Page 7 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:116
P. 7

HABER 7

     çocuKlARA güvenli yAşAm eğitimi


     İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çocuk-
     lara yönelik güvenli yaşam, bilinçlendirme
     eğitimleri gerçekleştiriyor. İBB Afet ve
     Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) yıl
     boyunca devam eden eğitimlerde ilk
     ve ortaokul öğrencilerine, afet sırasında
     ve sonrasında neler yapılması gerektiği
     bilgileri veriliyor. İstanbul Büyükşehir Be-
     lediyesi her yıl eğitim ve öğretim dönemi
     boyunca “Güvenli Yaşam Eğitimle Başlar”
     sloganıyla afetlerden korunma eğitimleri
     düzenliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye-
     si’nin Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)
     ve İBB Çocuk Meclisi işbirliğinde yapılan
     eğitimler, İstanbul’daki ilk ve ortaokul öğ-
     rencilerine yönelik düzenleniyor. Afet eği-
     timleri ile çocuklar üzerinde afet bilincinin
     yerleşmesi, olası afetlere karşı hazırlıklı
     olmaları ve afetler sırasında, sonrasında
     neler yapmaları gerektiği ile ilgili bilincin
     oluşturulması amaçlanıyor.
     Teorik ve uygulamalı eğitim
     Afet eğitimleri İBB AKOM’un eğitim
     merkezinde gerçekleştiriliyor. AKOM
     uzmanları tarafından verilen eğitimlerde
     öğrencilere afet öncesi alınması gereken
     tedbirler ve afet sonrası yapılması gere-
     kenler sözlü olarak anlatılırken, Türkiye ve
     İstanbul’da yaşanan sel, deprem ve heye-
     lan gibi afetlerden elde edilen videolar ve
     fotoğraflar izletiliyor. Hazırlanan sunum ve  tülü sağanak yağışlar, seller, heyelanlar,  yana her yıl düzenli olarak devam ediyor.  yesi, ilköğretim ve anaokulu çağındaki
     simülasyonlarla olası afetlerde uygulamalı  çamur akıntıları, sıcak hava dalgaları gibi  2015 yılından itibaren İBB Çocuk Meclisi  çocukların deprem ve afetler konusunda
     olarak neler yapılması gerektiğini öğre- afet konularında eğitim verilerek, güvenli  tarafından düzenlenen eğitimlere 2018  bilinçlendirilmesi için çalışmaları kap-
     nen çocuklara tatbikatlar da yaptırılıyor. yaşam bilinci oluşturulmaya çalışılıyor. - 2019 eğitim öğretim yılı itibariyle 102  samında bir de çizgi film hazırlattı. İBB
     AKOM’da uzmanlar tarafından verilen  2018-2019 öğretim yılında 102 okul 6  okuldan 6 bin 700 öğrenci katıldı. 2006  ve TRT Çocuk işbirliğinde çocukların
     eğitim kapsamında; deprem, yangın,  bin 700 öğrenciye eğitim      yılından bu yana ise 800’ü aşkın okuldan  kahramanı ‘Rafadan Tayfa’ ile hazırlanan
     parlama, patlama, rüzgarlar, fırtınalar,  İstanbul Büyükşehir Belediyesi afetten  36 bin 363 öğrenci afet eğitimlerinden  çizgi film serisiyle çocuklara doğal afetler
     kasırgalar, kar fırtınası ve çığ, gök gürül- korunma eğitimlerine, 2006 yılından bu  faydalandı. İstanbul Büyükşehir Beledi- ile ilgili bilinçlendirme yapılıyor.


                                         Hayvanlara eziyete sıfır tolerans                                         Beyoğlu Belediyesi’nden Cumhurbaş-  kında bilgi aldı. Beyoğlu Belediye Başkanı
                                         kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla  Yıldız’dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
                                         “Hayvanlara eziyete sıfır tolerans” sloga- Erdoğan’ın talimatıyla ‘hayvanlara eziyete
                                         nıyla hazırlanan hayvan hakları düzenle- sıfır tolerans’ sloganıyla hazırlanan hayvan
                                         mesine destek geldi. Veteriner İşleri Mü- hakları düzenlemesine de destek geldi.
                                         dürlüğü’nü ziyaret eden Beyoğlu Belediye  Yıldız, “Bizde müdürlüğümüzden gerekli
                                         Başkanı Haydar Ali Yıldız “Biz de müdürlü- bilgileri aldık. Bu konudaki hazırlıklarımızı
                                         ğümüzden gerekli bilgileri aldık. Üzerimi- yapıyoruz” diyerek belediye olarak sokak
                                         ze düşen hazırlıklarımızı yapıyoruz” dedi.  hayvanlarını koruma konusunda hassa-
                                         31 Mart Yerel Seçimleri ile birlikte Beyoğ- siyet duyduklarını ifade etti. Daha sonra
                                         lu’nun yeni belediye başkanı olan Haydar  geçtiğimiz günlerde taşınan Atatürk Ha-
                                         Ali Yıldız, yeni görevinde ilk kez Beyoğlu  valimanı’nda kalan ve belediyenin bulup
                                         Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve  bakımlarını yaptığı bir kediyi sahiplenen
                                         Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdür- Seval Ofluoğlu’na teslim eden Başkan Yıl-
                                         lüğü’nü ziyaret etti. Başkan Yıldız burada  dız, ardından Temizlik İşleri Müdürlüğü’nü
                                         incelemelerde bulunarak çalışmalar hak- kontrol edip personelle selamlaştı.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12