Page 6 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:106
P. 6

Portreler                                                     kayda değer bir negatif etki uyandırmıyor bile. Çünkü bu kuruluşların

                                                                Dikkat edin; eskiden not düşürülmesi ciddi kargaşa ve karmaşaya
                                                                sebebiyet verirken; şimdi ekonomi piyasalarında ve halk nezdinde

                                           Cengiz AYGÜN              kimlere ve ne için tetikçilik yaptığını hemen herkes görmeye başladı.                IMF MERAKLILARINA VE    KRİZ TELLALLARINA DUYURULUR


        Sevgili Portreler okurları, yeni  rarası boyutta görüşme ve istişareleri              kriz köpürtmesi yaptıklarını düşünü-  Uluslararası arenada farklı güçler,
        bir sayıda daha sizlerle bera- aralıksız sürdürüyor. Ve bu konuda                 yorum.               gruplar, dinamikler oluştu ve gelişti.
    eber olmanın haklı gururunu     özellikle seçim sonrası ciddi radikal                   Ama bilinsin ki; seçim sonrası   Yeni ekonomik enstrümanlar ve
    yaşıyorum.             önlem, karar ve reformlar planladığını                 oluşturulacak “milli, yerli, kararlı,  paradigmalar var artık.
      İki günlüğüne Güney Kore’ye gidip  düşünüyorum. Dış kaynaklı ekonomik                 liyakat, ehliyet ve deneyim sahibi   IMF’in Coteralli’ler dönemi, gel-
    geldim.               tahriklerle, içerde algı operasyonu                  ekonomi yönetimiyle” ekonomik    memek üzere bitti.
      Ülkemiz ekonomisine dair dış ya- yapanlar kimdir, nedir, necidir çok iyi                parametreler bugünden çok daha iyi   Artık siz de, hem kendinize hem
    tırım ve finansal kaynak gelişiyle ilgili  biliyor.                            noktalara gelecek, kriz tellallığı ve IMF  ülkemiz ekonomisine güvenin, inanın
    çok ciddi duyumlarım oldu.       Ama sabırla bekliyor ve seçim                    kapısı meraklıları boşa düşecektir. ve sorumluluk içinde olun.
      Türkiye Ekonomisine dair olumsuz  sonrası bombaları patlatacak.                      Seçim sonrası Mart-2019 Yerel Se-  Ülke ekonomisi için taşın altına
    konuşanlara, kriz tacirlerine, ulusal ve  Tarafsızlık ve objektivite konusun- Buradan IMF’in ekonomik  çimlerine kadar elli milyar dolarlık bir  elinizi sokun.
    uluslararası ekonomik tetikçilere inat,  da artık hiçbir kabul edilebilirliği kal- jandarmalığına davetiye  kaynağın geleceği nerdeyse kesinleş- Kur artışı, borç yönetimi filan falan
    çok güzel gelişmeler oluyor ve olacak. mayan bu ve diğer kuruluşların verdiği               miş durumdadır.           diyerek kriz senaryolarıyla hareket
      ABD NeoCon’ların ve Yahudi-   notlar artık kendi varlıklarını tartışılır  çıkartan, ekonomi kötüye   Çin, Kore, Hongkong, Singapur  etmeyin.
    ci-Tetikçi dercelendirme kuruluşları- ve yok haline getirdi.        gidiyor diyen ve ülke eko-  başta olmak üzere, Avrupa, İngilte-  Ekonomik söz ve söylemlerinizle
    nın Türk ekonomisine manipülasyon   Dikkat edin; eskiden not düşürül-   nomisinin uluslararası kimi  re ve hatta ABD menşeili çok ciddi  Türkiye hasımlarının değirmenine su
    ve negatif algı amaçlı not düşürme  mesi ciddi kargaşa ve karmaşaya sebe-                 yatırımcı fonların dikkati ülkemize  taşımayı bırakın.
    saldırıları sürüyor.        biyet verirken; şimdi ekonomi piyasa-   tefeci kuruluşlara teslime  odaklanmış durumdadır.         Hatta yurtdışına kaçırdığınız ama
      Daha dün S&P denen –sözüm    larında ve halk nezdinde kayda değer   mecbur olduğunu dile geti-    Yeter ki; seçim sonrası ekonomi  gizleyemediğiniz kaynakları, bence
    ona- derecelendirme kuruluşu, arka- bir negatif etki uyandırmıyor bile.                  yönetimini sağlam oluşturalım, reel ve  şimdi yeniden getirmeyi başlatın.
    sındaki Türkiye düşmanı grupların ta- Çünkü bu kuruluşların kimlere    ren işadamı ve iş çevrelerine  sağlıklı kararlar alalım.       Getirin ki; ülke vatandaşı bile
    limatıyla Türkiye’nin notunu düşürdü. ve ne için tetikçilik yaptığını hemen  sesleniyorum. Sizler kaygıyla,  Ekonomik dedikodulara meydan  olmayan ama küresel denklemde
      Standart and Poors’un bu saldırısı  herkes görmeye başladı.                      vermeden, akıllı ve akılcı politikalarla,  ülkemizin stratejik ve konjonktürel
