Page 8 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:99
P. 8

Portreler                                                      Biz ne yapmalıyız: Kısa sürede içerde olabildiğince birlik ve beraberliği tesis                                                                etmeliyiz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın içeride devleti güçlendirecek, hal-
                                                                ka moral olacak, siyasi öngörülebilirliği sağlayacak değişiklikleri ivedilikle                                        Cengiz AYGÜN                   yaparak, asıl enerjisini yeni dünya konseptini okumaya yöneltmesi şarttır.

                   yeni 11 eylül

             senaryosu mu?

        Sevgili Bir Portre okurları, yeni bir  bağımsız olduğunu düşünmek safdillik olur.             Bir olay, çok mesaj verilen bir vakadır. Peki bu durumda biz ne yapacağız…
        sayıda daha sizlerle beraber ol- Çünkü bu kesimin savaş ve silah                      Bu olay, ABD şahinlerine, Pentagon’a,  Kısa sürede içerde olabildiğince birlik ve
    emanın haklı gururunu yaşıyorum.   enstrümanları fazladır. NATO Gladiyo’su                  ABD Yahudi silahçılarına verilen net bir  beraberliği tesis etmeliyiz. Erdoğan’ın içerde
      Yeni Dünya Konsepti çerçevesinde  emirlerinde ve dünyanın her yerinde olay                 gözdağıdır.              devleti güçlendirecek, halka moral olacak, si-
    Hakimiyet Savaşı gün be gün ateşleniyor. çıkartmaya, savaş fitilini ateşlemeye, yak-               Dünya hakimiyetini silah, kargaşa, te- yasi öngörülebilirliği sağlayacak değişiklikleri
      Bu savaşın tek bir cephesi yok.  ma, yıkma ve çatışma eylemleri yapmaya                  rör ve kaos üzerinden elde etmek isteyen  ivedilikle yaparak, asıl enerjisini yeni dünya
      Bütün dünya bu savaşın arenası haline  hazır kuvvettir.                           güçlere, “haddinizi bilin, ayağınızı denk  konseptini okumaya yöneltmesi şarttır.
    gelmiş vaziyette.            Bu kesim son zamanlarda öyle hoyrat                  alın, bizim Aklımız sizden üstündür” diye  İlişki ve ittifaklarda, akıllı olmak ve uzun
      Dünyanın herhangi bir yerinde,  ve gözü dönmüşlük içine girdiler ki; her-                 verilen bir mesajdır.         soluklu düşünüp ona göre adımlar atmalıyız.
    organize veya münferit her bir olayın bu  kesi ve heryeri vuracaklarını, her ülkede                Yeni İpek Yolu güzergah ülkelerini  İlişkilerimizi duygusallık ve romantizm-
    savaşla ilintisi olması mümkün.    her boyutta korku yaratacaklarını, her                  istikrarsızlaştırmak için yapmaya çalıştığınız  den uzak, ülkeselliği ilk planda tutarak, milli
      “Yeni Yüzyıl” planlamasının belirleyici  ülkede kargaşa ve güvensizlik oluştura-              sabotaj eylemlerinin bedeli ödetilir mesajıdır. menfaatlerimize göre şekillendirmeliyiz.
    figürü kim olacak.?          caklarını düşünmeye başladılar.                       Yeni Dünya dizayn ve hakimiyetinin  “Dün böyle yapıyordunuz bugün
      Bir tarafta; İngiltere, Amerika’daki  Bu bağlamda dünya sathında çok fazla                 kendilerinden bağımsız ve habersiz olma- neden böyle, dün dost olduğunuza bugün
    İngiltere. Yani İngiliz Siyasası yani kısaca  eylem ve terör gerçekleştirdiler.                yacağının tebliğidir.         düşmansınız” gibi hamaset söylemlerine
    “Üst Akıl”…               İngiltere, Fransa Almanya, Çin ve                     İngiltere’de bile mesaj içerikli olay  kulakları tıkayarak; anlık, günlük, haftalık
      Bir tarafta ise; ABD, ABD neo-conları,  Rusya gibi ülkelerde bile istediğimizi ya-             yapma densizliğine ödetilen bedeldir. güncellemelerin olduğu dış politik dengele-
    Pentagon, ABD’li savaşçı Yahudiler.  pabiliriz, gücünüze güvenmeyin, güvende                   Eğer bu hoyrat ve fil gibi yıkıcı tavır- ri, proaktif şekilde takip etmeli, birkaç hamle
      Tarzı siyasetleri ve usulü hakimiyet  değilsiniz boyutunda eylemlere giriştiler.              larınız devam ederse; kendi ülkenizde,  ötesini öngörmeli, soğukkanlılıktan uzaklaş-
    refleksleri farklı iki güç…       Oluşturdukları Terör Örgütleri üzerinden                paranın ve güvenliğin had safhada olduğu  mamalı ve ona uygun davranmalıyız.
      Birisi paraya egemen, birisi silaha. tedhiş ve korku imparatorluğu oluşturmaya               şehirde, başınıza kurşunlar yağabilir ve  Makro politikalar serdederken, mik-
      Ama Birinci taraf avantajlı, paraya  başladılar. Ve bunu hakimiyet savaşının en               güvende olamazsın mesajıdır.     ronizasyonu gözardı etmeyip; demokrasi
