Page 7 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:101
P. 7

Ekonomi                                              7


                                                                                      Ali Sait Mökükçü
                                                                                     asmokukcu@ogunhaber.com
                                                                               Yeni torba yasa ile
                                                                               vergi düzenlemeleri


                                                                                 Türkiye Büyük Millet Meclisinde
          Aktarlar                                                                 ekabul edilerek yasalaşan 7061
      üniversitelileşiyor                                                               sayılı Bazı Vergi kanunları ile diğer
                                                                              Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılması-
                                                                              na Dair Kanunda vergi üzerinden çok
      BAKDER Yönetim Kurulu Başkanı Murat                                                       sayıda değişiklik yapılmıştır. Bunlar-
    eTop, üniversitelerin tıbbi ve aromatik                                                       dan bazılarını paylaşalım.
    bitkiler bölümü mezunlarının aktarlarda çalı-                                                     1-Kira geliri elde edenler için bir
    şabilmesi için bakanlıkta çalışma başlatıldığını                                                  düzenleme. Yıl içinde kira geliri elde edipte
    söyledi. Top, “Aktarlarda, tıbbi ve aromatik                                                    beyanname verenler için Gelir Vergisi Ka-
    bitkiler teknikerlerinin çalışmaya başlamasıyla                                                   nunun 4. Maddesinde kazançları üzerinde
    tüketiciye ürün tanıtılırken bilimsel bilgileri                                                   %25 olan Gider tutarları %15 olarak tespit
    ışığında sunulması hem tüketici hem de aktar                                                    edilmiştir. Böylece Yıllık kira kazançların-
    açısından önemli bir fayda sağlayacak” dedi.                                                    dan %25 indirimi tercih edenler %15 ola-
      Birleşmiş Aktar Baharatçı ve Üreticileri                                                     rak indirecekler ve daha fazla verecekler.
    Derneği (BAKDER) Yönetim Kurulu Başkanı                                                        2-Kurumların vergisinde yapılan de-
    Murat Top, üniversitelerin tıbbi ve aromatik                                                    ğişiklik, Kurumlar Vergisi 32. Maddede
    bitkiler bölümünden mezun öğrencilerin,         Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak:                      balrtilen Kurumlar vergisi oranı %20 de
    aktarlarda çalışması ile ilgili bakanlıkla gö-                                                   %22 ye çıkarılmaştır. Bu konuda Bakan-
    rüşüldüğünü ve bu konu hakkında çalışma                                                       lar Kurulu kararı yetkiledirilmiştir.
    başlatıldığını açıkladı. BAKDER Yönetim       DIŞA BAğIMLILIktAN                                        3-Motorlu Taşıtlar Vergisinde değişik-
    Kurulu Başkanı Top, “Ülkemizde 38 üni-                                                       lik, 01.01.2018 Tarihinden itibaren Motorlu
    versitemizin sağlık meslek yüksek okulları                                                     Taşıtlar vergisi hesaplamasına uygulanan
    bünyesinde faaliyet gösteren tıbbi ve aro-                                                     değerlerde düzenleme yapıldı. Buna göre
    matik bitkiler bölümü 2001 yılından bu yana           kurtuLAcAğIz                                    Motorlu Taşıtın İlk alındığı tutar,İthalatı
    mezun vermekte ve mezun sayısı yaklaşık                                                       veya teslimde hesaplanan Özel Tüke-
    olarak 5 bindir. Bu sayıya her geçen yıl bin                                                    tim Vergisi hariç Katma Değer Vergisini
    kişi daha eklenmektedir. Tıbbi ve aromatik    Enerji ve Tabii Kaynaklar  ve sendika temsilcileri ile davetliler  görebilecek. Bir sonraki adım olarak  oluşturacak Matrah Aracın Motorlu Taşıt
    bitkiler bölümünden mezunların istihdam      Bakanı Berat Albayrak 2. Yerli  katıldı. Çalıştay öncesi bir açılış ko- baktığımızda ulaşmak istediğimiz  Vergisine uygulanacak değeri belirleyecek.
    sorunu her geçen yıl büyümektedir” dedi.  eKömür Çalıştayı’nda yaptığı   nuşması yapan Bakan Berat Albay- seviye aslında yola çıkış sebebimizin  4-Asgari Ücretlinin yıl içerisinde
                          konuşmada, “Kömürde rezerve keş- rak, kömür madenlerinde verimliliği  ana unsuru oldu” dedi.      vergi dilimlerinden kaynaklanan ücret
                          finden, çıkarılmasına, elektrik üreti- arttıracak teknoloji odaklı yatırımları  Bakan Albayrak “Dışa bağımlılık- azalması önenecek.
                          minde kullanılmasına kadarki süreçte  belirterek, “Madencilik sektörünün  tan kurtulacağız. Bunu yaparken ne  5-Özel İletişim Vergilerinde de-
                          bilimsel bir strateji ortaya koymaya  gelişmesi için çok önemli adımlar  pahasına olursa olsun niyetiyle ha- ğişiklik, Günlük yaşamımızda ençok
                          çalıştık. Bu yüzden kömürümüzü  atıyoruz. Kömür madenlerimizde  reket etmeyeceğiz. Güvenli maden-  kullandığımız bazı ürünlere ait Özel
                          akıllı kömür olarak değerlendireceğiz.  üretimi artıracak yeni yaklaşımı ha- ciliği tesis etmek, ulaşmak zorunda  iletişim Vergisi değişti,
                          Kömür madenciliğinde akıllı kömür  yata geçirmek zorundayız. Verimlilik  olduğumuz en önemli hedeflerden  a, Radyo televizyon yayınlarının bir
                          dönemini bugün başlatıyoruz” dedi. demek işçi çıkarmak değil. Biz ne işçi  biri. Yürek burkan kazalarla bu  şekilde iletilmesi için yapılan hizmetlerde
                           Enerji ve Tabii Kaynaklar Baka- çıkaracağız ne istihdamı azaltacağız.  sektörün gündeme gelmesini isteyen  b, Kablolu, kablosuz ve mobil internet
