Page 9 - Güzel Vatan Gazetesi Sayı:115
P. 9

HABER 9                                                            Doğa dostu belediye
                                                             başkanları aranıyor


                                                           TEMA Vakfı 31 Mart yerel seçimlerine
                                                           katılan tüm belediye başkanı adaylarının
                                                           görev süreleri boyunca toprağı, ormanı,
                                                           suyu, iklimi ve havayı koruyan politika ve
                                                           uygulamaları öncelikli hale getirmeleri
     Türkiye’den uyuşTurucu                                           gerektiği inancıyla 2019 Yerel Yönetim-
                                                           ler için Ekosiyaset Belgesi’ni hazırladı.
                                                           “Sürdürülebilir yaşam ilkesi” çerçevesinde
     kullanımına karşı örnek mücadele                                      ekosistem bütünlüğünü gözeten, iklim
                                                           dostu, yaşanabilir ve sağlıklı kentler için
                                                           yerel yönetimlerin atabileceği adımların
                                                           özetlendiği belgenin kamuoyu duyurusu
                                                           yapıldı.
     Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Uyuş- odaklanıldığını, ayrıca cannabisin tıp
     turucu Kontrol Kurulu (INCB) tarafından  dışı kullanımı ile ilgili yasal gelişmelerin           Toplantıda bilgiler veren TEMA Vakfı
     oluşturulan 2018 Raporu’nda yer alan, Orta  değerlendirildiğini belirten Atasoy, Afga-           Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç,
     Doğu ülkelerindeki uyuşturucuyla müca- nistan’ın bu yıl yasal ihracat gelirlerinin             “Kente ilişkin alınan her karar ve atılan
     dele ve Türkiye’ye ilişkin oranlar, Üsküdar  çok üzerinde, afyon üzerinden kazanç             her adım, insanların yaşam kalitesini
     Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevil  elde ettiğine dikkati çekerek, “Afganistan         etkilediği kadar toprak, su, orman, mera,
     Atasoy tarafından paylaşıldı.     sorunu çözülemediği takdirde dünyadaki                tarım alanları gibi doğal varlıkları ve
     Merkez Yerleşkesi Senato Salonu’nda  eroin bağımlığının ve morfin kullanımının              ekosistem bütünlüğünü de etkiliyor. Bir
                                                           başka deyişle, kenti yönetenlerin arazi
     düzenlenen toplantıda, BM INCB üyesi ve  önüne geçmek mümkün değil.” değerlen-               kullanımı, yapılaşma, su ve atık yönetimi,
     önceki dönem başkanı Prof. Dr. Atasoy,  dirmesini yaptı. Atasoy, alınan önlemler              ulaşım, enerji gibi alanlardaki tercih ve
     INCB hakkında bazı bilgiler verdi.   ve eğitimli personel gibi çeşitli etkenlerle
                         Türkiye’de yakalanma oranında ciddi bir               uygulamaları doğal varlıklarımızın kade-
     Atasoy, tıbbi ve bilimsel kullanım dışında  başarı tablosu olduğunu vurgulayarak,             rini belirliyor. İklim değişikliğiyle birlikte
     narkotik ve psikotrop maddelere erişimi,  yakalanma oranlarında en az yüzde 100              karşı karşıya kaldığımız etki ve riskler de
     ayrıca bunların üretim, imalat, dağıtım,  başarı elde edildiğine dikkat çekti.               dikkate alındığında kent politikaları ile
     kullanım ve ticaretini denetlemek suretiyle,                                doğal varlıkların korunmasına ve “sürdü-
     dünya vatandaşlarının sağlık ve refahını ko- Türkiye’de geçen yıla göre neredeyse iki           rülebilir yaşam ilkesi”ne yönelik politika-
     rumayı hedefleyen uluslararası nitelikte üç  kat eroin yakalandığını aktaran Atasoy,            ların birbirinden ayrı düşünülemeyeceği
     BM Sözleşmesi bulunduğunu kaydederek,  şöyle devam etti:                          görülüyor. TEMA Vakfı 2019 Yerel Yöne-
     “Bunlara, Okyanusya’daki birkaç ada devlet  “Benzer şekilde geçtiğimiz yıllara               timler için Ekosiyaset Belgesi, ekosistemi
     dışında, bütün üye ülkeler taraftır. BM’nin  oranla neredeyse 10 kat anhidrit ya-             merkeze alan politika ve uygulamalar
     başka hiçbir düzenlemesi bunlar kadar  kalamış durumdayız. Uyuşturucu ile                 konusunda yerel yöneticilere yol göster-
     evrensel kabul görmemiştir. Sözleşmelere  mücadelede 2018 raporuyla, 2017                 meyi hedefliyor. Ayrıca seçmenlere bu
     uyumu BM’nin bağımsız organı INCB denet- raporundaki Türkiye’nin durumu ile                konudaki sorumluluklarını hatırlatıyor
     ler. Sözleşmelere göre ekonomik ve sosyal  karşılaştırıldığında en az yüzde 100              ve ekosistemi gözeten politikalar sunan
     konsey tarafından beş yıllığına seçilen ve 13  artmış bir başarı var. Bu başarının             adayları desteklemeye çağırıyor. Sağlıklı
     uzmandan oluşan kurul, her yıl, sadece hü- ölçüsü kontrol kurulu için yakalanan              ve dengeli bir çevrede yaşama hakkının
     kümetlerin yetkili organlarının bildirimlerine  torbacı sayısı değil. Kilogram, litre,           Anayasa’da da garanti altına alındığını
     dayanarak kaleme aldığı bir rapor ile eklerini  ton yani makro düşünmek gerekiyor.             hatırlatarak yerel yönetimleri çevre
     yayınlamak zorundadır.” ifadelerini kullandı. Mühim olan güvenlik görevlilerinin              hakkına uyan çalışmalar yürütmeye ve
     Raporda öncelikle cannabisin (esrar) tıbbi  arzla olan mücadelesi. Yüzde 100’ün              Ekosiyaset Belgesi’nde dikkat çekilen ko-
     amaçla kullanımının risk ve yararlarına  yakalanması zaten mümkün değil.”                 nularda çalışmaya davet ediyoruz.” dedi.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14