Page 8 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:101
P. 8

Portreler                                                      müyordum. ama yetkililerin ve konuya ilişkin doğru bilgilerle konuşması gerekenlerin sustuğunu

                                                                rıza Zarrab ve iran’la ticaret konusunda bugüne kadar pek konuşmadım. konuşmayı da düşün-

                                                                görünce, amerika’daki dostlarla ve Türkiye’de yargı, ekonomi ve bankacılık konusunda söz sahibi
                                                               kişilerle istişarelerde bulundum.konuya ilişkin bir kısım tespitlerimi siz okurlarımla da paylaşma-


                                             Cengiz AYGÜN             ya karar verdim. Bundan sonra da bu dava konusunda pek bir şey yazmayı da düşünmüyorum.        Sevgili Portreler okurları, yeni bir                                                      mi öncesi ABD’ye götürülmüştür.
        sayıda daha sizlerle beraber olma-                                                        17-25 Aralıkta, 15 Temmuz’da başarılı
     enın haklı gururunu yaşıyorum.                                                            olamayanlar şimdi de bu dava yoluyla Türki-
      Zarrab ne dedi, ne söyledi, tanık mı,                                                       ye’yi ve Erdoğan’ı dize getirmeye çalışıyorlar.
     sanık mı, FBI’la mı anlaştı, daha bilmem                                                       Çünkü 17-25 Aralık Yargı Darbe Girişiminin
     neler neler…!                                                                    de ana konusu yine Zarrab ve Halkbank idi.
      Ülkede siyasetin, bürokrasinin, medyanın                                                       Öyle görünüyor ki; 17-25 Aralıkla
     ve nerdeyse halkın tek gündemi bu konu.                                                       başlayan darbe silsilesi şimdi de ABD’den
      Rıza Zarrab ve İran’la ticaret konusunda                                                      sürdürülüyor.
     bugüne kadar pek konuşmadım.                                                              Eğer 17-25 Aralık veya 15 Temmuz Gi-
      Konuşmayı da düşünmüyordum.                                                            rişimi başarılı olsa idi; şuanda yargılanan
      Ama yetkililerin ve konuya ilişkin doğru                                                      Türkiye ve Erdoğan olacaktı.
     bilgilerle konuşması gerekenlerin sustuğunu                                                       Herkes kulaktan dolma, sansasyonel
     görünce, Amerika’daki dostlarla ve Türki-                                                      boyutla konuşuyor. Bu konuda süreç yöne-
     ye’de yargı, ekonomi ve bankacılık konusun-                                                     timi yanlış yapılıyor. Bilgi kirliliği ve konuya
     da söz sahibi kişilerle istişarelerde bulundum.                                                   ilişkin yanlış söylemler Kılıçdaroğlu’nun dü-
      Konuya ilişkin bir kısım tespitlerimi siz                                                     menine su taşıyor. Kılıçdaroğlu da, sanki bu
     okurlarımla da paylaşmaya karar verdim.                                                       ülkenin vatandaşı değilmiş gibi, Fetö’nün ve
      Bundan sonra da bu dava konusunda                                                         Türkiye hasımlarının değirmenine su taşıyor.
     pek bir şey yazmayı da düşünmüyorum.                                                          Ve maalesef kendi içimizde, bu konuda
      Büyütüyoruz, abartıyoruz ve kasılıyoruz..                                                     en masum ve herhangi bir kusuru olmayan,
      Neden soğukkanlı olmuyoruz.!                                                            hepimizin özvarlığı Halkbank’ı sürekli konu-
      Neden olaya gerçek boyutlarıyla bakmı-                                                       şarak ana hedef haline getiriyoruz. İktidara
     yoruz.! Neden ABD’nin davayla elde etmek                                                       muhalif veya taraf, herkes sanki Halkbank
     istediği sonuca çanak tutuyoruz..!                                                          suçlu imiş gibi konuşuyor. Bilgi sahibi
      Neden kendi elimizle kendi ayağımıza                                                        olmadan fikir sahibi gibi söz ve söylemlerde
     kurşun sıkıyoruz..!                                                                 bulunmak emin olunsun ki; ülkemize, halkı-
      Neden art niyetli, sinsi ve alçakça bir                                                      mıza ve kurumlarımıza zarar vermektedir.
     saldırıyla karşı karşıya olduğumuzu görüp,                                                       Halbank Genel Müdürlüğünün konuya
     bir ve beraber olarak kenetlenmiyoruz..!                                                       ilişkin açıklama yapması şarttır.
