Page 6 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:100
P. 6

6                                             Eğitim
                            Yeni sınav sistemi kaygıları azaltacak


               KONUK YAZAR

            Dr. Hakan ARIDEMİR
                               YÖK Başkanı Prof Dr. Yekta                                    gilendirmelerde bulunan Kösegil, “
                               Saraç tarafından “Yükseköğre-                                   İkinci oturum sınavına baktığımızda
      Tunus üzerine notlar            etim Kurumları Sınavı” olarak                                      ise lisans bölümlerini isteyen öğren-
                            açıklanan yeni sistemin öğrencilere
                                                                                cilerin gireceği sınav olacak. Birinci
                            birçok kolaylık sağladığını dile getiren                                 oturumla ikinci oturum arasında din-
        El Bab-ı Afrika olarak bilinen “Afri-  Nişantaşı Üniversitesi Rehberlik ve Ka-                                 lenme ve bir nefes arası olacak. İkinci
      uka’nın Kapısı Tunus”, tarih boyunca    riyer Daire Başkanı Nazik Kösegil, “Uy-                                 oturumda alan bazlı sınavlar olacak.
      Afrika kıtasının kültürel mirasının belirleyicisi  gulamada öğrencileri zorlayan özellikler                             Temel Yeterlilik Sınavı’dan 180 ve
      olmuştur. Özellikle Sfax, Monastir ve Sousse  ortadan kalktı” dedi. Sınavın nasıl ger-                               üzeri puan alamayan öğrencilerin alan
      şehirleri arası çok stratejiktir, bu bölge Afrika  çekleşeceği hakkında bilgilendirmelerde                             sınavları puanı hesaplanmayacak. Bu
      medeniyetini derinden etkilemiştir.     bulunarak bir önceki sistemde yaşanan                                  durumda olan öğrenciler alan sınav-
       Uzun yıllar Fransız, Alman, İtalyan ve İngiliz  olumsuzlukların ortadan kalktığını                                larına girseler dahi netleri geçersiz
      turistlerin gözde tatil yeri iken birkaç yıl önce- ifade eden Kösegil, “Yeni üniversiteye                              sayılacak. Geçen yıl YGS’de de benzer
      sinde düzenlenen iki terör saldırısı yüzünden bir  giriş sistemine bakıldığında öncekine                              bir durum vardı ve 160 soruda 35 ve
      anda Avrupalı turistler bu ülkeden uzaklaşmıştır.  göre daha sade uygulanması kolay bir                               üzeri alan öğrenciler 180 puan barajını
      Terör saldırılarından özellikle 2015 yılında Sous- sistem olarak karşımıza çıktı. Bir önceki                            geçebiliyordu. Bu ise Temel Yeterlilik
      se’da yapılan saldırı bölgede çok yankı uyandır- sistemde devam eden uygulamalar da                                 Sınavı’nda yer alan 80 sorunun belirli
      mıştır. Bunda Sousse’nın Tunus içindeki stratejik  mevcut ama genel olarak bakıldığında                               bir oranını geçen öğrenci 180 ve üzeri
      konumu da etkili olmuştur. Sonrasında ülkeye  sınav aşamalarının sona ermesi, sınavın                                puan almış olacak. Öğrenciler ilk
      Rus turistlerin ilgisi artmıştır. Türkiye Rusya  tek günde iki oturum olarak gerçekleş-                               oturumdan çıktıklarında 180 puan
      ilişkilerinin kötüleştiği dönemde gelen Rus turist  mesi çok olumlu değişikliklerdir. Siteme  MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN  rencileri için olumlu olan durumlardan  alıp alamadıklarını bilmeyecekler ve
