Page 8 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:115
P. 8

8    YORUM
             jeotermal enerjinin kullanımı


                       züne çıkış yaptıkları alanlar“jeotermal  maktadır. Başta İzlanda ve Yeni Zelanda  gulamalarının olumsuz yönleri en az
                       sistem” olarak adlandırılır. Isınan suların  olmak üzere, dünyada bir çok ülkede  seviyeye indirilmektedir. Aksi takdirde
                       yer içinde barındıkları geçirimli kayaç  jeotermal enerji ile şehir, evve sera  tarlalara ulaşan kullanılan jeotermal su
             Prof. Dr. Orhan   ise “jeotermal rezervuar” olarak tanımla- ısıtması gerçekleşmektedir.  içindeki ağır metaller bölgesel tarıma
                       nır. Sıcaklık alt sınırı 40 yerine 20 derece
                                                           ciddi zararlar vermektedir.
                 KURAL    santigrat kabul edildiğinde ülkemiz 600  Jeotermal enerjinin en önemli avan- • Geliştirilen “BinaryCycle” ve “Multi
                                         tajları sıcaksuyun kaynağına geri
                       jeotermal kaynak ile Avrupa’da birinci                 FlashingSystem”gibi yeni teknolojile-
                kural@itu.edu.tr                  beslenebilmesi, santralin inşa süresinin
                       sırada yer alır.İki bin MW olarak hesap- kısa olması, çok ileri teknoloji gerektir- ri sayesinde daha düşük sıcaklıktaki
                       lanan toplam jeotermal potansiyelimiz  memesi ve jeotermalinbir çokkaynağa  akışkanlardan da elektrik enerjisi elde
                       elektrik üretimi, şehir ısıtma, soğutma,  nazaranekosisteme “az zararlı” temiz bir  etmek mümkün olmakta ve santral çev-
     Tekrarlanabilen, sürdürülebilen ve  sera veya yüzme havuzu ısıtma, termal  enerji dalı olmasıdır. Diğer bir deyiş- rim verimi artırılarak birim maliyeti daha
     aynı zamanda bir yerli enerji kaynağı olan  tesis, çeşitli yiyeceklerin kurutulması,  le,“yeşil” bir enerji kaynağı kabul edilen  da aşağıya çekilebilmektedir.
     jeotermal enerji kullanımında ülkemiz  kaplıca kullanımı, kimyevi maddeler  jeotermal enerjinin üretim maliyetinin
     kısa zamanda epey mesafe alarak dün- üretimi ve sanayide kullanım gibi uygu- düşük oluşu nedeni ile de tüm dünya- • Doğrudan kullanıldığında veya elektrik
     yada dördüncü konuma kadar yükseldi.  lamalarla tam olarak değerlendirilirse,  da kullanımı hızla artmaktadır.  üretimi ile entegre olarak geliştirilen
     Ama buna rağmen Türkiye jeotermal  yurt içi katma değeri 15 milyar Ame-                 sistemlerle jeotermal akışkandan daha
     enerji kaynaklarının sadece çok az bir  rikan doları bulabilir. Türkiye’de 2018  Jeotermal enerjinin öncelikle özel ida- fazla termal güç elde etmek mümkün
     bölümünü değerlendiriyor. Türkiye’de 40  yılında Jeotermal Enerji ile ısıtılan konut  reler ve belediyelerce, örneğin, şu anda  olmaktadır. Santralde belli bir sıcaklıkta
     derecenin üstünde 173 adet jeotermal  sayısının yaklaşık 120bine yükselmesi,  ülkemizdeKırşehir, Gönen, Balçova,  atılan su, düşük sıcaklık gerektiren alan-
     enerji sahası bulunduğu kayıtlara geçmiş.  diğer taraftan Avrupa Birliğinde ise  Kızılcahamam, Gediz, Havza, Bolvadin,  larda da kullanılabilmektedir. Örneğin
     İlk çağlardan beri şifa olarak kullanılan do- yakın gelecekte4 milyon evin jeotermal  Haymana, Salihli, Gazlıgölve Simav gibi  “yüzme havuzları” gibi. İzlanda da çok
     ğal sıcak su kaynakları 1890 yılında ilk de- enerji ile ısıtılması planlanmaktadır.  yerleşim merkezlerindedeğerlendirile- örnekleri var.
     faKuzey Amerika’daki Idaho’da jeotermal  Türkiye halen jeotermal enerji kay- rek halkın hizmetine kazandırmasının  • Ülkelerin kendi enerji kaynaklarını
     amaçlı olarak değerlendirilmiştir. Daha  nakları daha çok konut ısıtmakta ve  önemli nedenleri şöyle sıralanabilir.  kullanarak enerjide dışa bağımlılığı
     sonra 1905 yılında İtalya’nın Larderello  kaplıca amaçlı kullanılmaktadır. Depo  • Jeotermal enerjiden elde edilen birim  azaltmaya yönelmeleri de jeotermal
     Bölgesinde jeotermal buhardan elektrik  edilmiş “yerküre ısısı” olarak da tarif  gücün maliyeti, hidroelektrik dışında  kaynakların kullanımını öne çıkarmak-
     üretimine başlanmıştır.       edebileceğimiz jeotermal enerji için  termik ve diğer santrallere oranla çok  tadır.
     Jeotermal saha aslında coğrafik bir  Türkiye uygun ve yeterli potansiyel ile  daha düşüktür.       • “Yenilenebilir”özelliği ve yerinde kul-
     “kavramdır.” Bu sahada meteorolojik  insan gücüne sahiptir. Jeotermal enerji  • Termik santrallere oranla ekolojiye  lanımını mümkün kılan karaktere sahip
     yağmurun oluşturduğu beslenme alanı  bazı gelişmekte olan ülkelerde enerji  daha az zarar vermekte. Suyun geri  olması jeotermal kaynaklara olan ilgiyi
     içine giren soğuk suların ısınarak yeryü- ihtiyacının ortalama % 10’unu karşılan- basımı uygulaması ile jeotermal uy- her yıl daha da artırmaktadır.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13