Page 7 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:99
P. 7

Ekonomi                                              7

       Aile şirketleri

     dünyada büyüyecek            Bakan Sarıeroğlu’ndan                                           Yeni düzenlemeler
                                                                                hangi vergileri
      Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli
    eHeyeti Başkanı Güler Sabancı , Sabancı   oHal değerlendirmeSi                                              kapsıyor
    Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi’nin
    düzenlediği ‘Aile Şirketlerine Küresel Ba-                                                      Maliye bakanımız sayın Naci Ağbal’ın
    kış’ başlıklı konferansta konuştu. Türkiye ve                                                  eyeni düzenlemeleri açıklaması ile ol-
    dünyada aile şirketlerinin işleyişi hakkında   Çalışma ve Sosyal Güvenlik                                   dukça hareketli günler yaşıyoruz.Bir taraftan
    konuşan Sabancı, “2025 yılında tüm dünyada    Bakanı Julide Sarıeroğlu,                                    vergilerin artık güncellenmesi ihtiyacının var-
    en büyük şirketlerin yüzde 40’ı aile şirketlerin- e“Terör eylemleri sonucunda                                  lığı diğer taraftan yenilenen vergi reformunun
    den oluşacak gözüküyor. TAİDER araştırmala- Fransa’nın olağanüstü hal ilan et-                                 uygulanması halinde halka nasıl yansıyacağı
    rında da Türkiye’de işletmelerin yüzde 95’i aile  mesi ne kadar doğalsa Amerika’nın                               hakkında titiz bir çalışma kaçınılmazdır.
    şirketinden oluşuyor.Ülkemizin ekonomik,  olağanüstü hal ilan etmesi ne kadar                                  Bunların ışığında düzenleme ile ilgili hangi
    toplumsal ve kültürel açıdan istikrarlı gelişimi  doğalsa bizimse vatandaşlarımızın                               vergilerin değişeceği konusuna bir göz atalım.
    için aile şirketlerinin uzun ömürlü olmaları,  güvenliğini sağlamak için olağa-                                 Yıllık Kazanç üzerinden alınan vergi
    nesilden nesile başarıyla ve büyüyerek geçe- nüstü hal ilan etmemiz bu kadar                                  oranları;
    bilmeleri ve dünya çapında markalar oluştura- doğaldır” diye konuştu.                                      Bir takvim yılında elde edilen net kazanç
    bilmemiz için bu konularda iyi örneklere bakıp  Çalışma ve Sosyal Güvenlik                                   üzerinden 2017 dönem itibarı ile vergi di-
    iyi şeyleri adapte edebilmemizden geçiyor. Bu  Bakanı Julide Sarıeroğlu, Ulusla-                                limleri %15-20-27-35 olarak tespit edilmiş-
    konuda öğrenecek, çalışacak çok işimiz olduğu  rarası Çalışma Örgütü’nün (ILO)                                 tir. 70.000 TL gelir
    gözüküyor” dedi. Sabancı aile şirketlerini  10’uncu Avrupa Bölge Toplantısı’nın                                 elde edenler bir
    bekleyen iki önemli tehlikenin bulunduğunu  kapanışında konuştu. Sarıeroğlu,                                  kısmı %27 vergi
    aktardı. Bunlardan ilkinin kurumsallaşma ikin- günümüzde işsizliğin azaltılmasında,                               dilimine giriyordu
    cisinin ise şirketin gelecek nesillere aktarılması  iş gücü maliyetlerin düşük düzeyde                             yeni düzenlemede
    olduğunu vurguladı. Güler Sabancı, Türki- tutulmasında ve işletmelerin verimli-                                 %30 vergi dilimine
    ye’nin dünya ekonomisinde söz sahibi olabil- liğinin artırılmasında esnek çalışma                                yükseltildi.
    mesi için de aile şirketlerine ve bu şirketlerin  biçimlerinin iyi bir çözüm olabilece-                             Dağıtılmayan Şir-
    nesilden nesile aktarılmasına çok ihtiyacın  ğinin tartışıldığını belirtti.                                   ket karlarından
    olduğunu sözlerine ekledi.          Terör örgütlerine yönelik ope-                                   vergi tahakkuku;  Ali Sait Mökükçü
                         rasyonların kararlılıkla sürdürmek                                   Kurum şirketle-  asmokukcu@ogunhaber.com
                         ve vatandaşların güvenliğini temin                                   rin tüzel kişilerin
                         edebilmek için geçtiğimiz sene ola-                                  dönem içinde elde edip dağıtmadıkları karlar
                         ğanüstü hal ilan edildiğini belirten                                  artık vergiye tabi olacak. Bu vergilendirme
                         Bakan Sarıeroğlu, “Bu noktada bazı                                   oranı %1 olacak. Daha önce elde edilen kar-
                         hususları ifade etmek istiyorum.                                    lar isteğe bağlı olarak dağıtılmıyor, dağıtıldı-
                         Olağanüstü hal konusunda Avrupalı                                   ğında %15 stopaj kesintisi yapılıyordu. Ortak
                         dostlarımızdan gelen eleştirilerin                                   elde ettiği bu kazancı Yıllık beyannamede
                         haksızlığı ve Türkiye’nin terörle                                   beyan ediyordu. Ayrıca dağıtılmayan karlar
                         mücadelesi konusunda gösterdik-                                    gerek duyulursa şirket sermayesine vergi
                         leri çekingen tavırların bizi oldukça                                 uygulanmaksızın ilave ediliyordu.
        Özelmacıklı:           üzdüğünü belirtmek isterim. Ayrıca  yoluna devam edemez etmemelidir.  milli güvenlik tehdidi oluşturan bir  Kira Gelirinde Götürü Gider oranı İndi-
                         da şaşırıyoruz. Terör eylemleri sonu-
                                                                             riliyor;
    Tapunuza sahip çıkın           cunda Fransa’nın olağanüstü hal ilan  Doğu Almanya ile batı Almanya’nın  yapıya karşı alınan tedbirlere hak- Kira beyannamelerinde gelirini beyan eden-
                         etmesi ne kadar doğalsa Ameri-
                                          birleşmesinde 500 bin kamu çalışa-
                                                           kaniyet dengesi gözetilmeden eleş-
                                                                             lere beğenmeyecekleri bir karar. Gayri Men-
                         ka’nın olağanüstü hal ilan etmesi  nının bir günde son verildi. Kimse  tirilmesi bizleri gerçekten şaşkınlığa  kul Sermaye İradı (Kira Geliri) elde edenler
       Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa   ne kadar doğalsa bizimse vatan- Almanya’ya bu konuda birşey    sürüklüyor. Bütün demokrasilerde  Yıllık beyanlarında Götürü gider unsurunu
    eHakan Özelmacıklı sahte vekalet,     daşlarımızın güvenliğini sağlamak  söylemedi. Avrupa İnsan Hakları  olağanüstü yönetim usülleri vardır.  tercih ettiklerinde %25 indirim tutarında
    sahte veraset ilamı gibi evrak sahtecilik yolu  için olağanüstü hal ilan etmemiz bu  Mahkemesi doğrudur hiçbir ülke  Olağanüstü yönetim usülleri hukuk  gider gösterebiliyorlardı. Yeni düzenleme ile