      sayısı rekor kırmıştır. Her geçen gün Rusya’dan  genel olarak baktığımızda Haziran ayında  OLUMLU DEĞİŞİKLİKLER biri Temel Yeterlilik Sınavı’ndan alınan  bazı öğrenciler puanları hesaplanma-
      turizm için gelenlerin sayısı artmaktadır. Ülkenin  tek bir gün ve iki oturumdan oluşacak.  Yeni sınav sisteminin diğer olumlu  tek puanı kendi bölümünü seçtikleri  yacağı halde ikinci oturuma girmek
      maksimum turist kapasitesi 6,5 milyon olarak  Birinci oturum Temel Yeterlilik Sınavı  noktalarına değinen Nazik Kösegil,  takdirde ek puanla birlikte yerleşme pu- durumunda kalacak. Öğrencilere bu
      belirtilmektedir. Komşu ülkelerden Cezayir daha  herkesin gireceği zorunlu bir oturum  “Geçen sene yaşadığımız meslek lisesi  anının hesaplanacak olmasıdır. Dolayı- iki sınav sonucunda Temel Yeterlilik
      kapalı bir toplum olduğu için pek çok Cezayirli  olacak. Oturumun içeriğinde Türkçe ve  öğrencilerinin üniversiteye yerleşmesi  sıyla öğrencilerin geçen sene yaşadıkları  Sınavı’nın yüzde 40’ı alan sınavlarının
      turist tatile Tunus’a gelmektedir. Libya’dan da  Matematikten 40’ar soru olacak. Bu 80  ile ilgili krizlerin hepsinin de bu sistemle  mağduriyetin büyük bir kısmının bu  yüzde 60’ının birleştiği bir sayısal,
      gelen çoktur ve gelenler hep üst gelir grubundan  soru da ortak müfredat dediğimiz 9. ve  birlikte aslında ortadan kalkacağını  sene çözümlenmesi mümkün olacak”  sözel ve eşit ağırlık puanı gelecek.
      oldukları için özellikle tatil yerlerindeki fiyatlar  10. sınıf konularını kapsayacak. 9. ve 10.  görüyoruz. Meslek lisesi öğrencilerinin  ifadelerini kullandı. Dolayısıyla geçen seneki 18 puan türü
      çok pahalıdır. Üç aylık yaz sezonunda otellerin  sınıf konuları tüm lise türlerinde görülen  kendi bölümlerini veya diğer bölümleri        karmaşası ortadan kalkacak. Öğrenci
      günlük fiyatı 100 dolar ile 150 dolar civarıdır  yani öğrencilerin akademik olarak bildiği  seçmesinde olumlu bir durum olarak  “YENİ SINAV SİSTEMİ İLE KAYGILAR AZALIYOR” tek bir puanla kendi bölümlerini seç-
      ki bu fiyatlara sadece kahvaltı dahildir. Sezon  ve bilmesi gerek konulardır” dedi. karşımıza çıkıyor. Yine meslek lisesi öğ- Sınavın ikinci oturumuyla ilgili bil- me hakkına sahip olacaklar.” dedi.
      dışında ise fiyatlar 30 dolara kadar gerilemek-
      tedir. Başkent Tunis, Gammart, Hammamet ve
      Sousse önemli turizm merkezlerindendir.
       Tunus ekonomisi her geçen gün gelişmektedir.
      Tunus nüfusu 11 milyon civarındadır ama Fas ve
      Cezayir ile birlikte düşünüldüğünde bu rakam
      60 milyona çıkmaktadır ve bu nüfus yüzde 85
      ithalata bağımlıdır. Ülkede çoğunlukla menşei
      üç bölgeden ürün vardır. Bu ürünler Çin üretimi,
      Avrupa üretimi ve Türkiye üretimi ürünledir.
      Türk yatırımcı sayıca azdır, özellikle Rusya ve
      Orta Asya ile kıyaslandığında çok düşük bir Türk
      yatırımcı vardır. Türkiye ile dış ticaret düşünül-
      düğünde Tunus aleyhine bir açık vardır ve bu
      açığın giderilmesi için Türkiye’nin de Tunus’tan
      özellikle fosfat ve zeytinyağı alması yönünde ta-
      lepler vardır. Tunus Dinarı Türk Lirası karşısında
      değerlidir. Bir Tunus Dinarı 1,5 TL civarındadır.
       Sosyal yaşamda Türk dizileri çok popülerdir,
      özellikle Muhteşem Yüzyıl ve Kurtlar Vadisi çok
      izlenmektedir. Necati Şaşmaz burada Murad
      Alemdar olarak bilinmekte ve çok ünlüdür.