      Gelin soğukkanlı bir değerlendirme                                                          İyi niyetli veya değil; bilgi kirliliğinin ve
     yapalım… Zarrab ve Halkbank’ın adıyla                                                        manipülasyonların engellenmesi için ilgili
     anılan olay nedir?                                                                  ve yetkili kurumlarca bu açıklama yapıl-
      Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi                                                        ması elzem olmuştur.
     İran’la ticaretin çerçevesini belirlemiş; hangi                                                     Sonuç olarak bu dava politik bir davadır
     malların yasak olduğunu, hangilerinin ol-                                                      ve amacı tamamen ülkemizi ve Erdoğan’ı sı-
     madığını, yapılan doğalgaz ve petrol alımına                                                     kıştırmak, sıkıntıya düşürmek, dize getirmek-
     karşılık nakit verilmeyerek karşılığında ismini  olmadığı iddiası üzerine; Türkiye, ilgili ku-        BM Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde,  tir. Deneyimli diplomat ve eski Milletvekili
     belirlediği malların verilmesinin serbest  rumları aracılığıyla gerekli özen ve ihtimamım           İran’la ticaret izni verilmiş ve bu ticari ilişki  Şükrü Elekdağ’ın şu tespiti hemen her şeyi
     olduğunu belirlemiştir. Zarrab’ın adıyla gün- gösterilmesini, aksi takdirde kanuni işlemlerin         muhtelif miktarlarda icra edilmiştir. özetliyor kanaatindeyim;
     demimize gelen ticaretin uluslararası hukuki  yapılacağı konusunu açık bir dille belirtmiştir.          İran’la işlemlere bazı örnekler;   “Hedef İran değil, hedef Erdoğan.. Dışiş-
     meşruiyeti ve dayanağı BM’nin bu kararıdır. 9. Zarrab’ın Çağlayan, Güler vb gibilerine  Deneyimli diplomat ve  İngiliz Bankası HSBC’nin 2001-2007  leri Bakanlığı’na girdiğimden bu yana 65-66
      Halkbank ise; bu ticarete aracılık eden  verdiğini iddia ettiği paraların bu ticaretin           yılları arasında İran bankalarıyla 25 bin  yıl geçti. Bu dönem zarfında ben hiçbir zaman
     kurumdur.              esasıyla alakası yoktur. Zarrab tarafından  eski milletvekili Şükrü   kayıt ve 19.4 Milyar dolarlık işlem, Türkiye’nin veya bir Türk liderinin Amerikan
      BM Güvenlik Konseyinin bu ana   söylenenler Türkiye’nin iç hukuk meselesidir. Elekdağ: “Hedef iran de-   İranın kuzeybatısında otoyol ve metro  ve Batı medyası tarafından bu kadar ortaklaşa
     kararına göre, İran’la ticaret ve Halkbank  Türkiye’den beş şirket bu kapsamda                projelerinde adı geçen ABD li şirketlerden  bir bombardımana tutulduğunu görmedim
     konusunda tespitlerde bulunalım.   İran’la ticaret yapmıştır.       ğil, hedef Erdoğan.. Dı-      Vanguard Group’un toplam 1.8 milyar  bu güne kadar. Sözleşmişler gibi.”
