran başka,          Ve Trump’ın, göreve getirenler için  kı” romantizmiyle filan asla    “Özgürlükler ülkesi benim” demeye  kin Ada’sının imarına ilişkin diyaloğu bu
      Oyunda, adımı atan başka.     “en sadık başrol oyuncusu” olacağını, ve-                 devam eden, ama başkalarına özgürlük  bağlamda düşünmek gereklidir.
      Burada, perdenin önündeki Trump.  rilen görevleri yapacağını, kendi kafasın- mümkün olamazdı.(Arap     cimrisi olup; farklı coğrafyalara “özgürlük,  Bu yeni ittifak ve mutabakat sayesin-
      Adımı attıran ise; sanıldığı gibi, Neo- dan birşeyler yapamayacağını ve görevini  dünyasının ne halde olduğu  demokrasi ve insan hakları” sloganıyla  de, önümüzdeki günlerde Suriye, Irak,
    Con-Pentagon-Yahudi cephesi değil.  tamamlayınca da, o görevden gideceğini                  işgale daha usturuplu giden bir ABD. Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde Türkiye
      Adımı attıran, ABD’ye yeni bir çehre,  söylemiştim.           apaçık ortada.) Kudüs oyla-      İngiliz Siyasa’sının hakim olduğu, diplo- etkinliğinin hiç olmadığı kadar arttığını ve
    yepyeni vizyon, yeni bir yönetsel hiyerarşi  Evet…             ması sonrası, Erdoğan nez-     matik reveransların emperyalizme kamuflaj  liderliğinin pekiştiğini göreceğiz.
    kazandırmak ve revize edilmiş güç haline  Şuanda Trump tam da bu işlevini ifa                 yapıldığı, ama “ABD Ötesi Dünya”nın   İç politika bağlamında ise; artık,
    dönüştürmek isteyen “yeni yüzyıl” plan- ediyor.               dinde Türkiye ve tarihimize    şimdiki kadar, yok sayılmadığı bir ABD. Erdoğan alternatifi ihtimalinin minimize
    layıcısı bir akıl.            Yani, sadece verilen görevi yerine ge- yönelik bazı Arap Prensleri    Kısaca, yenilenmiş, revize ve disipline  olduğu, yeni siyaset ve siyasi figürlerin
      Gelin Kudüs olayını birlikte irdeleyelim. tiriyor. Katar ambargosu kararına, Kuzey             edilmiş; farklı güç, oluşum ve temerküz- önemsizleştiği bir döneme girdik.
      Ve bunu da, BM’de oylamada “evet”  Irak referandumuna ve son olarak da Ku- eliyle saldırıları hepimiz   lerin inisiyatifine teslim olmayan, biraz  Medya tarafından dillendirilen Ab-
    diyen 128 ülkeye bakarak değerlendirelim. düs olayına bakınca; Pentagon ABD’sinin  görüyor ve yaşıyoruz.   daha akılla ve uzlaşıyla hakimiyet kurmayı  dullah Gül vb. gibi isimlerle, İyi Parti ve
      ABD gibi bir ülkeye, 128 ülkenin tama- üçüncü golü yediğini görürüz.                    hedefleyen bir ABD.          Meral Akşener’in hiçbir belirleyiciliğinin
    mının karşı çıkması sizce mümkün mü.?  Hatta gol, Trump tarafından adeta                     Bugün ve yarın Türkiye’nin ve Erdo- olmadığını/olmayacağını çok yakın gele-
      ABD’nin bütün tehditlerine rağmen  kendi kalesine atıyor/attırılıyor.                    ğan’ın pozisyonu son Kudüs olayı Türki- cekte hepimiz müşahede edeceğiz.
    128 ülkenin bunu takmaması nasıl bir şey.? Peki bunlar tesadüfi veya Trump’ın                 ye’nin pozisyonunu netleştirdi.     Bu yeni ittifak ve diplomaside eks-
      Üstelik, ABD’nin uhdesine almış gibi  özgür iradesiyle mi oluyor..?                      Safı belli oldu.          trem bir durum sözkonusu olmadıkça,
    görünen, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap  Ya da, Trump’ın narsist, bencil ve ben                 Şu bir gerçektir ki; bu ikili cepheleş- 2018 yılında ülkemizde ciddi ekonomik
    Emirlikleri’nin bile, ABD karşıtı oy kullan- bilirimci şekilde afili imza atmanın şehve-            mede başına buyruk kalabilmek zaten  rahatlama olacağını, 2019 arefesinde tam
    ması sadece halkın tepkisinden çekinildiği  tine kapılmasıyla mı.?                       mümkün değildi. Rusya, Çin, Fransa, İngil- bir icraat yılı olacağını söyleyebilirim. Bu
    için mi.?                Tabi ki, hiç biri…                           tere gibi ülkelerin bile bağlantısız hareket  bağlamda; yurtdışından finansal transfer
      Ve özellikle, ABD’nin mali yardım-  İnce ince, kilim gibi dokuyarak bir                  edemediği bir ortamda, bizim “onurlu  ve yatırımcı gelişleri de hız kazanacaktır.
