Page 7 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:103
P. 7

Ekonomi                                              7                                                                                  işletmelerde

                                                                               iş güvenliği uzmanı

                                                                               neden zorunludur?

                                                                                Bünyesinde çalışanı bulunan her
                                                                              eişletme, ‘İş Güvenliği Uzmanı’ bu-
                                                                              lundurmak zorunda. İş yerleri çalışanları
                                                                              açısından ve işin mahiyeti açısından
                                                                              ‘Çok Tehlikeli’, ‘Tehlikeli’, ‘Az Tehlikeli’
                                                                              olarak sınıflandırılıyor.
                                                                                6331 Sayılı İş sağlığı ve iş güvenliği ka-
                                                                              nunu kapsamında Tehlikeli ve Çok Teh-
                                                                              likeli sınıfta yer alan işyerleri 01.01.2014
                                                                              tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmakta-
                                                                              dır. Az Tehlikeli, işyerleri 01.07.2016 tarihi
                                                                              itibarı ile 10 kişiden az yani bir çalışanı
                                                                              olsa dahi İş Gü-
                                                                              venliği Uzmanı
                                                                              bulundurmak
                                                                              zorundalar.
                                                                                Bu hizmeti iş-
                                                                              verenler kendileri
                                                                              uygulayabilirler.
                                                                              Bunun için İşve-
                                                                              ren veya işveren
                                                                              vekilleri Bakan- ali Sait Mökükçü
                                                                              lıkça ilan edilen  asmokukcu@ogunhaber.com
                                                                              eğitimleri tamam-
    enflasyonu tek haneli rakamlara                                                           layarak işe giriş ve
                                                                              periyodik muayeneler hariç, iş sağlığı ve
                                                                              güvenliği hizmetini uygulayabilirler.
                                                                                10 ve daha fazla çalışanı olan Çok
                                                                              Tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri sağlık
             çekmek ana amacımızdır                                                       personeli bulundurmak zorundadır.
                                                                                İşyerlerinde bulundukları tehlike
                                                                              sınıfına göre hizmet verileme süreleri;
                                                                                Risk Değerlendirmesi;
                                                                                Az Tehlikeli sınıfta 6 yılda bir,
                                                                              Tehlikeli sınıfta 4 yılda bir, Çok tehlikeli
                                                                              sınıfta 2 yılda bir.
        Başbakan Yardımcısı Mehmet  alınmaya başlandığını belirten Şimşek,  mü çerçevesinde kamu fiyat ayarlama- çalışmaları başta olmak üzere bu yönde  Çalışanı bulunan tüm işyerleri ‘İş
        Şimşek’in Ocak ayı enflasyon  “Enflasyon Ocak ayında yıllık yüzde  larında azami hassasiyet gösterildiğini  yapısal nitelikte önemli kararlar alındı”  Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ 4,10,11,15,
    erakamları ile ilgili “Enflasyonu  10,35 olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam,  kaydeden Başbakan Yardımcısı Mehmet  ifadelerini kullandı.     ve 17 maddelerine göre;
    en kısa zamanda tek haneli seviyelere  geçen yıl enflasyonun zirve seviyesin- Şimşek, “En son Avrasya tüneli geçiş   Para politikasının kararlı duruşu ve  - Risk Değerlendirmesi,
    çekmek için çabalarımızı artıracağız ve  den 263 baz puan ve yıl sonu seviye- ücretlerinde yaptığımız KDV indirimi  yapısal reformlardaki adımların bir yan- - Çalışanların temel iş güvenliği
    gerekli adımları atmaya devam edece- sinden 157 baz puan daha düşüktür.  bu desteği yansıtıyor. Böylelikle ulaşım  sıması olarak gelecek dönemde kurdaki  eğitimi,
    ğiz” dedi.              Enflasyonu en kısa zamanda tek haneli  maliyetleri üzerinden de dezenflasyona  göreli istikrarın da enflasyondaki düşüşe  - Acil Durum eylem planı yapması
       Başbakan Yardımcısı Mehmet Şim- seviyelere çekmek için çabalarımızı  katkı veriyoruz. Gıda Komitesi çalışma- katkı vermesini beklediklerini vurgula- gerekmektedir.