      Halk arasında Türkiye ve Türkler çok sevil-
      mektedir, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
      Tayyip Erdoğan’a duyulan hayranlık çok üst
      seviyededir. Tunus halkında Türkiye’nin algısı
      neredeyse ABD ve Avrupa ile yarışmaktadır
      denilse abartılmış olmaz. 15 Temmuz’da bir kez
      daha Türkiye’ye olan hayranlık artmıştır. Türk
      halkının büyük bir iş başardığı söylenmektedir.
      Hatta burada yaşayan Türk vatandaşları arayan
      Tunuslular “bizim yapabileceğimiz bir şeyler var
      mı?” şeklinde destek dahi olunmuşlardır.
       Katar krizinde bir miktar ilişkiler bozulur gibi
      olmuştur çünkü ülkede Suudi Arabistan’ın da
      ağırlığı vardır. Krizde siyasi olarak Suudi tarafı
      ağır basmış hatta Türk tekstil ürünlerine ekstra
      vergi konulması bile gündeme getirilmiş ama
      sonrasında siyasi ilişkiler normalleşmiştir.
       Siyasi olarak Ben Ali’nin gitmesi halkı ikiye
      bölmüş bir kısım halk olumlu karşılarken bir
      kısmı olumsuz karşılamıştır. Halk Ben Ali’den
      çok karısı ve karısının akrabalarını suçlamak-
      tadır. Ben Ali taraftarları rüşvet yolsuzluğa
      bulaşanların karısının akrabaları olduğunu
      söylemektedirler. Ben Ali sonrası Nahda ha-
      reketinin lideri Gannuşi, siyasi olarak önemli
      bir karakterdir. Gannuşi’ye olan halk desteği
      her geçen gün artmaktadır. Halk kahramanları
      Habib Burgiba’ya çok saygı duyulmaktadır.
      Tunus’un Atatürk’ü denmektedir.
       Türkiye için en stratejik hamle buraya bir sivil
      havaalanı yapması ve bütün Afrika ülkelerine
      uçuşları burası üzerinden yönlendirmesi olacak-
      tır. Aslında Enfidha’da bir havaalanını vardır ve
      TAV işletmektedir, bu dahi geliştirilirse şimdilik
      yeterli olacaktır. TAV 40 yıllığına ve 550 milyon
      dolar yatırım planıyla sözleşme yapmıştır.
       Tunus’la ilgili olarak Türkiye’nin Afrika
      stratejisi için ilk söylenebilecek, bu ülkenin bir
      atlama noktası, aktarma durağı olabileceğidir.
      İkinci olarak Tunus liman merkezi olabilir,
      bunun için Sfax, Tunis ve Bizerte limanları
      kullanılabilir. Ayrıca yeni bir liman inşası
      için Zarzis en uygun bölgedir çünkü Libya’ya
      yakın ve stratejik bir önemdedir.
       21.yy Afrika kıtasının yüzyılı olacaktır. Önü-
      müzdeki dönemde yaklaşık 1.2 milyar nüfuslu
      kıtada her alanda yatırımlar artarak devam
      edecektir. Çünkü gerek Avrupa’nın gerekse
      ABD’nin refah düzeyinin ve yaşam standardı-
      nın, değerlerinin korunması Afrika kıtasından
      gelen göç akınlarının, mülteci hareketliliğinin
      önlenmesi ile mümkün olacaktır. Bu sebeple
      büyük güçler Afrika ülkelerinin yaşam standar-
      dının artırılmasını isteyecek ve bu yöndeki her
      türlü girişimi desteklemek zorunda kalacaktır.
       Sonuç olarak, Türkiye ile Tunus ilişkileri çok
      stratejik önemdedir. Özellikle deniz ve hava
      ulaşımı ve taşımacılığı açısından Afrika kıtasının
      en stratejik noktalarından biri olan Tunus, ge-
      lecek dönemde karşılıklı kazan kazan politikası,
      eşitliği ve bağımsızlığı önemseyen bir ilişki
      düzeyi ve ortak tarihi, kültürel mirasın ortaya
      çıkarılması ile Türkiye’nin bölgedeki en önemli
      müttefiklerinden biri olacaktır.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11