                          nı Berat Albayrak, İstanbul’da bir  Üretimde madenci kullanımında va- yok. Bu salondakilere ayrı bir iş  servis sağlayıcılığı hizmetlerde,
                          hotelde düzenlenen 2. Yerli Kömür  tandaş sürecin ana belirleyicisi oldu.  düşüyor. Kadere iman etmiş insanlar  c, Her nevi mobil elektronik haber-
                          Çalıştayı’na katıldı. Çalıştaya Bakan  Yaklaşımımızın temelinden şeffaf  olarak üzerimize düşen tedbirleri  leşme işletmelerinde tesis,devir,nakl
                          Albayrak’ın yanı sıra Kömür Üretici- ve açıklık olacak. Vatandaşımız her  almaya da inanmak zorundayız”  ve haberleşme hizmetlerinde oran
       Yenibosna garaj           leri Derneği Muzaffer Polat, dernek  adımı bilecek, sektörümüzde önünü  ifadelerini kullandı.     %7,5 olarak tespit edilmiştir.
                                                                                Ayrıca İnternet hizmetlerinde %5
      günlerinde izdiham                                                                olar da %7,5 olarak arttırılmıştır.
                                                                                6-Katme Değer Vergisinde Öngörü-
                                                                              len değişiklik, Türkiye’de yerleşik olma-
      Yenibosna’da bulunan bir alışveriş merke-
    ezinin otopark alanında kurulan Garaj                                                        yanlar tarafından, katma değer vergisi
    Günleri’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.                                                     mükellefi olmayan gerçek kişilere elekt-
    Ünlü markaların, elektronik ev eşyalarından                                                     ronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin
    giyim kuşama kadar birçok ürününün bulun-                                                      verginin hizmeti sunanlar tarafından
    duğu Garaj Günleri’ndeki yüzde 90’a varan                                                      beyan ve ödenmesi kararlaştırılmıştır.
    indirimleri gören vatandaşlar adeta izdiham                                                      7-Veraset ve İntikal Vergisinde
    oluşturdu. Yenibosna’da bulunan bir alışveriş                                                    yapılan değişiklik, 01.01.2018 Tarihin-
    merkezinin otopark alanında kurulan Garaj                                                      den itibaren şans oyunları ile gerçek ve
    Günleri başladı. Birçok ünlü markanın bulun-                                                    tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve
    duğu Garaj Günleri’ndeki yüzde 90’a varan                                                      çekilişlerde kazanılan ikramiyeler için
    indirimleri gören vatandaşlar adeta izdiham                                                     uygulanan % 10 nispetindeki veraset ve
    oluşturdu. Elektronik ev eşyalarından giyime                                                    intikal vergisi oranı %20’ye çıkarılmıştır.
    çeşitli ürünlerin bulunduğu Garaj Günleri’n-                                                      8-Özel Tüketim Vergisinde değişiklik,
    de1 TL’ye yastık, 5 TL’ye tişört ve 29.00TL’ye                                                   Gazlı içeceklerin Özel Tüketim Vergisi
    ayakkabılar yılbaşına özel indirimlerle satışa                                                   oranları %10 olarak tespit edilmiştir.
    çıktı. Ürün çeşitliliği konusunda oldukça geniş                                                    9-Engellilere tanınan Özel Tüketim
    bir yelpazeye sahip olan Garaj Günleri profes-                                                   Vergisi hakkında değişilik, %90 veya
    yonel güzellik uzmanları ile cilt ve saç bakımını                                                  daha fazla engellilik oranına sahip
    da indirimli fiyatlarla vatandaşlara sunuyor.                                                    engellilere tanınan 1600 cm3 e kadar
    Birbirinden çeşitli ürünlerin bulunduğu indirim                                                   binek otomobillerin ÖTV ye esas teşkil
    günlerinde, cilt bakımının 90 TL yerine 20 TL,                                                   eden bedellerin Bakanlar kurulu kararı
    cilt gençleştirmenin ise 170 TL yerine 30 TL ol-                                                  ile belirlenen bedel en yüksek tutar dı-
    duğunu gören vatandaşlar markaların önünde                                                     şında olanlara uygulanacak. Yani burada
    uzun kuyruklar oluşturuyor.                                                             Bakanlar Kurulu Kararına göre tespit
                                                                              edilecek tutarlarla sınırlama olacak.
                                                                                10- Şirketleri ait Taşınmazlarla işti-
                                                                              raklerin kazançların vergi düzenlemesi,
                                                                              İşletmelerin İki yıl aktiflerinde kayıtlı
                                                                              taşınmazların satışında elde ettikleri
                                                                              kazancın %75 i istisna idi. Bu oran torba
                                                                              yasa ile %50 olarak tespit edildi. Diğer
                                                                              kıymetler için %75 olarak tespit edildi.
                                                                                Evet yeni Torba Yasa genel anlamı ile
                                                                              vergi oranlarının arttırılmasına yönelik
                                                                              düzenlendiği anlaşılmaktadır. Mükellef
                                                                              lehine olan tarafları da mevcut. Ancak
      Rusya Alım Heyeti                                                                Bu oranların yükselmesi muhataplarının
                                                                              hoşlanmayacakları kaçınılmazdır.
      Türk ihracatçısı ile

