Page 8 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:103
P. 8

8                                             Eğitim

    üniverSiTe-KOlej inOvaSYOn iŞBirliği                                                       doğalgazın başkenti
                                                                               Sevgili okurlarım selam, yeni bir sayıda
        Türkiye’nin önemli üniversitele- girişimlerine yönelik planlanmasıyla, eğitim-                              edaha sizlerle buluşmanın verdiği enerji
        rinden Marmara Üniversitesi ve  cilerin eğitimi başlıklı faaliyetlerin gerçekleş-                            ile yazmaya başlıyorum.
    eTürkiye’nin en büyük okullar zincir- tirileceği çalışmalarının başlatılması kararı                                Bir önceki köşe yazımda “Enerjinin
    lerinden Doğa Koleji önemli bir sözleşmeye  alındı. Açıklamaya göre, işbirliği kapsamında                            zirvesi Türkmen diyarı” başlıklı köşe yazı-
    imza attı. Marmara Üniversitesi yöneticileri  gerçekleşecek faaliyetler şöyle sıralandı: Üni-                          mı; ‘gelecek sayıda Türkmenistan’ın enerji
    ile Doğa Koleji üst düzey yöneticileri ve aka- versitede okuyan bir öğrencinin bitirme tez-                           kaynakları ve dünya üzerinde ki konumu
    demisyenlerinin hazır bulunduğu toplantı- leri Doğa Koleji’nin Ar-Ge konularında ve                               hakkında makalemi sizlerle paylaşacağım’
    da, Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı  proje temelinde yapılabilecek, Ortak projeler                            diyerek noktalamıştım.
    Prof. Dr. Mehmet Akalın ve Doğa Koleji  geliştirilebilecek veya üniversitede ortaya                                Türkmenistan’ın enerji kaynakları ve
    Genel Müdürü Ali Rıza Lüle sözleşmeyi  çıkan araştırma projesi Doğa Koleji ile bir-                               konumuna ek olarak ülkede faaliyet göste-
    imzaladı.              likte yürütülebilecek, Marmara Üniversitesi                                 ren firmaların, çalışanlarının sıkıntılarını ve
      Yapılan bilgilendirmede; Marmara  ve Doğa Koleji, önemli projelere (TUBİTAK,                                 dünyadaki ülkelerin Türkmenistan’a nasıl
    Üniversitesi İnovasyon, Teknoloji Transfer  TEYBED, SANTEZ vs. projelerine) birlikte                              baktıklarını aktarmaya çalışacağım.
    Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO)  katılabilecek, Doğa Koleji uzman kadrosu                                  Enerji kaynakları bakımından zengin
    ile gerçekleşen bu anlaşma ile kurumlar arası  üniversitede seminerler verecek olup, aynı                            Orta Asya’nın önemli ülkelerinden birisi
    destek verilerek öğrencilere çalışma imkanı  şekilde Marmara Üniversitesi akademisyen-                             Türkmenistan’dır.
    sunulacak. Karşılıklı olarak kurumlar; perso- leri de Doğa Koleji için seminerler düzen-                              Türkmenistan topraklarında tarım alanı
    nel ve öğrencilere seminerler düzenleyecek.  leyecek, Marmara Üniversitesi öğrencileri                             azdır. Büyük bölümü kısmen veya tamamen
    Ortak Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirilirken,  uygunluk halinde Doğa Koleji’nde staj ya-                                      çöl durumundadır.
    iki önemli eğitim kurumu birbirlerinin  pabilme imkanı bulacak, Bilimsel, teknolojik,                                       Sulanabilir alanlarda
    projelerine destek verecek. Düzenlenen  teknik gelişmelere yönelik sempozyumlar                                          ise yoğun bir şekilde
    toplantıda ayrıca; öğrencilerin eğitim müf- düzenlenecek, Ar-Ge merkezleri karşılıklı                                       tarım yapılmaktadır.
    redatlarının günümüz teknolojik gelişim ve  olarak kullanılabilecek.                                                 Hatırı sayılır petrol
                                                                                      ve enerji kaynaklarına
                                                                                      sahip olan Türk-
                                                                                      menistan dünyanın
                                                                                      en büyük doğalgaz
                                                                             cüneyt aralp   rezervlerine sahip
                                                                             c.aralp@ogun.com ülkeler arasında yer
                                                                                      almaktadır.
                                                                              Çin pazarına kısmen bağımlı olan ülke
                                                                             doğalgaza bağımlı olması nedeniyle ekono-
                                                                             misini kırılgan diye tabir edebiliriz. Ne kadar
                                                                             kırılgan olsa da ekonomisi güçlü olarak
                                                                             değerlendirebiliriz.
                                                                              Türkmenistan’ın en cazip yatırım alanları
                                                                             petrol, gaz, tarım ve inşaat olarak görül-
                                                                             mektedir. Genel olarak bir bütün şeklinde
                                                                             Türkmenistan’ı değerlendirmek gerekirse;
                                                                             stratejik konumu, enerji kaynakları ve lojistik
                                                                             imkanları ile büyük bir öneme sahip ülke
                                                                             konumunda olduğunu görebiliriz.
                                                                              Türkmenistan’da çalışan Türk firma-
                                                                             larının büyük bölümünü inşaat firmaları
                                                                             oluşturmaktadır.
                                                                              Bu firmalar bu ülkede yapmış oldukları
                                                                             işleri Türkmen bakanlıklara dolayısıyla da
                                                                             devlet idarelerine yapmaktadırlar.
                                                                              Yapılan işler devlete yapılmakta ve devlet
                                                                             güvencesi altındadır.
                                                                              Yapılan işler sıkı kontrollerden geçtikten
                                                                             sonra devletten onay alınır. Bu sürecin ardın-
                                                                             dan hakkediş resmi hesaba yatırılmaktadır.
                                                                              Aynı şekilde Çin, Fransız, Amerika,
                                                                             Hindistan,Arap Emirlikleri ve Rus firmalar da
                                                                             ülkede faaliyet göstermektedir. Çin firmaları
                                                                             yapmış olduğu iş karşılığında gaz anlaşması
                                                                             yapmış olup,ödeme yerine gaz almaktadır.
                                                                              Çıkan gazın işlenmesi ve diğer prosedürle-
                                                                             rinin anlaşması ise Kanada firmasına aittir.
                                                                              Türkmenistan’da çalışan Türk veya diğer
                                                                             firmaları ne meblağda iş yaparsa yapsın, tüm
                                                                             evrakları tam dahi olsa hiçbir bankadan kredi
                                                                             kullanamamaktadır.
                                                                              Bankalar nezdinde Türkmenistan riskli
                                                                             olarak tabir edilebilir.
                                                                              Bağımsız olan bu ülkede gaz benzin kar-
                                                                             şılığı da olsa diğer ülkelerden kredi kullan-
                                                                             mak isterse kredi alamamaktadır.
                                                                              Kredi almak istediğinde garantör ülke
                                                                             olarak Türkiye gösterilmektedir.
                                                                              Kredi konusunda imtiyazlı olan Türkiye’nin
                                                                             firmalarının bu ülkede hiçbir söz hakkı yoktur.
                                                                             Bir iş yeri açmak isterlerse açamazlar. Burada
                                                                             çalışanların 6 aylık vize hakları bulunmaktadır.
                                                                              Vizeleri dolan işçi veya şirket sahipleri-
                                                                             nin her 6 ayda riski bulunmaktadır. Vizesi
                                                                             yenilenmez ise ülkeyi terk etmek zorundadır.
                                                                             Bu yüzden çalışmak ve burada kalmak çok
                                                                             zordur. Birçok iş sahibi iş alıp yaparken, vize
                                                                             devamlılığı olmadığı için tüm yatırımları bıra-
                                                                             kıp geri dönmek zorunda kalmıştır.
                                                                              Sevgili okurlarım gelecek sayımızda gö-
                                                                             rüşmek üzere sağlıcakla kalınız…