    larına bağımlı kalmış ülkelerin karşıt oy  noktaya gelmek isteyen, planlarını karşıt              yalnızlık” refleksiyle hareket ederek, tercih  2018 ve 2019 içinde yabancı medyada
    kullanabilmelerinin nedeni sadece özgür  cephenin adeta elini kolunu bağlayarak rea-              yapmamamız makul bir diplomasi olmazdı. ve ülkelerde, Erdoğan’ın bölgesel önemi
    davranmaları mı..?          lize eden ve “akılla” hareket etmeyi prensip                 Gerçekçi olmak zorundayız.    ve liderlik karizmasına ilişkin övücü ma-
      Hayır, hayır hayır…        edinmişlerin pratiklerinden başka bir şey                   Küresel konjonktörün ve coğrafyanın  kale ve söylemlere şahit olacağız.
      Oyun kurucu, oyunu çok güzel kurgu- değildir. Sadece, biz görünenle amel edip,                bize sağladığı avantajlara rağmen pek çok  “Erdoğan Rejimi, Erdoğan diktatörlüğü,
    luyor ve kurguladı.          görünenin arkasına nüfuz edemeyince;                    konuda; savunma sanayi, sağlık, enerji,  ekseni kayan Türkiye” vb. gibi söylemlerin
      Önce Trump’a Kudüs konusunda böyle  kimin neyi, niçin, nasıl ve kimin direkti-                 petrol, bilişim vb. gibi alanlarda ve hatta  son yıllarda dillerden düşmediği bir dünya-
    bir adım attırdı.           fiyle yaptığını anlamıyoruz.                         tarımda bile, hala çok yetersiz haldeyiz. da; bu söylemler değişerek yerini, Türkiye ve
      Sonra aynı Trump’a ülkeleri mali yar- Oyunun sonunda ne olacaktır..?                       Hal böyleyken; “Merkeziyetçi aklın”  Erdoğan övücü yazı ve sözlere bırakacaktır.
    dımları kesmeyle tehdit ettirdi. Ve bu karar  ABD hayatiyetine devam ede-                     başını çektiği cephede yer almamak  Sonuç olarak; oluşan “yeni ittifak” için
    Pentagon-NeoCon-Evangelist-Yahudi   cektir.                                    “Don Kişot”luk olur ve olurdu.  Türkiye konusu netleşmiştir. ABD ile vize
    ABD’sinin isteğiymiş gibi lanse ettirdi. Ama nasıl bir ABD..?                             Türkiye ve Erdoğan yönetsel ve  sorununun bile sonlanması bunun son
      Peki geldiğimiz noktada durum ne…   Yönetimde ve karar süreçle-                        Devlet aklıyla hareket ederek, asgari  işaretidir. Artık Erdoğan alternatifi düşün-
      Daha önceki yazılarımda “Merkeziyet- rinde Pentagon-Evangelist-Neo-                       müştereklerde ittifak esasına dayalı  cesi sona ermiştir denebilir.
    çi” kesim diye söylediğim cephenin küresel  Con-Yahudi etkisi azalmış bir ABD.                   adımlar atarak safını belli etti. Bunun  Önümüzdeki yıllar Erdoğan liderliğin-
    bazlı hakimiyet olgusunda, bir adım daha  Yani hakimiyet aracı olarak, terör,                    en bariz pozitif sonucunu da, BM  de bir Türkiye’nin, liderleşmesi boyutlu
    ilerlediği görüldü. Bu oylama ile, bu kesi- silah, kaos ve savaşı birincil alternatif                Kudüs oylamasında aldı.     gelişmelere gebedir.
    min oluşturmaya çalıştığı ve tüm dünyayı  düşünmeyen ABD.                               Bu “müşterek cephe oluşumu” ol- Bir sonraki Portreler yazımızda buluş-
    kapsayan cephe genişledi, saflar sıklaştı ve  Kurumlararası acımasız çatışmaları                  masa idi; BM’den bu sonucun çıkması  mak ümidi ile Allah’a emanet olun sevgili
    adeta, oylamayla deklarasyona dönüştü. bitirmiş ve bir noktada, kamusal uzlaşmayı                  –kimse kusura bakmasın ama- “İslam  okurlarım...
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11