    ile mal sahibinin haberi olmadan satılmaya  kadar doğaldır” diye konuştu. kendisine sadakatle bağlı olma- dışı ya da demokrasi dışı yönetim  %15 indirilmesi düşünülmektedir. Tabi yu-
    çalışılan yerlere ilişkin uyarılarda bulundu.  Sarıeroğlu, “Başbakanımız açılış  yanlarla çalışamaz dedi. Ama söz  şekillerinden değildir. Ülkemizde  karıda indiriliyor kelimesi vergi gibi algılan-
    Özelmacıklı “Taşınmaz malikleri E-devlet  oturumunda ifade etti. Hiçbir devlet  konusu Türkiye olunca hem meşru  anayasal kurallar özgürlükler ve  masın gider indirilince kazanç tutarı artacak
    sistemi üzerinden, Tapu Bilgileri Sorgulama  kendisine sadakat ile tabi olmayan  seçilmiş hükümete darbe yapma  idarenin yargısal denetimi yürür- ve dolayısı ile vergi de artmış olacak.
    menüsü ile taşınmaz kayıtlarını belli periyot- memurlarla kamu görevlileriyle  girişiminde bulunan gende ciddi bir  lüktedir” şeklinde konuştu. Motorlu Taşıt Vergisi artıyor;
    larda kontrol etmeliler. Gözükmeyen veya                                                     Motorlu Taşıt Vergisi yeni oranları Cum-
    size ait olmayan taşınmazlar varsa en yakın                                                   hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdo-
    Tapu Müdürlüğü veya Alo 181 Tapu ve                                                       ğan beyin isteği üzerine makul bir seviyeye
    Kadastro Hizmet Hattı aranarak kayıtlar dü-                                                   çekilmesi konusunda mutabakat sağlandı.
    zeltilebilir. Hatta sistemdeki tapu taşınmaz                                                   MTV en üst oran olan %68 oranı %30-40
    beyan menüsü ile gözükmeyen taşınmazla-                                                     arasına indirilmesi, %40-68 oranın %20-40
    rınız için yeni beyan verebilirsiniz” dedi.                                                   seviyelerine indirilmesibekleniyor. Uygulama
                                                                             01.01.2018 itibaren geçerli olacak.
                                                                             Engelliye yeni vergi düzenlemesi;
       Dünya seyahat                                                                Engellilerin satın aldıkları araçlarda ÖTV
                                                                             istisnası 70.000 TL olarak belirlendi. Bu
      ödülleri açıklandı                                                              tutarakadar yine ÖTV yok. Üzerinde araç-
                                                                             lardan ÖTV alınacak.
      Turizm ve seyahat sektöründe dünyanın                                                    Şirketlerin Gayri, Menkul satışları ver-
    een prestijli organizasyonlarından biri                                                     gi hesaplamasında yenilik;
    kabul edilen World Travel Awards (Dünya                                                     Şirketlerin aktiflerinde kayıtlı gayri menkullerin
    Seyahat Ödülleri), 30 Eylül gecesi Rusya’nın St.                                                 satışlarından elde ettikleri kazancın %75 ora-
    Petersburg şehrinde düzenlenen Gala töreni                                                    nında ki tutarı vergi muafiyeti olarak uygulanı-
    ile sahiplerini buldu. Bu yıl 24. kez düzenle-                                                  yordu. Yeni düzenleme ile bu muafiyet %50 ye
    nen törende “Türkiye’nin Önde Gelen Oteli”                                                    çekilerek beyan edilecek. Bu durumda şirketler
    ödülü geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine Conrad                                                   sattıkları gayri menkullerin satış kazancının
    İstanbul Bosphorus’un oldu. Türkiye’nin en iyi                                                  %50 (yarısı) üzerinden beyan edecekler.
    oteli ödülünü alan Conrad İstanbul Bospho-                                                    Bankaların vergi oranları artacak;
    rus’un Genel Müdürü Andreas Jersabeck                                                      Kurumlar Vergisinin genel oranı halen %20
    “Hilton Worldwide markasının Türkiye’de lüks                                                   ’dir.Yeni düzenlemede Finans ve banka ku-
    segmentte hizmet veren tek oteli olan Conrad                                                   rumların dışında olanlarda değişiklik yok.
    İstanbul Bosphorus olarak bu ödülü iki yıl üst                                                  Banka ve finans kurumların vergi oranları
    üste kazanmak bizim için büyük bir onur. Bu                                                   %22 olarak değerlendirilecek.
    ödül, vermek istediğimiz mesajın misafirlerimi-                                                 Şans Oyunlarından elde edilen kazanç-
    ze ulaştığının bir göstergesi. Bu yüzden önce-                                                  ların vergi oranı artıyor.
    likle misafirlerimize mükemmel bir konaklama                                                   Şans oyunları ve çekilişlerden elde edilen
    deneyimi sunmak için çalışan Conrad İstanbul                                                   kazançlar Veraset ve İntikal Vergisine tabidir.
    Bosphorus ekibine sonsuz teşekkür ederim.                                                    Burada oran %10 iken %20 orana arttırılacak.
    Onlar başarımızın gerçek sahipleri, onlarsız bu                                                 Özel Tüketim Vergisinde yenilik;
    başarıyı yakalayamazdık” dedi.                                                          Kola da yüzde ‘% olarak tespit edilen ÖTV
                                                                             yılbaşında itibaren Enerji içecekleri ve
                                                                             gazozlardada uygulanacak.
                                                                             Özel İletişim Vergisinde tek oranlı
                                                                             uygulamaya geçilecek.
                                                                             Cep telefonları,sabit telefonlar internet
                                                                             üzerinden alınan %25-10-5 olarak çeşitli
                                                                             oranlarda alınan vergi yeni düzenleme ile
                                                                             %7,5 tek oran olarak alınacak.
                                                                              Umarım yeni düzenleme ile istenilen
                                                                             hedefe ulaşılır. Verginin asıl amacının
                                                                             okul yol köprü sağlık vb dönerek halkın
                                                                             beklentilerine katkısı olur.
      “Kalifiye iş gücü