    şaşırtıcı olmadı.           Son altı ay içinde ülkemize ciddi   tedirgin ve hatta art niyetle  kararlı ve inançlı şekilde yürüyelim. önemini bilen ve yatırım için gelmek
      Asıl dikkat çeken ise; içerdeki  finansal kaynak transferleri yapıldı. konuşurken ve asıl bu söylem   Buradan IMF’in ekonomik jan-   isteyenler kadar olsun, biraz akıllı
    işbirlikçilerin, sermayedarların ve  Kore’de Türkiye Ekonomisine dair   ve eylemlerinizle ekonomiye  darmalığına davetiye çıkartan, eko- olun.
    Türk Ekonomisinin bazı aktörlerinin  katkı sağlayacak çok önemli görüşme-                 nomi kötüye gidiyor diyen ve ülke   Biraz olsun milli olun ve ekonomik
    kur sıkıntısı üzerinden IMF ile yeni  lerin yapıldığını duydum.       zarar verirken; uluslararası  ekonomisinin uluslararası kimi tefeci  milliyetçilik yapın.
    anlaşmaların yapılması gereğini dile  Uzak Doğu sermayesi üzerinde de   pek çok kuruluşlar, fonlar ve  kuruluşlara teslime mecbur olduğunu  Bu bağlamda, şimdiden yurtdışı
    getirmesi oldu.           çok ciddi etkisi bulunan uluslararası                 dile getiren işadamı ve iş çevrelerine  ekonomik varlıklarınızı kendiniz iste-
      “Yok efendim, önümüzdeki gün-  grup ve lobilerin önümüzdeki günler   gruplar Türkiye’nin global  sesleniyorum.            yerek getirin.
    lerde kur artacak, sıkıntılar çoğalacak  ve çok yakın gelecekte ülkemize yatı- denklemdeki yerini, anlam  Sizler kaygıyla, tedirgin ve hatta art  İnanın yarınlarda getirmek duru-
    ve IMF’e muhtaç hale geleceğiz. En  rım planları konuşuldu.         ve önemini sizden daha iyi  niyetle konuşurken ve asıl bu söylem  munda ve zorunda bırakılabilirsiniz.
    iyisi o noktaya gelmeden biz IMF’le  Özellikle iş çevrelerinin bu noktaya                ve eylemlerinizle ekonomiye zarar ve- Benden söylemesi…
    yeni bir anlaşma yoluna gidelim.”  dikkatini çekmek istiyorum.         görüyor ve biliyor.    rirken; uluslararası pek çok kuruluşlar,  Not: Herkes beni iyi bilir. Bun-
    (borç alalım ve IMF’in kontrolüne   İki-üç ay içinde 15 milyar dolayın-                 fonlar ve gruplar Türkiye’nin global  ları söylerken de kimsenin yalaka-
    girelim) diyebiliyorlar.      da bir kaynak akışı olacaktır.                     denklemdeki yerini, anlam ve önemini  sı, övücüsü veya ütopik söylemcisi
      Kaygıyla bunları dillendirenlerden  Ve özellikle seçim sonrası süreçte                 sizden daha iyi görüyor ve biliyor. değilim. Öngörmediğim, bilgi sahibi
    çok, maalesef art niyetle bu söylemleri  kısa-orta ve uzun vadeli yatırımlar                 Sizlerin kriz tellallığı yapmanı- olmadığım ve net algılamadığım hiçbir
    yayanlar daha fazladır.       ve kaynakların Türkiye’ye geldiğini                  za rağmen, onlar daha uzun vadeli  konuda konuşmam.
      Şimdi, şuana dek bildiklerim ve  göreceğiz.                              ekonomik planlarla Türkiye’ye gelmek  Haaa… yine bilen bilir beni.
    son Güney Kore’de duyumladıklarım   Seçim sonrası Kanalistanbul başta                  istiyor ve gelecekler.         Ekonomik konularda birşeyleri
    çerçevesinde, olan ve olası önemli  olmak üzere, şuanda adı söylenmeyen                   Ha bu arada; IMF’cilik artık demo- konuşuyorsam da; dikkate ve ciddiye
    gelişmeleri paylaşmak istiyorum.  başka büyük projeler için de finans-                  de oldu.              alan kazanır ve her geçen gün söyle-
      Öncelikle şunu belirtmek iste-  man görüşmeleri yapılıyor.                        Doksanlı yılların refleksiyle hareket  diklerimin pratize olduğunu görür ve
    rim ki; Erdoğan ekonomik gidişatın   IMF diyen işadamları ve iş çevre-                  ederek; IMF’i ve onun müfettişlerinin  yaşar.
    her ayrıntısına hakim. Bu bağlamda,  lerinin bu gelişmelerden haberinin                  ülkemize ve özellikle yöneticilerimize  Bir sonraki Portreler yazımızda bu-
    güncel ve geleceğe dair ekonomik  olmadığını ve/veya kısmen oluyorsa                   parmak salladıkları dönemin nostalji- luşmak ümidi ile Allah’a emanet olun
    iyileşme konusunda ulusal ve ulusla- da pek de iyi niyetli olmadıkları için                sine girmeyin.           sevgili okurlarım...
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11