      1. Halkbank hiçbir zaman İran’a para  Bu şirketlerden ikisi Zarrab’ın, ikisi                USD işlemi,               Bir sonraki Bir Portre yazımızda buluş-
     transferi yapmamıştır        Taha Ahmet Alacacı’nın, bir tanesi ise  şişleri Bakanlığı’na girdi-     İngiliz bankası Standart Chartered  mak ümidi ile Allah’a emanet olun sevgili
      2. Halkbank hiçbir zaman İran’dan para  Bunge SA. İsimli Alman şirketidir. ğimden bu yana 65-66 yıl    Bank’ın Amerika’daki birimi vasıtasıyla 60  okurlarım.
     transferi almamıştır.          Bankacılık sistemimiz ile İran arasın-                 bin işlem ve 250 Milyar USD,       Not: Zarrab’ın ifadelerinde ısrarla Erdo-
      3. Halkbank tamamen Birleşmiş Millet- daki ilişkilere ait bazı tespitler; geçti. Bu dönem zarfında      Amerikan bankası JP Morgan’ın İran’a  ğan ismini geçirmeye çalıştığını görüyorum.
     ler kararlarına uygun olarak petrol karşılığı,  - Türk Bankaları Birleşmiş Milletler             açtığı 3 milyon USD kredi ve 2006 yılında  Kendini kurtarmak için her şeyi feda etmeye
     yasaklı olmayan gıda ilaç ve benzeri malla- Güvenlik Konseyi kararlarında adı geçen  ben hiçbir zaman Türki- 20.5 Milyon USD altın alışverişi gibi. hazır bu müptezelin, Erdoğan’la Başbakanlığı
     rın ticaretine aracılık etmiştir.  kişi ve kurumlara karşı ilgili devlet kurum- ye’nin veya bir Türk lide-   Bu ana kadar olayın “Hukuki Kısmına”  döneminde, bir düğünde, anlık karşılaşması
      4. Botaş ve Tüpraş’ın aldığı petrol  ları tarafından resmi yazılarla bilgilendiril-             dair özetlemede bulundum.       haricinde görüşmediğini çok net biliyorum.
     karşılığında Halkbank’daki İran Merkez  miştir ve bu listelere uymaları konusunda  rinin Amerikan ve Batı    Şimdi de ABD’nin, bu dava ile yapma- Fakat kendisi ısrarla ağa babalarının talimat-
     Bankasına ait TL hesaba para yatırmışlardır.  talimatlandırılmıştır.                     ya çalıştığı “Siyasi Boyut” üzerine tespitle- larını yerine getirmeye ve ifadelerinde bu
     Türkiye’den İran’a gıda ve benzeri mal ihraç  - Türkiye’de faaliyette bulunan tek İran  medyası tarafından bu  rimi paylaşacağım.         işin merkezine Erdoğan ismini oturtmaya
     edenler gümrük beyannamesine istinaden  bankası 1981 yılında açılan ve ayrı bir tüzel  kadar ortaklaşa bir bom- Öncelikle sormak istiyorum..!   çalışıyor. Ama bunlar beyhude çabalar.
     İran merkez Bankası’nın Türkiye’deki hesa- kişilik olarak değil de İran’daki ana ban-              Bu ticarette BM kararlarına ve OFAC  Davanın arkasındakiler ve yargıçlar da
     bından bu kişiye para ödeme talimatı ile TL  kaya bağlı bir şube olarak faaliyet gösteren  bardımana tutulduğunu  ilkelerine aykırı bir husus vardı da, ilgili  bilsinler ki; bu ülkeyi ve Başkanını suçlamak,
     ve Euro olarak ödemeye aracılık edilmiştir. Bank Mellat’tır. Bank Mellat; İstanbul,             kurum yetkilileri neden o anda müdahale  yok etmek o kadar kolay değil. FETÖ’nün 17-
      5. Bu işlemlerin % 60’lık civarı Dolar  Ankara ve İzmir de şubeleri olan küçük bir  görmedim bu güne ka-  etmediler..!             25 Aralık Darbe Girişimi tapeleriyle, uyduruk
     üzerinden, geri kalan miktar ise Euro veya  banka olarak faaliyet göstermektedir. dar. Sözleşmişler gibi.”   Amerikan hazinesi ceza keserken  delilleriyle bin yıllık devlet geleneğini dize
     Japon Yen’i üzerinden yapılmıştır.   - Sözkonusu bankanın özellikle son yıl-                mahkeme kararına ihtiyaç duymaz. İran  getirmek öyle kolay değildir.
