Page 9 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:116
P. 9

HABER 9                                                          Vatandaşlar Başakşehir

                                                          ağız ve diş polinikliğine

                                                              tepki veriyor


                                                          Başakşehir Onurkent Ağız Ve Diş Sağlığı
                                                          Merkezinde hizmet eksikliği vatandaşları
                                                          çileden çıkarırken, hastane yetkilileri de
                                                          bütçeleri olmadığından dert yanıyorlar. Va-
                                                          tandaşlara hizmet veren Onurkent Ağız Ve
                                                          Diş Sağlığı Merkezi açıldığı zaman modern
                                                          ve donanımlı haliyle vatandaşları cezbet-
                                                          mişti. Ancak son zamanlarda hastaneye
                                                          sağlık problemlerinden dolayı başvuran
                                                          vatandaşlar kısıtlı hizmet aldıklarını belirte-
                                                          rek, tepki veriyorlar.
                                                          Kısıtlı poliniklik hizmetlerinden hasta-
                                                          lar dert yanıyor
                                                          Gazetemizi arayan bir vatandaş sitemini
                                                          dile getirerek “Başakşehir’e bu hastanenin
                                                          açılması bizleri umutlandırmıştı. Çok güzel,
                                                          modern aletleri ile olumlu bir imaj oluş-
                                                          turmuştu. Şimdi ise BaşakşehirOnurkent
                                                          Ağız Ve Diş Sağlığı Polinikliğinin neden var
                                                          olduğuna bir anlam veremiyoruz. Hastane-
                                                          de dolgu yapılmıyor, 20’lik diş çekilmiyor
                                                          ve kanal tedavisi de yapılmıyor. Sadece diş
         DARülAceze’De AmAç                                        kaplama işlemleri yapıp, porselen ölçüm,