        bir araya geldi                                                               İstanbul’da enflasyon

      İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülle-                                                     yıllık yüzde 9,30 arttı
    eri İhracatçıları Birliği’in (İKMİB) ihracatı
    artırmak, firmaların uluslararası alanda çok                                                     İstanbul’da 2017 Kasım ayında bir önceki
    daha güçlü bir konuma ulaşmasını sağlamak                                                    eaya göre perakende fiyatlar yüzde 1.19
    ve yeni pazarlara ulaşmak amacı ile düzenle-                                                   arttı, toptan fiyatlar ise yüzde 2.11 oranında
    diği ‘Rusya Alım Heyeti’ organizasyonunun                                                    arttı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) 2017 Kasım
    açılış töreni düzenlenen toplantıyla gerçek-                                                   İstanbul’un enflasyon rakamlarını açıkladı.
    leştirildi. Organizasyonda ev-mutfak eşyaları,                                                  Buna göre; Kasım ayı itibariyle yıllık ortalama
    ambalaj sektörü ile kozmetik ve temizlik                                                     yüzde 9.30, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise
    sektörlerindeki Türk firmaları Rusya’dan ge-                                                   yıllık ortalama yüzde 12.74 olarak gerçekleşti.
    len önemli perakende zincirlerinin de olduğu                                                   Perakende fiyatlar 2017 Kasım ayında bir önceki
    23 satın almacı firma ile ikili görüşme fırsatı                                                 yılın aynı ayına göre yüzde 10.65, toptan fiyatlar
    bulurken, toplam 750 görüşme gerçekleştiri-                                                   ise yüzde 11.13 arttı. Kasım 2017’de peraken-
    lecek. İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Murat                                                    de fiyatlar bir önceki aya göre; sağlık ve kişisel
    Akyüz, “Her yıl Ortadoğu’dan Asya’ya,                                                      bakım harcamalarında yüzde 4.21, giyim har-
    ABD’den Avrupa’ya kadar kozmetik, sağlık,                                                    camalarında yüzde 1.76, gıda harcamalarında
    boya ve plastik sektörlerinin en önemli fuarla-                                                 yüzde 1.37, ulaştırma ve haberleşme harcama-
    rında hem ülkemizi hem de alt sektörlerimizi                                                   larında yüzde 0.91, konut harcamalarında yüzde
    tanıtıyoruz. Ayrıca, gerek yurtdışında ticaret                                                  0.81, ev eşyası harcamalarında yüzde 0.51,
    heyeti gerekse de yurtiçinde düzenlediğimiz                                                   kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde
    alım heyetleri organizasyonlarımız ile yeni iş                                                  0.22 artış gösterdi. Aynı dönemde diğer harca-
    fırsatları oluşturmaya çalışıyoruz.” dedi.                                                    malar grubunda ise fiyat değişimi izlenmedi.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12