      6. Suçun oluşması, Amerikan Dolarının  lardaki taleplerine rağmen ayrı bir Anonim              ve Yemen işlemleri nedeniyle HSBC, ABN  Herkesin biraz da haddini bilmesi gerekli-
     kullanıldığı miktar üzerinden ve OFAC’ın  Şirket statüsüne dönüştürülme talepleri               Amro, Deutsche Bank mahkeme kararı fi- dir. Azdan az, çok’dan çok gider…
     (Office of Foreing Assest Control: ABD  yerine getirilmemiş ve faaliyetleri sınırlan-            lan olmadan milyarlarca dolar ceza aldılar. Not-2: Başkan Trump’ın ve bir kısım
     Hazine bakanlığına bağlı olarak çalışan;  dırılarak kontrollü şekilde devam etmiştir  lerin bir kısmının ana merkezleri ABD’dir  Halkbank’a bugüne kadar neden ceza  ABD yetkililerinin bu davaya taraf olma-
     dış kaynaklı varlıkları/hesapları denetleyen  ve etmektedir.       (Price Waterhouse, Ernst&Young, KPGM,  kesemediler..! Amaç üzüm yemek değil de  dıklarını biliyorum. Bu davayla, ülkemize
     bir ofistir) yasaklı listesinde olan firmalara  - Son 10 yıldır Türkiye’de yeni banka  Deloitte gibi). Raporlarda müeyyidelerin  bağcıyı mı dövmek yoksa..! dönük hasmane tavır ABD’nin yekpare bir
     ödeme yapılması durumun söz konusu  kurmak isteyen İranlı bankaların (en az  ihlal edildiğine ilişkin tespit yoktur. Neden bugüne kadar beklediler. Bu  yaklaşımı değildir. Hala aklıselim olanların,
     olur. Böyle bir işlem hiçbir zaman olmamış- üç talep gelmiştir) hiçbirinin talebi yerine  - Amerika’nın sert müeyyidelerine  dava ile hedef ekonomik boyutlu olmayıp,  “aklıyla” hareket edenlerin ve bu davanın
     tır. Rıza Zarrab’ın firması dahil, hiçbir firma  getirilmemiştir. Özellikle uluslararası has- rağmen Amerikan Hazinesinin özel izni  hedefe Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve  siyasi nitelikli olduğunu bilerek yanlışlığa
     OFAC’ın yasaklı listesinde değildir. sasiyet dikkate alınmıştır.     ile İran ile iş yapan Amerikan firmaları ve  Erdoğan’ı mı koymaktır..!  parmak basanların ciddi oranda olduğunu
      7. Halk Bank kurumsal kimliğine asla  - İran’la ticarete aracılık eden Türk  bankaları da ayrı bir tartışma konusudur. Ticareti yapan şirketlerden ziyade,  görüyorum.
     ceza kesilemez. Kesilirse; Uluslarası Hu- bankalarının her biri Türkiye’nin ilgili  - Bu konuda Amerikan Hazinesi baş- sanki bu alışverişin tarafıymış gibi, işi ge- Dava uzun sürebilir ve sürece dair pek
     kuk varsa iptal edilir.       kurumları tarafından denetlenmekte ve  vuran Amerikan firmalarını incelemekte,  reği yapılan işlemlere sadece aracılık eden  çok sansasyonu beraberinde getirebilir. Kara-
      8. 1 Temmuz 2013 tarifinde ABD yet- uyum raporları hazırlanmaktadır. Bunun  işlemlere izin vermekte ve izin verilenler- neden Halkbank ismi sürekli zikrediliyor..! rın ne olacağı son dakika belli olacaktır.
     kilileri doğalgaz ve petrole karşılık ilaç ve  yanında isimleri geçen bankaların hepsi  den müteşekkil bir liste oluşturmaktadır. Olayın özü şudur.. Bir sonraki Portreler yazımızda buluş-
     gıda gönderilmesine dair yapılan ticarette,  uluslararası bağımsız denetim şirketleri  - Bu bağlamda Obama döneminde  Rıza Zarrab bir şekilde, ikna edilerek  mak ümidi ile Allah’a emanet olun sevgili
     gönderilen gıda ve ilaca dair belgelerin gerçek  tarafından da denetlenmektedir. Bu şirket- 100 ABD şirketine, aynı bizim yaptığımız  ve/veya gönüllü 15 Temmuz Darbe Girişi- okurlarım...
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12