    şek’in Ocak ayı enflasyon rakamlarını  artıracağız ve gerekli adımları atmaya  ları orta ve uzun vadede enflasyondaki  yan Şimşek, bu çerçevede çekirdek enf- - İşe giriş sağlık raporu aldırılması
    değerlendirdi. Enflasyonla mücadelede  devam edeceğiz” dedi.      oynaklığı belirgin ölçüde azaltacaktır.  lasyon göstergelerinin kademeli olarak  zorunlu olmuştur.
    gösterilen kararlılığın meyvelerinin   Para ve maliye politikaları eşgüdü- Son dönemde ürün ihtisas borsası  azalacağını tahmin ettiklerini bildirdi. - ‘Tehlikeli’ ve ‘Çok Tehlikeli’ sınıfta
                                                                              bulnan işyerlerinde 10 çalışandan birinde
                                                                              ‘Az Tehlikeli’ sınıfta bulunan işyerlerinde
                                                                              20 çalışandan birinde Sağlık Bakanlığı
                                                                              İlkyardımcı Sertifikası olmak zorunda.
                                                                                İş Güvenliği sertifikası olmayan
                                                                              işyerleri dışarıdan hizmet alabilirler.
                                                                                Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta yer
                                                                              alan işyerlerinde çalışanlar yapacakları
                                                                              işe uygun olduklarını belirten sağlık
                                                                              raporu almaları gerekir.
                                                                                Kanun kapsamına olmayanlar;
                                                                                Ev hizmetleri, çalışanı olmayan
                                                                              kendi nam ve hesabına mal ve hizmet
      iklimlendirme fuarı                                                               üretimi yapanlar ve hükümlü ve tu-
                                                                              tuklulara yönelik infaz hizmetleri sıra-
         ıSK-SOdeX                                                                 sında, iyileştirme kapsamında yapılan
      istanbul’da yapıldı                                                               iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek
                                                                              edindirme faaliyetlerinde çalışanlar,
                                                                              fabrika, bakım merkezleri, dikime-
       Avrasya bölgesinin en büyük iklimlen-                                                     vi ve benzeri işyerlerindekiler hariç
    edirme sistemleri fuarından ISK-SO-                                                         Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk
    DEX, ulusal ve uluslararası markaları Tür-                                                     kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı
    kiye’de bir araya getiriyor. Sektörün önde                                                     Müsteşarlığının faaliyetleri, afet ve
    gelen kurum ve kuruluşlarının işbirliğiyle                                                     acil durum birimlerinin faaliyetleri
    hayata geçirilen fuar, kapılarını açtı.                                                       kapsamda değildir.
      Gerçekleştirdiği ihracat artışlarıyla                                                        İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
    Türkiye ekonomisinin önemli sektörle-                                                        verilme peryotları;
    rinden biri haline gelen iklimlendirme                                                         Çok tehlikeli iş yerlerinde yılda en az
    sanayi, başarısını İstanbul TÜYAP Fuar                                                       bir defa on altı saat, Tehlikeli işyerle-
    ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen                                                          rinde iki yılda en az bir defa 10 saat, Az
    ISK-SODEX fuarında taçlandırdı. Han-                                                        tehlikeli iş yerlerinde üç yılda en az bir
    nover Messe Sodeks Fuarcılık tarafından                                                       defa sekiz saat olarak düzenlenmelidir
    ISKAV, DOSIDER, İSKİD, İZODER,                                                             İşyeri İş Güvenliği Uzmanı bulun-
    TTMD, POMSAD, SOSİAD, ESSİAD,                                                            durmamanın 2017 yılı için aylık 6.511
    MTMD ve KBSB işbirliği ile organize                                                         TL cezası var. Umarım işyerleri aynı
    edilen Ekonomi Bakanlığı tarafından des-                                                      zamanda sosyal sorumlulukta olan bu
    teklenen ISK-SODEX’e bu yıl 44 ülkeden                                                       işlem için zamanında işlem yaparlar ve
    binin üzerinde firma katıldığı bildirildi.                                                     herhangi bir cezaya muhatap olmazlar.
