Page 6 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:115
P. 6

6    YORUM                       Tarih asla unutmaz                       (25 Şubat 2013) Hocalı soykırımı!  halesi 1992’de Ermenistan ve Azerbay- lık ve tereddüt dönemi geçirdiği de
                  Kenan   (2 Mart 2014) “Hocalı Soykırımı” Ermeni- can arasında genel savaşa dönüşüyor. görülüyor.
                   AKIN   lerin yüz karasıdır!        Ermeniler Hocalı’da, 83 çocuk, 106 kadın  Gerek, Suriye gerek Irak’ta Türkmenlerin
                       (2 Mart 2015) Ermeniler “Hocalı Soykırı- ve 70’den fazla yaşlı, 487’si vücutlarında  de, bu tür bir kıyıma maruz kaldıkları
             kakin@ogunhaber.com
                       mı”nın hesabını vermeli!      ağır hasar bırakılarak toplam 613 kişiyi  ve soydaşlarımızı daha büyük katliamın
                       (20 Şubat 2017) “Hocalı Soykırımı” niçin  katlediyor. 1275 kişi kaçırılarak ağır iş- beklediğini de tekrar tekrar hatırlatma-
                       sorgulanmıyor!           kenceler uygulanıyor, 1165’i kurtarılmış  mız önem taşıyor.
     Gerçekten de, “Hocalı Soykırımı”nın  Nitekim değerli yazarımız, Selcan Taşçı  ise de, 110 kişinin akıbetleri hakkında  Unutulmamalıdır ki, tarih hiçbir vahşeti,
     hâlâ sorgulanmaması hatta gündeme  Hamşioğlu’nun Hocalı Soykırımı’nı dile  her hangi bir bilgi bulunamıyor. acıyı asla unutmuyor ve unutturmuyor.
     getirilmek istenmemesi bir “yüz karası”  getiren yazısı, gönüllere su serpmiş  Cesetler üzerinde yapılan inceleme- Bu arada, 03.03.2014’te Azerbaycan An-
     olarak kalmaya devam ediyor.    bulunuyor.             lerde bir çoğunun yakılmış olduğu,  kara Büyükelçisi Sayın Faig Bağırov’dan
     Gerçi, özellikle Müslüman dünyasının                  gözlerinin oyulduğu tespit ediliyor. aldığımız mektuptan bazı pasajları bir
     maruz kaldığı katliamlar nedense hep  Zaten, bu katliamı her fırsatta dile  Hamile kadınlar ve çocukların da bu  kere daha açıklamak önem taşıyor.
     unutturulmak isteniyor.       getirip, gündemden düşürmemek de  vahşete maruz kaldığı belirleniyor.
                       bizlere düşüyor.                            “1992 yılı Şubat ayında “modern” dünya-
     Unutturulmak istenen soykırımlardan                   Her ne kadar; Rusya, ilgisinin olmadığını  nın gözleri önünde, genelde uluslararası
     birinin de, Hocalı Soykırımı olduğunu  Ancak, kendi iç sorunlarıyla boğuşan  iddia etse de Rus ordusuna ait 366. Ala- hukukun, özelde ise uluslararası savaş
     her fırsatta haykırmak icap ediyor. ülkemizin, bu insanlık ayıbını pek kaale,  yın 1991’in sonbaharından beri Erme- hukukunun hiçe sayılarak bebek, çocuk,
                       almadığı özellikle medyanın adeta
     Aslında, bu felakete baş başa kalan  susması “elem” veriyor.      nilerin safında savaştığı, alaydan kaçan  kadın, yaşlı demeden yüzlerce sivilin en
     Azerbaycan’ın gayretleri daima kendini                 dört askerce doğrulanıyor.     acımasız yöntemlerle Ermeni birlikleri
     hissettiriyor.           Her şeye rağmen, Türkiye’yi yalan dolan  10 bin nüfuslu Hocalı’da olaylar sırasın- tarafından katledilmesi Azerbaycan’ın
                       iddialarla dünyaya soykırımcı ilan etme-
     Bu arada, Türk medyasında da bir takım  ye kalkışan Ermenilerin, “Hocalı Vahşeti”- da yaklaşık 3 bin Azerbaycanlı yaşıyor- sinesinde unutulmaz yaralar açmıştır. Bu
     haberler, yazılar ve yorumlar yayınlanıyor. ni bütün dünyaya duyurmak millî görev  du. Saldırıda ölenler hakkında verilen  büyük yaranın acılarını bizler ve bütün
                                                           kardeşlerimiz ebediyete kadar ruhları-
     Özellikle, Yeniçağ Gazetesi bu “görevi”  oluyor.            resmî rakam 613 kişi olmakla birlikte,  mızda hissedeceğiz.
     ihmal etmiyor.           “Hocalı Katliamı”nın, Rus askerlerinin  şehit edilen Azerbaycanlıların binlerce  Sizin Hocalı Soykırımı ile ilgili kaleme
                                         kişi olduğu belirtiliyor. Saldırılar sırasın-
     Tabii ki, sütunumuzda da “buruk” bir  desteğiyle, 25-26 Şubat 1992’de Ermeni  da, Hocalı’da yaşayan Ahıska Türkleri de  aldığınız makaleler hakkında bilgi sahibi
     şekilde yer alıyor.        kuvvetlerince yapıldığı artık bütün ay- evlerinde yakılarak öldürülüyor. olduktan sonra, bir kez daha Büyük Ata-
     Son yıllarda yazdıklarımız şöyle sıralanı- rıntılarıyla ortaya çıkmış bulunuyor. Kıbrıs ve Kerkük gibi millî davalarını bile  türk’ün “Azerbaycan’ın kederi kederimiz,
     yor;                Ermenilerin 1988’de Karabağ’ı Ermenis- unutturacak “vahim” gelişmeler içinde  sevinci sevincimizdir.” vecizesinin akla
     (27 Şubat 2012) Hocalı hiç unutulur mu?  tan’a bağlamak üzere başlayan müda- kendini bulan milletimizin bir şaşkın- gelmemesi imkansızdır.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11