                                                          takım gerçekleştiriliyor. Devletimiz elektrik,
                                                          su ve personel maliyeti ile karşı karşıya
     bir medeniyet mesajının yaşatılmasıdır                                  bırakılıyor. Dolgu nasıl yapılmaz anlam ve-
                                                          remiyoruz. Bu hastanenin denetlenmesi ve
                                                          hizmet eksiklikleri ve problemleri çözüme
                                                          kavuşturulmalıdır” şeklinde konuştu.
     Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri  hizmeti halinde devam ediyor olması  nın yüzde 50’sinin tamamlandığını  Hekimlerde yatırım ve desteklerin
     Projesinin tanıtım programına Aile,  çok anlamlı. Onun için Darülacezeye  belirtmek isterim. Yerleşkedeki yeşil  yetersizliğinden şikayet ediyor
     Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı  dünyada tek diyebiliyoruz. Onun için  alan inşaat alanından beş kat daha  Hastaneye tedavi için gelen İstanbul Mil-
     Zehra Zümrüt Selçuk ve Darülace- yeni yapacağımız yerleşkede alanında  fazla olacaktır. Tamamen çevreci bir  letvekili Ahmet Mücahit Arınç’a hastane-
     ze İdari Meclisi Üyesi Bilal Erdoğan  tek ve en güçlü yerleşke olacaktır.  merkez olacak. Yatay mimarisiyle,  nin eksikleri konusunda bilgi verdiklerini
     katıldı. Projeyle ilgili açıklamalarda  Bizim idare meclisi olarak üzerimize  yaşanabilir alanlarıyla, çocuk mer- söyleyen yetkililer, “Bizim burası kendi
     bulunan Bakan Selçuk, “Cumhurbaş- düşen bunların sürdürebilirliğini  keziyle, kütüphanesiyle hatta kuş  mülküz değil. Suyumuz yok, imkanlarımız
     kanımızın talimatıyla yeni bir değer  temin etmek. Bunların ebediyen  evleriyle örnek bir şehir olarak devam  kısıtlı. Bütçemizde bulunmuyor. İl Müdür-
     olarak insanlığa hizmet edecektir.  yaşamasını temin edecek bir kurum- edecektir. Bir şehirde olması gereken  lüğü destek olursa veya grup başkanlığı
     Proje hazırlık çalışmalarının yüzde  sal yapıyı kurabilmek. Bunun için  tüm ideal koşulların orada olacağına  ekipman yollarsa hizmetlerimizi daha
     50’sinin tamamlandığını belirtmek  çalışıyoruz. Bu bizim medeniyetimizin  inanıyoruz. Bu proje yerel yönetimler  sağlıklı verebiliyoruz. Binlerce hastamıza
     isterim. Yerleşkedeki yeşil alan inşaat  dünyaya armağanı olan bir marka. Bu  içinde örnek bir proje teşkil edecek.  kanal yaptık, dolgu yaptık ve hastalarımı-
     alanından beş kat daha fazla olacak- projeleri devamlı şekilde destekleme- Sevgi, merhamet ve şefkat şehri ola- zın şikayetlerine bir anlam veremiyoruz.
     tır” dedi.            nizi, kendinizi Darülaceze’nin devamlı  rak anılacak’’ diye konuştu.  İmkanlarla daha iyi hizmet vereceğimizi
     Programın açılış konuşmasını yapan  bir parçası olarak hissetmenizi isterim.  “Darülacezelik olmadan  belirtiyoruz ama bu imkanların az olması
     Darülaceze İdari Meclisi Üyesi Bilal  Burada amaç bir medeniyet mesajı- Darülaceze’ye gel’’       hizmetlerimizi vermediğimiz şeklinde yo-
     Erdoğan, “Kayışdağı’nda bir yerleş- nın yaşatılmasıdır” ifadelerini kullandı. Darülaceze’nin sadece Türkiye’nin de- rumlanması bizleri üzmüştür. Yatırım yapıl-
     ke Cumhurbaşkanımızın Belediye  “Proje hazırlık çalışmalarının  ğil insanlığın ortak değeri olduğunu  mazsa, destek olunmaz ise hekimler olarak
     Başkanı olduğu dönemde yapılmış.  yüzde 50’sinin tamamlandığını  vurgulayan Darülaceze Başkanı Ham-  ellerimiz kollarımız bağlıdır. Milletvekilimiz-
     Onun dışında ilk gerçek anlamda 21.  belirtmek isterim”      za Cebeci, “Bizim bir sloganımız var.  de bu konuda destek olacağını söylediler.
     Yüzyıl Darülaceze Projesi Arnavut- Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Proje- Darülacezelik olmadan Darülaceze’ye  Biz şu anda Başakşehir Devlet Hastanesi’ne
     köy’de yapılacak. Cumhurbaşkanımı- sinin sevgi, merhamet ve şefkat şehri  gelin diye. Ben burada Darülaceze’yi  bağlı bir poliniklik faaliyeti yürütüyoruz.
     zın vizyonuyla ortaya çok daha ciddi  olarak anılacağının altını çizen Bakan  anlatmaya kalksam, saatlerce konuşu- Başvurularımızı yaptık ve merkez olmak
     bir proje çıktı. Yaşlı bakım hizmetleri  Selçuk ise “Sosyal Hizmet Şehri Pro- rum. Ancak bu şık olmaz. Darülaceze  için işlemler devam ediyor. Gelecek za-
     dünyada ticaretleştirilmiş bir alan. Bi- jesi, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla  sadece Türkiye’nin ve Türk milletinin  manda Başakşehir halkına daha iyi hizmet
     zim ülkemizde bunun kendi gelene- yeni bir değer olarak insanlığa hizmet  değil insanlığın ortak değeridir.’’ şek- vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın”
     ğimizle bağlantılandırılarak bir vakıf  edecektir. Proje hazırlık çalışmaları- linde konuştu.      diyerek açıklamalarda bulundular.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14