    Sektörün oyuncularını bir araya getirdiği
    fuarda ısıtma, soğutma, havalandırma,
    yalıtım, pompa, vana, tesisat ve su arıtma                                                     2023 turizm hedefi için
    alanlarında faaliyet gösteren firmalar yeni
    ürün ve hizmetlerini sergilendi. Ayrıca,                                                       çalışmalar başladı
    enerji verimliliği ve bina otomasyon ürün
    grupları ile fuarın her zamankinden daha                                                       Türkiye'nin 2023 turizm hedefi 50 milyon
    zengin bir deneyim sağladığı ifade edildi.                                                    eturist ve 50 milyar dolar olarak açıklandı. Hü-
      Sanayicileri bir araya getiren fuarın,                                                     kümet söz konusu hedefe ulaşmak için çalışmala-
    renkli etkinliklere de sahne olduğu söylendi.                                                   rına başlarken, turizm alanında faaliyet gösteren
    Bu yıl ilk defa düzenlenen Ustalar Ligi 2018                                                   şirketler de bir bir planlarını uygulamaya koyuyor.
    yarışmasında doğru montaj, projeye uygun-                                                     SY Group, bu hedefle İstanbul'da 'Körfez Ülkeleri
    luk ve estetik kriterlerinde dereceye giren                                                    ile Turizm' başlıklı bir toplantı düzenledi.
    ilk üç kombi ustası ‘Türkiye’nin en iyi ustası’                                                   Türkiye ekonomisinin en önemli enstrüman-
    olarak ödüllendirildi. Fuarda ziyaretçiler                                                    larından biri olan turizm gelirleri 2017 için 26
    için bir de çekiliş yapıldı. Çekilişle 1 ticari                                                  milyar 283 milyon 656 bin dolar olarak gerçek-
    araç ve 6 adet kombi ziyaretçilere verildi.                                                    leşti. Gelen turist sayısı ise 37 milyon 969 bin
      170’i Ekonomi Bakanlığı tarafından                                                       824 oldu. Türkiye’nin 2023 hedefi ise 50 milyon
    desteklenen Uluslararası Ticaret Heye-                                                      turist ve 50 milyar dolar turizm geliri. Hükümetin
    ti programı kapsamında olmak üzere,                                                        2023 turizm hedefi için çalışmaları ise başladı.
    toplam 470 kişinin yer aldığı satın alma                                                     2011 yılında, Türkiye'yi Arap turistlere tanıtmak
    heyetlerinin fuarda katılımcı firmalarla                                                     ve turizmi canlandırmak amacıyla kurulan SY
    buluştu. Uluslararası delegasyonların,                                                      Group da Orta Doğu'da işbirliği halinde olduğu
    düzenlenecek B2B toplantılarda Türk ihra-                                                     ülkelerden 40 temsilcisini ve Arap coğrafyasının
    catçıları ile tanışma olanağı buldu. 80 binin                                                   sosyal medya fenomenlerini İstanbul'a getirdi.
    üzerinde ziyaretçi alan fuarda, destekleyici                                                   Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri,
    programların yürütüldüğü, katılımcı ve                                                      Yemen ve Kuveyt ile çalışan şirket, iş ortaklarının
    ziyaretçilere tanışma, iş bağlantıları kurma,                                                   katılımı ile bir otelde toplantı düzenlendi. 'Körfez
    bilgi ve deneyim paylaşımı konusunda                                                       Ülkeleri ile Turizm' başlıklı buluşmada, pazarın
    yeni imkanlar sunulduğu belirtildi.                                                        potansiyeli ve izlenecek yol hattı açıklandı.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12