      açığı kapanmalı”                                                                Çelik ihracatı 9 ayda


      Habitat Derneği Genel Koordinatörü
    eBaşak Saral, “Türkiye’deki KOBİ’ler                                                       13,1 milyon tona ulaştı
    için İngilizce bilen Suriyeli mülteciler ara-
    sından bilişim sektöründe uzman olabi-                                                        Çelik İhracatçıları Birliği tarafından
    lecek, kalifiye iş gücü yetiştiriyoruz” dedi.                                                  eaçıklanan 2017 yılı Ocak-Eylül dönemi
    Günümüzde tüm mesleklerin yüzde 50’si                                                      verilerine göre; Türkiye’nin miktar bazındaki
    teknolojik beceri gerektirdiği bildiriliyor.                                                   çelik ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre
    Uzmanlar, önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu                                                    yüzde 7 artışla 13,1 milyon tona ulaşırken,
    oranın yüzde 77’ye yükseleceğini öngörü-                                                     sektörün değer bazındaki ihracatı yüzde
    yor. TÜİK verilerine göre, Türkiye’de bili-                                                   23,4 artışla 8,2 milyar dolara yükseldi. Çelik
    şim sektöründe yüzde 61 oranında kalifiye                                                    sektörünün direkt ihracatına, diğer birliklerin
    iş gücü açığı bulunuyor. 2023 yılında, dün-                                                   faaliyet alanına giren demir çelik ürünleri de
    yanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alma                                                     eklendiğinde Türkiye’nin 2017 yılının 9 aylık
    hedefini gerçekleştirebilmek için kodlama                                                    dönemindeki toplam çelik ihracatı; miktar
    ve programlama bilen bilişim uzmanları                                                      bazında 13,7 milyon ton, değer bazında ise
    yetiştirmenin önemine dikkat çekiliyor.                                                     9,7 milyar dolar oldu.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12