                                                                             ‘çocukların hayatında

                                                                            spor ön planda tutulmalı’


                                                                              Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Spor ve
                                                                            eRekreasyon Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Mus-
                                                                            tafa Ferit Acar, çocuklarda sporun önemine değinerek
                                                                            şunları söyledi: “Biz öncelikle çocuklar için eğlenceyi
                                                                            ön planda tutuyoruz. Matematiği daha eğlenceli bir
                                                                            hale getirip sunarsanız çocuğa, belki de en sevdikleri
                                                                            ders olur. Bu bütün dersler için geçerli. Üniversiteye
                                                                            kadar bir sürü yabancı dil eğitimi alıyor çocuk, ama
                                                                            daha ismini söyleyemiyor. Bu durum eğitim metotla-
                                                                            rından kaynaklı. İkinci planda bizim için sağlık gelişimi
                                                                            var. Fakat bu konuda hayret edilecek derecede şehir
                                                                            efsaneleri var. Günümüzde artık spor çok bilimsel
                                                                            temeller üzerine araştırmaları yapılan bir alan.” Prof.
                                                                            Dr. Acar, “Ergenlik çağlarında kız çocuklarında,
                                                                            göğüs yapısını saklama psikolojisiyle sırtta kamburluk
                                                                            dediğimiz olay gelişir. O yüzden sırt kaslarını kuv-
                                                                            vetlendirici egzersizler yapması gerekir. Kalp ve kan
                                                                            değerleri çok önemli. Ara ara bunları ölçtürmek, kalp
                                                                            muayenelerini düzenli yaptırmak lazım. Onun dışında
                                                                            aile çocuğu spora yönlendiriyor, atletizm jimnastik
                                                                            ve yüzme yapsın. Bunlar spor dallarıdır ve çok temel
                                                                            karakterleri olan spor dallarıdır. Ama bunların içinde
                                                                            çocuğa uygun olan spor dalını bilmek gerekir. Bunlar
                                                                            uyumsal formda karışık, çocuk jimnastik faaliyetle-
                                                                            rini de yapacak. Günlük hayatında ya da başka spor
                                                                            dallarında yapacağı temel hareket becerilerini mutlaka
                                                                            denemesi lazım” şeklinde konuştu.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12