    egemen olan silaha da egemen aslında. büyük silahı olarak kullanmayı tercih ettiler.               Pandora’nın Kutusu açıldı artık.  ve özgürlük derken, mikro milliyetçiliğin
      İngiliz siyaseti diplomatiktir, demokra- Hal böle olunca sanıldı ki; Üst Akıl                 Bilek güreşinin tarafları her türlü  hareketlenmelerine bigane kalmamalıyız.
    tik görünümlüdür, ülkeler üzerinde uzun  dediğimiz İngiliz Siyasası ve “ABD İngi-               enstrümanı kullanmaya başladı.     Yukarıda söz ettiğimiz ABD-Pen-
    soluklu ve içten fetihleri sever.   lizm”i geride kaldı, zayıfladı ve mağlup                   ABD-Vegas’daki olay fitilin ateşlenme- tagon-NeoCon ve ABD Yahudileri’nin,
      ABD ve Pentagonist hakimiyet tarzı  olmaya başladı.                             sidir. Terör ve Terörizm artık her yerdedir. Balkanizasyon( etnik unsurların bulun-
    ise; savaşı, kanı, kaosu ve anti diplomasiyi  Lakin bu kesim yukarıda dediğim                   Artık hiçbir yer, hiç kimse için güvenli  dukları devletlere başkaldırarak devletçik
    tercih eder.             gibi sabırlıdır. Az ve öz eylemsellik içeren               değildir.               olma istekleri, Mesela Barzani’nin yaptığı..)
      Üst Akıl sabırlıdır, yumuşak yüzlü kurt  silahlı olguyla hareket eder.                     Artık, ateş sadece Ortadoğu’da değildir. politikalarıyla “Matruşka Devletçikler”
    gibidir, hedefini yıkmadan, yakmadan,  Ama yaptığında ise çok ses getirir,                    Amerika’dadır, Avrupa’dadır, İngilte- oluşturma çabaları çerçevesinde, bölgemiz-
    inşa ederek imha eder.        onların eylemi büyük olur, bir taşla birkaç                re’dedir…               de uygulamayı istedikleri ve son kertede bizi
      Pentagonist, neo-con ve Yahudi aklı  kuş vurur, rakibine yumruk nasıl atılır’ı                 Çünkü taraflar sahip oldukları hakimi- de karıştıracak Referandum kisveli tarz ve
    ise; züccaciyeci dükkanına giren fil gibidir.  çok net gösterir, hizaya getirir, ayar verir.          yet unsurlarını kendi taktik ve stratejile- eylemleri çok iyi okuyarak, tavır almaya; yeri
    Silah ve savaşla girer, yakıp yıkar, geride  Vegas olayına, bu yüzden “ABD’nin                rince kullanmaya başladılar.     geldiğinde her türlü kararlılığı, diplomatik ve
    harabe, kargaşa, iç savaş ve kaos bıraka- yeni 11 Eylül’ü mü” diye söyledim.                   Ekonomik, siyasi, diplomatik, terörizm  askeri eylemselliği göstermeye mecburuz.
    rak imha eder.              ABD tarihinde bir ilktir, böylesi ve bu                vb. gibi olgular mix halde sahaya sürül- Türkiye cumhuriyeti idarecilerinin,
      Şimdi bu iki farklı tarz Hakimiyet Poli- nitelikte bir olay.                        meye başlandı.            siyasilerinin, düşünürlerinin ve özellikle
    tikasının dünya arenasında bilek güreşine  Kimse kalkıp da bu olaya, bir divane                 Eski taktik ve stratejiler bir kenara atıldı. de Erdoğan’ın bu hakimiyet savaşını iyi
    şahit oluyoruz.            ve paranoyak tarafından yapılmış “Yalnız                   İki tarafın her şeyi mübah gördüğü  okuyarak İngiltere/Üst Akıl’la iletişimini
      Bunlar için Ortadoğu, Afrika, Asya,  Kurt” olayı demesin.                          ve galebe çalmak, bir tarafı dize getirerek  sağlıklı yürütmesi, asgari menfaat müşte-
    Güney Asya, Güney Amerika ve hatta    Kimse “biz ABD’yiz, bizde terör örgüt-                 uzlaşıyı sağlamak için kullanmayacağı yol  reklerinde ittifak etmesi, bölgesel konu-
    Avrupa; kısaca bütün dünya hükümranlık  leri eylem yapamaz” kibriyle, bu münferit               yok artık.              larda ülkesellik öncelikli azami işbirliği ya-
    tarlasına dönüşmüştür.        bir olaydır demesin.                             Ta ki, Egemenler yeni dünya düzeni  parak; gelinecek noktada, “masada oyun
      İngiltere’deki olayların, Fransa’daki  Kimse kalkıp da; bu olay spontane                  için bir ittifak noktasına gelebilsin. kurucu” olarak yer alması cihetinde ince
    patlamaların, İspanya’daki bağımsızlık re- gelişen ve tekrarı olamayacak bir cinayet               İşte o zaman masa kurulacak, yeni  ama kararlı bir siyaset izlenmesi şarttır.
    ferandumunun, Barzani’nin intihar girişimi  ve katliamdır demesin.                       düzen oluşacak, paylaşım yapılacak, yeni  Bir sonraki Bir Portre yazımızda buluş-
    mesabesindeki son çıkışlarının Pentagon  Bu olay çok yönlü, çok boyutlu ve çok                 haritalar çizilecek ve uzun bir süre savaş- mak ümidi ile Allah’a emanet olun sevgili
    ABD’si ve Yahudi Neo-Con silahçılarından  amaçlıdır.                              sızlık ortamı başlayacaktır.     okurlarım...
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12